Itä-Suomen yliopiston työntekijät leikkauksia vastaan – tukiadressi opiskelijoiden valtaukselle

IMG_9596.JPG

(in English below)

[Huomio: adressi on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistolla työskenteleville. Tämä tarkoittaa Itä-Suomen yliopistoon työsuhteessa olevia, Itä-Suomen yliopistossa apurahalla työskenteleviä tai muuten yliopistoyhteisössä työskenteleviä henkilöitä. Kaikkien allekirjoittajien tulee kertoa allekirjoituksen yhteydessä asemansa tai muu suhteensa Itä-Suomen yliopistoon. Voit päättää, näkyykö allekirjoituksesi julkisesti verkossa vai ei.] 

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen opiskelijat toteuttivat hallituksen leikkauspolitiikkaa vastustavan valtauksen Carelia-rakennuksessa 25.–26.9.2023 ja Kuopion kampuksen opiskelijat Snellmania-rakennuksessa 26.9.2023 alkaen. Opiskelijat vastustavat hallituksen suunnittelemia leikkauksia asumistukeen ja opintotukeen sekä kansainvälisten opiskelijoiden asemaa kurjistavaa rasistista maahanmuuttopolitiikkaa.   

Hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja muutokset asumistukeen koskevat satojatuhansia opiskelijoita ja muita pienituloisia. Lisäksi hallitus on päättänyt jäädyttää useiden etuuksien, mukaan lukien opintotuen, indeksikorotukset vaalikauden ajaksi. Hallituksen esittämät tiukennukset työperäisen oleskeluluvan, pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden myöntämiseen yhdistettynä hallituksenkin toimien myötä lisääntyvään rasismiin vaikuttavat puolestaan suoraan kansainvälisiin opiskelijoihin. Ne vaikeuttavat opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja tulevaisuuden rakentamista Suomessa sekä heikentävät opiskelijoiden hyvinvointia, turvallisuutta ja opiskeluvalmiuksia. Suunnitelmat korottaa EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuja lisäävät entisestään taloudellista ja henkistä kuormitusta, eriarvoistavat opiskelijoita ja syventävät globaalia epätasa-arvoa. Jo nyt moni kansainvälinen korkeakouluhakija jättää hakuprosessin kesken muun muassa korkeiden lukukausimaksujen ja Suomen maahanmuuttosäännösten takia. 

Opiskelijat ovat koko yliopistoyhteisön perusta, jonka kestävyyttä ja opiskelun edellytyksiä on romutettu jo vuosia. Opiskelijat ovat myös alueiden työvoimaa, veronmaksajia ja palveluiden käyttäjiä. Opiskelijat luovat ympärilleen elinvoimaista opiskelijakulttuuria, mille pitää taata riittävät edellytykset. Kohtuuhintainen asuminen, riittävä opintotuki sekä edullinen ja toimiva raideliikenne pitävät alueet elinvoimaisina suurten kaupunkien lisäksi muualla.  Leikkauksia suunnitellaan tilanteessa, jossa valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat monilla aloilla entistä epävarmemmat. Leikkaukset voivat pidentää tutkintoaikoja ja lisätä kuormitusta, kun opiskelijoiden on tehtävä opintojen ohella enemmän töitä elääkseen. Lainapainoitteisuus eriarvoistaa opiskelijoita, rajaa epäreilusti opiskelijajoukkoa ja vaikuttaa mahdollisesti opiskelijoiden alavalintoihin. 

Opiskelijoiden aseman heikentäminen ei ole kestävää tulevaisuuspolitiikkaa. Hallituksen leikkaus- ja maahanmuuttopolitiikat lisäävät eriarvoisuutta sekä kaventavat yhteiskuntamme toimintakykyä tulevaisuudessa. Kasvava huoli omasta pärjäämisestä vie voimavaroja myös yhteiskunnalliselta osallistumiselta, jota tarvitaan entistä enemmän sosiaalisten ja ekologisten ongelmien kärjistyessä.  

Itä-Suomen yliopiston johto on ilmaissut ymmärtävänsä opiskelijoiden huolen ja tukevansa mielenilmauksia. Se ei kuitenkaan riitä. Yliopistojen pitää käyttää yhteistä arvovaltaansa opiskelijoihin ja opiskeluun kohdistuvien leikkauspäätösten purkamiseksi. Tarvitaan konkreettisia toimia opiskelijoiden vaatimusten tukemiseksi. 

Me allekirjoittaneet työskentelemme Itä-Suomen yliopistolla. Osoitamme solidaarisuutta opiskelijoille ja tuemme valtauksen vaatimuksia. Yliopistotyöläisinä emme ole hallituksen tekemän politiikan ulkopuolella. Myös työntekijöiden toimeentuloon ja järjestäytymisoikeuteen ehdotetut rajoitukset ovat asioita, joita pitää vastustaa yhdessä. Puolustamme laaja-alaista sivistystä, jota hallituksen politiikka uhkaa paitsi koulutusleikkauksilla myös lyhytnäköisillä veroratkaisuilla, kuten päätöksellä korottaa kirjojen arvonlisäveroa. Vaadimme, että yliopiston johto ryhtyy entistä näkyvämmin ja määrätietoisemmin puolustamaan kaikkien opiskelijoiden toimeentuloa, hyvinvointia ja asemaa yhdessä muiden yliopistojen ja yliopistolaisten kanssa. Lähtökohtana ovat opiskelijoiden valtauksen vaatimukset:  

1. Opintotuen indeksikorotusten jäädyttäminen on peruttava eikä opiskelijoiden toimeentulo saa perustua velkaantumiselle.  

