Nya skolutrymmen i Hovirinta / Uudet koulutilat Hovirintaan

skolan.JPG

 

Elever och personal i Hovirinta skolhus i S:t Karins lider av dålig inomhusluft och utrymmesbrist. Symptom i form av luftvägsbesvär, illamående och huvudvärk i kombination med trånga utrymmen har lett till att problemen och oron bland föräldrar, elever och skolans personal, växer sig allt större. Problemen är påtagliga speciellt i den svenska skolan, men också den finska sidan lider av utrymmesbrist samtidigt som personal och elever uppvisar symptom.

 

 Med denna adress kräver vi,

  • Att eleverna i S:t Karins svenska skola + förskola samt i Hovirinnan koulu flyttas till temporära utrymmen i form av modulhus från och med skolstarten hösten 2017.
  • Att staden inleder planering av ett nytt skolhus i Hovirinta för både svenska och finska elever. Målet bör vara att ta i bruk det nya skolhuset senast år 2019. Skolhuset bör också omfatta ett svenskt högstadium, eftersom antalet svensk- och tvåspråkiga familjer hela tiden ökar i S:t Karins.

Vårt mål är att minst 500 personer skriver under adressen, som överräcks till stadens ledning i maj. Ju fler namn, desto bättre blir vår röst hörd.

Tack för ditt stöd! Läs mer nedan.

 

Oppilaat ja henkilökunta Kaarinan Hovirinnan koulurakennuksessa kärsivät huonosta sisäilmasta ja tila-ahtaudesta. Vanhempien, oppilaiden ja koulun henkilökunnan huoli kasvaa, kun rakennuksessa olevat kertovat kärsineensä alahengitystien vaivoista, pahoinvoinnista ja päänsärystä. Ongelmat ovat nousseet pinnalle varsinkin ruotsinkielisessä koulussa, mutta myös suomenkielinen ala-aste kärsii tilanpuutteesta samalla kun oppilaat ja henkilökunta oireilevat sisäilman vuoksi.

Tällä adressilla vaadimme,

  • Että Hovirinnan koulun ja S:t Karins svenska skolanin oppilaat saavat väliaikaiset tilat moduulitalojen muodossa syksystä 2017 lähtien.
  • Että kaupunki suunnittelee uuden koulurakennuksen suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille Hovirintaan. Tavoitteena on ottaa uudet koulutilat käyttöön viimeistään vuoden 2019 aikana. Rakennukseen on mitoitettava myös ruotsinkielinen yläaste, sillä ruotsin- ja kaksikielisten perheiden määrä Kaarinassa kasvaa jatkuvasti.

Tavoitteemme on, että vähintään 500 henkilöä allekirjoittaa adressin, joka luovutetaan kaupunginjohdolle toukokuussa. Mitä enemmän nimiä, sitä paremmin saamme äänemme kuuluviin!

Kiitos tuestasi! Lue enemmän suomeksi alla.

 

Oroande tecken

Lågstadieskolorna S:t Karins svenska skola och Hovirinnan koulu delar för tillfället på skolhuset i Hovirinta. I byggnaden verkar dessutom den svenska förskolan. En inomhusluftenkät i några utvalda skolor i S:t Karins avslöjade att många elever lider av symptom i de nedre luftvägarna och av allmänsymptom så som huvudvärk, illamående och trötthet. Av eleverna i S:t Karins svenska skola svarade hela 51 procent att de har allmänsymptom. Elever har till och med varit tvungna att byta skola på grund av situationen.

Ytterligare ett varningstecken kom den 20 april, då svenska skolan tillsammans med staden beslutade att ta ett klassrum ur bruk, eftersom både elever och personal uppvisat symptom när de vistas i rummet.

