Grankulla social- och hälsovård/Kauniaisten sosiaali- ja terveyspalvelu

Lagen om kommun- och servicestruktur kräver att en kommun eller ett samarbetsområde, som sköter primärvården och sådana uppgifter inom socialväsendet som är nära anslutna till primärvården skall det finnas åtminstone ungefär 20.000 invånare. I olika invånarenkäter har Grankullas invånare meddelat sig vara tillfredsställda med stadens social- och hälsovårdsservice, som erbjuds invånarna på såväl finska som svenska. Grankulla klarar även ekonomiskt av att stå social- och hälsovårdsservicens kostnader.
Grankulla har i samråd med Esbo framlagt ett förslag hur lagens krav på 20.000 invånare kunde uppfyllas genom frivillig registrering vid Grankulla hälsovårdscentral. Finansministeriet har inte velat acceptera lösningen, som skulle ha inneburit att Grankulla skulle fungerat såsom värdkommun.

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta määrää että kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Useassa asukaskyselyssä ovat Kauniaisten asukkaat ilmaisseet tyytyväisyytensä kaupungin niin suomeksi kuin ruotsiksi tarjoamaan sosiaali- ja terveyspalveluun. Kauniainen selviää niinikään taloudellisesti sosiaali- ja terveyspalvelujensa kustannuksista.
Kauniainen on yhteisymmärryksessä Espoon kanssa tehnyt esityksen miten 20.000 asukasvaatimus olisi täytettävissä vapaaehtoisella rekisteröimisellä Kauniaisten terveyskeskuksessa. Valtiovarainministeriö ei kuitenkaan ole ollut halukas myöntymään ratkaisumalliin, jossa Kauniainen olisi toiminut isäntäkuntana.

Vill du att Grankulla också i framtiden skall kunna besluta om sin egen hälso- och sjukvård?

Haluatko että Kauniainen jatkossakin saa päättää omista sosiaali- ja terveyspalveluistaan?

Det tycker vi inom SFP!

Sitä mieltä olemme RKP:ssä!

Vi vill överräcka en adress till Statsrådet för att visa vad Grankullaborna tycker i denna sak.

Haluamme lähettää Valtioneuvostolle adressin josta ilmenee Kauniaislaisten mielipide tässä asiassa.

Finn Berg, Svenska Folkpartiet i Grankulla r.f.    Ota yhteyttä adressin tekijään