2. Asumisen tuista ei saa leikata. Päinvastoin, kaikkien – myös kansainvälisten – opiskelijoiden toimeentulon edellytyksiä tulee parantaa. Kohtuuhintaisia asuntoja pitää rakentaa enemmän! 

3. Ei lukukausimaksuja kenellekään! Ei nyt eikä tulevaisuudessa. 

4. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava. 

5. Yliopistojen tulee asettua vaatimustemme taakse ja osoittaa solidaarisuutta. Vaadimme, että yliopisto ottaa kantaa ja puolustaa: 

a) Opiskelijoiden mahdollisuutta keskittyä opiskeluun ilman huolta toimeentulosta ja riippumatta kansalaisuudesta 

b) Yhdenvertaista Suomea sekä vastustaa rasistista maahanmuuttopolitiikkaa, joka kurjistaa kansainvälisten opiskelijoiden asemaa entisestään 

(adressin teksti on laadittu muokaten vastaavien Helsingin ja Turun yliopistojen adressien pohjalta)

***

University of Eastern Finland employees against cuts. A petition in support of student occupations. 

[Note: this petition is for University of Eastern Finland employees only. This means people in an employment relation with the UEF, grant researchers based at the UEF and other people working within the university community. Every signatory should, when signing, state their position or other relation with the UEF. You are free to choose whether your signature is made visible online or not.]

The students of the UEF occupied the Carelia building in Joensuu 25.-26.9.2023, and the Snellmania-building in Kuopio from 26.9.2023, in protest against the policies of the Finnish government. The students oppose the government’s plans to cut housing allowance and student allowance, as well as the racist immigration policy causing hardships to international students in Finland. 

The planned cuts and amendments to the housing allowance concern hundreds of thousands of students and other people on low income. The government has also decided to freeze the index increases of several government cash transfers, including student allowance. In addition, the new stricter criteria on granting employment-based residence permits, permanent residence permits and citizenship, have a direct impact on international students. They make it more difficult for these students to settle in working life and build a future in Finland; in addition, they weaken the well-being, sense of security and studying capabilities of these students. The plans to raise the tuition fees for students arriving from outside the EU/ETA-area further increase their economic and mental burden, put students in unequal positions and broaden global inequalities. Already now a large number of international applicants choose to cancel their ongoing application processes because of high tuition fees and the Finnish immigration requirements.  

Students form the basis of the university community, and their resilience and studying conditions have been hampered for years. Students also belong to the regional workforce, pay taxes and use services. They create lively student cultures, which deserve sufficient conditions to flourish. Affordable housing, a sufficient student allowance and cheap and functional rail traffic ensure the vitality of regions, in addition to the major cities. The cuts are proposed in a situation, in which the employment prospects of graduates are ever more insecure in many fields. They can lead to prolonged graduation times and increase the burden of students, as they have to work more while studying, in order to subsist. Increased emphasis on student loans puts students in unequal positions and possibly impacts the subject choices of students.  

Weakening the position of students does not constitute sustainable, future-oriented policy. The governments’ austerity policy and immigration policy increase inequalities and limit the functioning of our society in the future. Increasing concerns over future prospects drain capacities away from social and political participation, which would be ever more needed as social and ecological problems intensify.   

The management of the University of Eastern Finland has expressed that they understand the students’ concerns and support the expressions of opinion. However, it is not enough. The universities must use their common authority to undo the cutting decisions aimed at students and studies. Concrete measures are needed to support the students’ demands. 

We, the undersigned, work at the University of Eastern Finland. We show solidarity with the students and support the demands of the occupation. As university workers, we are not untouched by the policies of the current government. The proposed restrictions on workers’ livelihoods and the right to organize are also issues that must be opposed together. We defend the right to broad-based education, which the government's policy threatens not only with education cuts but also with short-sighted tax solutions, such as the decision to increase the value added tax on books. We demand that the university management become more visible and determined to defend the livelihood, well-being and status of all students together with other universities and members of the academic community. The starting point is the requirements of students’ occupation: 

1. The freezing of the index increases of the study allowance must be cancelled and students’ livelihood must not be based on debt 

2. General housing allowance may not be cut. On the contrary, the living conditions of all – including international – students must be improved. More affordable apartments must be built!  

3. No tuition fees for anyone! Not now, nor in the future. 

4. Students’ mental health services must be secured.  

5. Universities must stand behind our demands and show solidarity. We demand that universities take a stand and defend:  

a) The opportunity for students to focus on their studies without worrying about their livelihood and regardless of citizenship  

b) Equal Finland for all and oppose the racist immigration policy which makes the position of international students even worse.  

(the text is partially based on the petitions circulated in the universities of Helsinki and Turku)


Sanna Ryynänen (yliopistonlehtori, sosiaalipedagogiikka); Teppo Eskelinen (yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteet); Laura Mankki (apurahatutkija, yhteiskuntapolitiikka); Maija Hartikainen (tutkimusrahoituksen asiantuntija)    Ota yhteyttä adressin tekijään