Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Kommentoitu viesti

Erkki Kähkönen
Hki

#1 Hitas sääntely on käsittämätöntä

14.03.2009 22:05

Vuosien mittaan on systeemiä rukattu moneen kertaan. Ongelmatonta ja oikeuden mukaista säännöstelyä ei ole pystytty luomaan. Parasta on lopettaa vanhojen Hitas -yhtiöiden säännöstely 20 vuoden ikäisinä ja lopettaa asian loputon vatvominen valtuustokaudesta toiseen. Virkamiehet joutuvat kuluttamaan uusien selvitysten tekoon tuhottomasti aikaa. Järjestelmä on yhtä monimutkaisempi kuin eläkejärjestelmä. Osakas ei tiedä mihin on sitoutunut ja luovuttaa poliitikoille vallan päättää asuntonsa arvosta.

Adressi on oikeaan aikaan – allekirjoittakaa se!

Vastaukset


Vieras

#32 Re: Hitas sääntely on käsittämätöntä

2012-03-13 16:50:16

#1: Erkki Kähkönen - Hitas sääntely on käsittämätöntä

abcdef

HELSINKI KÄYTTÄÄ VÄÄRIN ESTEELLISYYSSÄÄNNÖKSIÄ POLITIIKAN TEKOON!

SKANDAALIMAISET HITAS-KÄSITTELYT KAUPUNGIN ELIMISSÄ

Viimeksi päätettiin, että ne jääväävät itsensä aloitteeni valtuustokäsittelyssä, jotka eivät kestä painostusta. Puheenjohtaja vetää kokouksen lain mukaisesti ilman äänestyksiä. Mikäli joku haluaa selvityttää esteellisyyskysymykset, niin silloin päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, jolloin selviää, että valitus ei menesty ja ongelmaan saadaan pysyvä ratkaisu! Siis HITAS-KYSYMYKSEEN halutaan palauttaa laillinen tila, kuten tehtiin 2001, jolloin apulaiskaupunginlakimies Heikki Julmala muutti kaupungin virheellistä valheisiin perustuvaa lausuntoa toimestani lain mukaiseksi.

Ennakkoviestin mukaan asiaa ei voida vieläkään selvittää oikeudessa, koska äänestyksessä vasemmisto tullee saamaan haluamansa ratkaisun. Virheellisestä päätöksestä ei ole valitusmahdollisuutta, koska käsiteltävä asia on ns. valmistelua, mikä sekin jo yksinään tekee valtuutetun jääviyden mahdottomaksi, kuten seuraavasta ilmenee!

Tämänhän kaiken mm. kaupungin juristit tietävät, mutta heidät on koulutettu antamaan juuri sellaisia lausuntoja, kun heiltä pyydetään, virkavirhetuomionkin uhalla. Muuten tulee siirto huonompaan hommaan tai jopa ”Hilkka Ahteet”!

Todellinen ongelma luottamushenkilöiden esteellisyydessä syntyy siitä, että valtaosalla henkilöistä on ristiinvalvontasuhde. ”Ollaan toisessa esimies ja toisessa alainen”, mikä vaikuttaa päätöksentekoon, kuten Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen asian ilmaisi äskettäin. Tämä näkyy selvästi mm. tämän asian käsittelyn yhteydessä. ”Esimies” apulaiskaupunginjohtaja tuli isännän otteella jo kahdesti sotkemaan asian laillisen käsittelyn, vaikka puheenjohtajalla on oikeus tällainen torjua.

Asia siis menee äänestykseen ja Leppä-aho poistetaan salista, mutta vääryyttä ja laittomuutta kannattaneiden nimet jäävät pitkäksi aikaa helsinkiläisten mieleen. Panen oheen lainopillisen oikean tulkinnan esteellisyydestä, mikä opin luottamushenkilöille järjestetyllä kurssilla 2001, jonka vetäjänä oli eräs maan paras asiantuntija, entinen KHO tuomari ja nykyinen Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula. Tarkistutin tulkintani häneltä kysymyksellä: onko insinöörioppilaasi käsittänyt sanomasi väärin, kun valtuustossa vain Kati Peltola tukee näkemystäni. ”Juridisesti näkemyksesi on täysin oikein” sain vastaukseksi! Uskon, että muutkin täyspäiset asian ymmärtävät, mutta kun on sovittu.

