Kannatan harrasteajoneuvo Lakialoitetta 58/2009 vp!

Lakialoite 58/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 LA 58/2009 vp - Markku Pakkanen /kesk ym.
Laki ajoneuvolain ja ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle

Suomessa on varsin hyvin toimiva museoajoneuvojärjestelmä, jonka piiriin on mahdollista saada vähintään 30 vuotta vanhat alkuperäiskunnossa olevat ajoneuvot. Ajoneuvoharrastus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään museoajoneuvoihin, vaan on olemassa myös muunlaisia, useimmiten eri tavoin ja erilaisilla tyyleillä rakenneltuja harrasteajoneuvoja, joita ei kuitenkaan käytetä liikenteessä normaalien ajoneuvojen tavoin. Harrasteajoneuvot, joita ei ikänsä tai rakenteeseen tehtyjen muutosten vuoksi voida rekisteröidä museoajoneuvoiksi, tulevat varsin kalliiksi omistajilleen, vaikka niitä ei välttämättä käytetä liikenteessä olennaisessa määrin enempää kuin museoajoneuvojakaan.

Lakialoitteessa esitetään, että harrasteajoneuvot rinnastetaan museoajoneuvoihin ajoneuvoverotuksen osalta niin, että ajoneuvolakiin lisätään uusi 24 a §, joka sisällöllisesti määrittelee harrasteajoneuvon käsitteen, ja ajoneuvoverolain 12 §:n 1 momentin 3 kohta muutetaan niin, että ajoneuvolain 24 a §:n mukaiset ajoneuvot kuuluvat verosta vapaisiin ajoneuvoihin yhdessä 24 §:n mukaisten museoajoneuvojen kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.
Laki

ajoneuvolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 11 päivänä joulukuuta 2002 annettuun ajoneuvolakiin (1090/2002 ) uusi 24 a § seuraavasti:

24 a §
Harrasteajoneuvo

Harrasteajoneuvo on katsastustoimipaikan valtakunnallisen rekisteröidyn harrasteajoneuvojärjestön lausunnon perusteella harrasteajoneuvoksi hyväksymä ajoneuvo, jota on merkittävästi muunneltu tai rakennettu uudelleen ja jota käytetään enintään 100 päivää vuodessa.

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa tarkempia ohjeita 1 momentissa tarkoitetun lausunnon sisällöstä ja menettelystä hyväksyttäessä ajoneuvo harrasteajoneuvoksi.
_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.
_______________

2.
Laki

ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun ajoneuvoverolain (1281/2003 ) 12 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti:

12 §
Verosta vapaat ajoneuvot

Ajoneuvoverosta ovat vapaat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) ajoneuvot, jotka on katsastettu ja rekisteröity ajoneuvolain 24 tai 24 a §:n mukaisesti museo- tai harrasteajoneuvoksi;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.
_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009
Markku Pakkanen /kesk
Janne Seurujärvi /kesk
Mikko Alatalo /kesk (näytä vähemmän)

Nyt kerätään hyvän asian puolesta nimiä listaan!