”Det är skrämmande att gå till skolan när man blir sjuk
Elev, S:t Karins svenska skola

Också tekniska undersökningar visar att det finns fog för oro. Staden har efter en rapport (Vahanen Turku, 2014) strävat efter att åtgärda bristerna. Rapporten vittnade om mikrober i konstruktionerna, fuktskador och byggtekniska fel. Byggnaden har reparerats de senaste åren, men de grundläggande problemen tycks återstå. Experter förespråkar långsiktighet i planeringen, och betonar att det ofta blir billigare att bygga nytt än att reparera gammalt. Det gäller i synnerhet skolor med fukt- och mögelskador, skriver Kauppalehti den 12 april.

Utrymmesbrist

Utöver dålig inomhusluft lider skolorna i Hovirinta också av utrymmesbrist. Problemen med stora klasser och trånga utrymmen kommer knappast att lätta med nuvarande lösningar. Exempelvis ökar antalet svenska elever i S:t Karins kontinuerligt. Personalen har därför varit tvungen att anpassa verksamheten genom att ta till olika flexibla lösningar. Det betyder ofta stora klasser och att klasserna måste flyttas från rum till rum.

Förutom nya lågstadier finns det behov av ett högstadium för i synnerhet de svenska eleverna i en ny skolbyggnad. I dagens läge skickas elever som bor i S:t Karins till S:t Olofsskolan i Åbo efter sexan. Det är tyvärr ingen hållbar lösning. Ingen kan garantera att Åbo i all oändlighet kan ta emot ett växande antal elever från grannkommunen. Det handlar också om elevernas säkerhet, eftersom S:t Karinsborna måste ta sig till Åbo, oftast med buss.

Det finns dessutom en risk att svensk- och tvåspråkiga familjer väljer att flytta till exempelvis Åbo eller Pargas i stället för S:t Karins. På så sätt får barnen möjlighet att både inleda och avsluta grundskolan i samma miljö och med samma klasskompisar. För S:t Karins innebär det i sin tur förlorade skatteintäkter.

Snabba aktioner

Vi som undertecknat denna adress kräver att beslutsfattarna i S:t Karins agerar snabbt för att säkra att eleverna och skolornas personal får verka i en frisk inlärnings- och arbetsmiljö.

För att trygga en frisk skolmiljö behöver vi nya utrymmen för elever och personal i S:t Karins svenska skola, Hovirinnan koulu och i den svenska förskolan. Vi behöver för det första modulhus till skolstarten i höst. Och för att uppfylla behoven på lång sikt behövs ett nytt modernt skolhus i Hovirinta för både finska och svenska elever.

Tack för att också du stödjer vår gemensamma sak!

För mer information:

Anna Sell, ordförande, Hem och Skola i S:t Karins, sell.anna@gmail.com

Erika Silventoinen, vice ordförande, Hem och Skola i S:t Karins, erika.silventoinen@mbnet.fi

Vill du delta i och följa diskussionen om inomhusluften i Hovirinta skolhus? Vi har en Facebook-grupp som fokuserar på denna fråga och som du gärna får bli medlem av.

 

Huolestuttavia merkkejä

Kaarinassa sijaitsevat alakoulut, ruotsinkielinen S:t Karins svenska skola ja suomenkielinen Hovirinnan koulu, jakavat Hovirinnassa olevan koulurakennuksen. Samassa rakennuksessa sijaitsee myös ruotsinkielinen esikoulu. Muutamiin valittuihin kaarinalaiskouluihin tehty sisäilmakysely paljasti, että monet oppilaat kärsivät alahengitystieoireista ja yleisoireista, kuten päänsärystä, pahoinvoinnista ja väsymyksestä. Ruotsinkielisen koulun oppilaista yhteensä 51 prosenttia kertoi kärsivänsä yleisoireista. Jotkut oppilaat ovat jopa joutuneet vaihtamaan koulua tilanteen vuoksi.

Uusin varoitussignaali saatiin 20. huhtikuuta, kun ruotsinkielinen koulu yhdessä kaupungin kanssa päätti poistaa käytöstä yhden luokkahuoneista, jossa sekä oppilaat että henkilökunta oireilivat.