 

HITAS-ESTEELLISYYDEN LAIN MUKAISET EHDOT VALTUUSTOKÄSITTELYSSÄ 03.02.2012

perustuvat kuntalain 52§:n 1 momenttiin, kun taas muiden luottamus- ja virkamiesten esteellisyys perustuu paljon tiukempiin hallintolain 28–30§:iin. Viimeksi mainitusta tiukemmasta esteellisyydestä on KHO:n ratkaisu 17.12.1991 t.4679, millä perusteella lainopillinen osasto väärin perustein harhaanjohtavasti ”määrää” valtuutettuja kollektiivisesti jääväämään itsensä valtuustossa aina, kun asiayhteydessä mainitaankin hitas, vaikka valtuuston päätöksellä ei olisi mitään vaikutusta hitas-osakkaan asemaan. Lain mukaan valtuutettu on valtuuston kokouksessa esteellinen vain, jos asia koskee henkilökohtaisesti valtuutettua tai hänen läheistään. Henkilökohtaisesti -sana tarkoittaa käytännössä sitä, että valtuuston päätöksellä pitää olla suoria ja välittömiä vaikutuksia valtuutetun asemaan. Sen sijaan esteellisyysmääräystä ei tule, kun elimissä käsitellään vuokra-asukkaiden asioita, vaikka vastaava päätös(KHO 1973 11 42) löytyy KHO:n tekemänä! Tämä paljastaa, että virkamiehet eivät ymmärrä asioita, tai ovat ideologisesti virittyneitä, eli jäävejä arvioimaan asioita neutraalisti.

Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että laajoihin järjestelmiin tehtävistä muutoksista mikään taho ei missään elimessä ole esteellinen. Viimeisin tapaus on allekirjoittaneen aloite, jossa itse asiassa vaaditaan kaupunkia selvittämään tontinvuokrapolitiikkansa ja siihen liittyen eri hallintamuotojen välinen alueellinen ja ajallinen tontinvuokrataso, mikä kaupungilla pitäisi olla jo muutenkin tiedossa. Tätä myös palautusesitykseni koskee. Kuten pitäisi olla helppo kaikille ymmärtää, ei tiedolla, mikä pitäisi olla olemassa ja julkista, jos kaupunki hoitaisi tehtävänsä, ole hitas-omistajan esteellisyys statusta! Siis asiayhteyden perusteella ei synny esteellisyysperustetta valtuutetulle!

Todellisuudessa jääviysjuonittelun tarkoitus onkin tämän paljastavan ja kiusallisen tiedon salaamispyrkimys, koska tämä tieto paljastaisi ”virallisen totuuden” myytiksi ja koneiston huijariksi (vertaa virkavastuulla tehdyt valheisiin perustuvat esitykset). Näin myös ikuisen hitas-sääntelyn peruste, subventoitu tontinvuokra ja koko hitas romuttuisi. Tästä seuraisi, että kaupunki joutuisi tuomaan valtuustoon esityksen ikuisen sääntelyn rajoittamiseksi, josta valtuusto voisi päättää konkreettisesti ja vasta tällöin tulisi arvioida täyttyykö valtuutetun esteellisyysperusteet.

