Hätämajoitustilojen järjestäminen Kymenlaaksossa

Kymenlaakson tilanne asunnottomille tarjottavista hätämajoitustiloista on huono. Tarjolla yllättävän asunnottomuuden varalle on vain katkaisuhoitoasemia ja turvakoteja, joiden ensisijainen tarkoitus ei ole yllättävässä asunnottomuudessa auttaminen. Varsinaiset tilapäismajoitustilat puuttuvat Kymenlaaksosta kokonaan. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on linjannut vuonna 2017 tehdysssä päätöksessään (EOAK/2834/2016) , että perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Tämän johdosta päätöksessä todettiin, että kunnilla on velvollisuus huolehtia kansalaistensa tilapäisluontoisesta hätämajoituksesta. Perustuslain ohella velvoite perustuu sosiaalihuoltolakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin.

Kymenlaakson sosiaali -ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden 2019 alussa maakunnalliseen kuntayhtymään. Me tämän adressin allekirjoittajat vaadimme, että Kymsote käynnistää välittömästi toimenpiteet hätämajoituspalvelun saamiseksi Kymenlaakson alueelle, jotta perustuslainkirjain ja kansainväliset sopimukset toteutuvat.