”Kouluun meneminen hirvittää, koska siellä tulee sairaaksi.”
Oppilas, S:t Karins svenska skola

Tekniset tutkimukset osoittavat, että huoleen on aihetta. Kaupunki on selvityksen (Vahanen Turku, 2014) jälkeen pyrkinyt korjaamaan puutteet. Selvityksen mukaan rakenteissa on mikrobeja, kosteusvaurioita ja rakennusteknisiä virheitä. Rakennusta on korjattu viime vuosina, mutta ongelmat eivät näytä ratkenneen. Asiantuntijat peräänkuuluttavat pitkäjänteisyyttä suunnittelussa ja korostavat, että usein tulee edullisemmaksi rakentaa uutta kuin korjata vanhaa. Tämä koskee erityisesti kosteusvaurioista ja homeongelmista kärsiviä koulurakennuksia, kirjoittaa Kauppalehti 12. huhtikuuta.

Tilojen ahtaus

Sisäilmaongelmien ohella Hovirinnan kouluissa kärsitään tilanpuutteesta. Nykyisillä ratkaisuilla ongelmat isoista luokkakoista ja ahtaista tiloista tuskin ratkeavat. Esimerkiksi ruotsinkielisten oppilaiden määrä kasvaa Kaarinassa jatkuvasti. Henkilökunta on joutunut sopeutumaan tilanteeseen keksimällä erilaisia ratkaisuja, kuten suurentamalla luokkakokoja ja vaihtamalla luokkien paikkoja huoneesta toiseen. Uusi koulurakennus Hovirintaan ratkaisee molempien alakoulujen tilaongelman.

Samaan rakennukseen voidaan myös sijoittaa ruotsinkielinen yläaste. Nykyään Kaarinan ruotsinkieliset siirtyvät yläkouluun S:t Olofskolaniin Turkuun. Ratkaisu ei enää pidemmän päälle toimi, sillä kukaan ei voi taata, että Turku voi loputtomasti ottaa vastaan jatkuvasti kasvavia oppilasmääriä naapurikaupungista. Myös kaarinalaislasten koulutie on turvattomampi ja pidempi, kun heidän pitää kulkea Turkuun bussiyhteyksin.

Ilman omaa yläkoulua ruotsinkielisille Kaarina ottaa riskin siitä, että ruotsinkieliset ja kaksikieliset perheet muuttavat Turkuun tai Paraisille, jotta lapset voisivat käydä peruskoulun samassa ympäristössä samojen koulukavereiden kanssa. Toki muuttoaalto pois Kaarinasta merkitsisi Kaarinalle myös veronmaksajien määrän laskua.

Rivakkaa toimintaa tarvitaan

Me adressin allekirjoittaneet vaadimme, että Kaarinan päättäjät toimivat nopeasti, jotta oppilaat ja koulujen henkilökunta saavat terveen oppimis- ja työympäristön.

Tämän varmistamiseksi tarvitaan uudet tilat Kaarinan ruotsinkielisen koulun, Hovirinnan koulun ja ruotsinkielisen esikoulun oppilaille ja henkilökunnalle. Tarvitsemme ensiksi moduulitalot syyslukukauden alkuun mennessä. Pidempiaikaisena ratkaisuna haluamme, että Hovirintaan rakennetaan uusi, moderni koulurakennus sekä suomen- että ruotsinkielisille oppilaille.

Kiitos, että olet mukana tukemassa yhteistä asiaamme!

Lisätietoja: Anna Sell, puheenjohtaja, Hem och Skola i S:t Karins, sell.anna@gmail.com

Erika Silventoinen, varapuheenjohtaja, Hem och Skola i S:t Karins, erika.silventoinen@mbnet.fi

Haluatko osallistua keskusteluun Hovirinnan koulurakennuksen sisäilma-asioista? Liity mukaan Facebook-ryhmään.