Tulisi arvioida koskeeko päätös osakasta ja läheisiä henkilökohtaisesti, vai järjestelmää yleisesti? Järjestelmän piiriin kuuluu suoraan noin 600 yhtiötä, joilla on tontinvuokrasopimus kaupungin kanssa. Näissä asuu vähintään 60 000 asukasta ja lain tarkoittamine lähisukulaisineen noin puolet helsinkiläisistä. Asiaa vaikeuttaa se, että edes juristiperhe ei aina tiedä ostaneensa hitasin, koska he ovat ostaneet mielestään kalliin kovanrahan asunnon ilman avustuksia, mikä ei vastaa vasemmistopropagandan mukaan luotua julkisuuskuvaa markkinahintaa halvemmasta, subventoidusta asunnosta. On myös tapauksia, että juristikaan ei aina ole tiennyt hankkineensa hitas-ehdoilla asuntoa osaomistustalosta. Miten siis ”tavalliset ihmiset” tietäisivät omistavansa hitas-osakkeen, tai että heidän sukulaisensa omistaisivat tällaisen, että voisivat jäävätä itsensä asiaa käsiteltäessä kaupungin elimissä.

Kuntalaki Arno Hannus/ Pekka Hallberg kirjassa s. 320 todetaan: ”Se, että valtuutettu tai hänen edellä tarkoitettu lähisukulaisensa on osakkeenomistajana osakeyhtiössä …ei yleensä tee häntä esteelliseksi ottamaan osaa asian käsittelyyn. Asia ei tällöin yleensä koske valtuutettua tai hänen lähisukulaistaan sillä tavoin henkilökohtaisesti, että hän olisi esteellinen”. Siis ei esteellinen osakeomistuksensa perusteella.

Myös 300 000 asukkaan jääviyteen johtavaa järjestelmää voidaan verrata mihin hyvänsä kaupungin palveluja tuottaviin ja kuluttaviin laitoksiin, kuten sähkö-, vesi-, palo-terveys- ym. puhumattakaan verotus, joiden asioita käsiteltäessä ei sovelleta esteellisyyssäännöksiä.

Asiaperuste: Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että hitas-osakas on aina kollektiivisesti jäävi hitas-asioita käsiteltäessä valtuustossa, tulee tarkasteltavaksi koituuko päätöksestä erityistä hyötyä tai erityistä haittaa valtuutetulle, tai hänen lähiomaisilleen. Koska jokainen asia ja jokainen osakas on eri asemassa, ei kaikkia voida tällä perusteella jäävätä, vaan jokainen tapaus tulee harkita erikseen. Kysymyksessä olevan aloitteen osalta vähintään 90 % hitas-yhtiöistä on käytännössä vapautunut hintasääntelystä, joten teoriasakin asia koskee vain alle 10 % osakkaista.

Se, että virkamiehet ovat käyttäneet suunnattomasti resursseja 60 000 hitas-asukkaan tietojen setvimiseen median toivomuksesta ja niiden jakamisesta tiedotusvälineille, on anteeksiantamatonta. Resurssit olisi tullut käyttää aloitteemme sisällön mukaisesti tontinvuokrapolitiikan selvittämiseksi.

Tätä noin 300 000 hitas-käsittelyssä esteelliseksi julistettua kuntalaista käsittävää ryhmää voi verrata suurempien puolueiden äänimääriin (50 000). Näin ollen sen merkitystä on absurdia väheksyä. Käytännössä tämä ryhmä ratkaisee kaupungissa vaalit ja vallan, vaikka siitä aikoinaan päästiinkin sopuun kaikkien puolueiden kesken, että heitä sorretaan yhdessä, eikä tehdä politiikkaa, vaan rahaa heidän kustannuksellaan!

Oikeusvaltiossa, väärillä perusteilla päätetyt kohtuuttomat sopimusehdot muutetaan lain mukaisiksi automaattisesti. Meillä kaikki asioista vähänkin perillä olevat luottamusmiehet jäävätään ja poliittisesti latautuneiden virkamiesten vastuu näin siirretään asioista ymmärtämättömien päätettäväksi ja tämä on demokratiaa!

Se, että kaupunki ja valtuusto ryhtyisivät vaatimusteni mukaan noudattamaan lakeja nyt kun olemme saaneet lakimiehen presidentiksikin, laskee solvaajieni mukaan valtuuston arvovaltaa!

Pauli Leppä-aho