ITÄINEN RANTARATA

Ole kanssani samaa mieltä .Tue allekirjoituksellasi tulevaa  päätöstä Itäisen rantaradan puolesta.Itainen-rantarata-02-01-1440x8641.png

Itäinen rantarata tarjoaa vaihtoehtoisen 

reitin sekä tavara- että henkilöliikenteelle.

Parantaa rataverkon riskinsietokykyä ja

mahdollistaa uutta  junaliikenteen

tarjontaa. Ei 

ole taloudellisesti eikä ilmastopoliittisesti 

järkevää muutamalla

minuutilla lyhentää 

henkilöliikenteen aikaa

Porvoo-Kouvola reitillä. 

Yksi vaihtoehdoista on  yhteys Lahden

itäpuolella ja liittyisi

 liittyisi nykyiseen raiteeseen 

Mikkelin eteläpuolella, ennen Otavan

 liikennepaikkaa.

Tämä rataosa olisi 126 km

pitkä.

Matka Lahdesta Mikkeliin lyhenisi 29 

kilometrillä nykyiseen 

Kouvolan kautta kulkevaan yhteyteen

verrattuna. 

Kustannus n.1,5 miljardia euroa .

 

Itäinen rantarata on kustannuksellisesti

kalliimpi  n.3 mrd. luokkaa.

Tuo se

kasvavan teollisuuden matkailun,

työmatkaliikenteen myötä rahat

takaisin. 

Ei ole kyse muutamien minuuttien matkan

lyhenemisistä. 

Alueellinen kehitys nousee kovaa vauhtia

ja Itäinen rantarata tukee sitä. 

Vapauttaa kapasiteettia Suomen kuormitetuimmalta

tavaraliikenteen rataosuudelta Kouvola-Luumäki 

sekä vilkkaalta henkilöliikenteen 

yhteysväliltä Kerava-Lahti-Kouvola.Itäinen rantarata 

toimii kestävän 

yhdyskuntarakenteen selkärankana.

Se luo yhtenäisen työssäkäyntialueen pääkaupunkiseudulle

ja itään sekä tar joaa korkeatasoista asumista kohtuullisin 

kustannuksin. Ei saa unohtaa liikunnan ja kulttuurin ja 

opiskelupaikkojen 

saavuttavuutta. 

Saavutettavuus vauhdittaa työvoiman saatavuutta sekä 

yritystoiminnan sijoittumista

ja investointeja alueelle. Itäinen rantarata tuo myös matkailun

kysynnän nousun.

Radan varrella sijaitsevat Suomen kolme suurinta satamaa:

Kilpilahti, 

Hamina-Kotka ja Helsinki

Kaksi pienempää satamaa vyöhykkeellä ovat Loviisa, joka 

on osittainHelsingin sataman omistuksessa, sekä Tolkkisten yksityinen

yleinen satama. 

Kilpilahti on Nesteen öljysatama ja Suomen suurin satama Hamina-Kotka on Suomen suurin yleissatama.Helsinki on Suomen

merkittävin kaupan satama. 

Korkeatasoinen ja luonnonläheinen asuinympäristö tarjoaa 

pääkaupunkiseutua edulli semman vaihtoehdon asumiseen. 

Itäinen rantarata tekee siitä nopeasti saavutettavan.Tasoittaa 

asumiskustannusten suurtaeroa  pääkaupunkiseudun ja 

Kaakkois-Suomen välillä. 

Porvoon, Loviisan ja Pyhtään kautta Kotkaan, Haminaan ja Virolahdelle

ulottuva alue on

suotuisa kasvuvyöhyke. 

__________________________________________________________________

Den Östra kustbanan erbjuder en alternativ rutt både för gods- och persontrafik. Banan skulle förbättra bannätets risktolerans och erbjuder nytt tågtrafikutbud.

 

Det är varken ekonomiskt eller klimatpolitiskt förnuftigt att med några minuter förkorta tiden för persontrafiken på rutten Borgå–Kouvola. Ett av alternativen är en anslutning söder om Lahtis som skulle ansluta sig till nuvarande bana söder om S:t Michels, före Otavas trafikplats. Denna bandel skulle vara 126 kilometer lång. Resan från Lahtis till S:t Michels skulle bli 29 kilometer kortare jämfört med nuvarande förbindelse som går via Kouvola. Kostnaden för alternativet uppgår till cirka 1,5 miljarder euro.

 

Den Östra kustbanan är kostnadsmässigt dyrare, cirka 3 miljarder euro. Den skulle nog betala sig tillbaka i och med ökande industri, turism och pendeltrafik. Det rör sig inte om att förkorta en resa med några minuter.

 

Den regionala utvecklingen accelererar fort och den Östra kustbanan stöder detta. Den skulle frigöra kapacitet från Finlands mest överbelastade bansträcka för godstrafik, Kouvola–Luumäki, och från den livliga förbindelsesträckan för persontrafik Kervo–Lahtis–Kouvola.

 

Den Östra kustbanan skulle utgöra en ryggrad för en hållbar samhällsstruktur. Banan skulle skapa ett enhetligt pendlingsområde till huvudstadsregionen och österut samt att erbjuda högklassigt boende för rimliga kostnader. Man får inte heller glömma tillgängligheten av idrott, kultur och studieplatser.

 

Tillgängligheten ger fart åt tillgången på arbetskraft, placeringen av företagsverksamhet och investeringar i området. Den Östra kustbanan för med sig även en ökad turismefterfrågan. Längs med banan finns de tre största hamnarna i Finland: Sköldvik, Fredrikshamn-Kotka och Helsingfors. Inom zonen finns två mindre hamnar, det vill säga Lovisa, som är delvis i Helsingfors hamns ägo, och den privatägda allmänna hamnen i Tolkis. Sköldvik är Nestes oljehamn och den är den största hamnen i Finland. Fredrikshamn-Kotka är den största allmänhamnen i Finland. Helsingfors är Finlands mest betydande handelshamn.

 

En högklassig och naturnära boendemiljö erbjuder ett förmånligare alternativ till att bo i huvudstadsregionen. Den Östra kustbanan skulle göra den snabbåtkomlig. Samtidigt skulle den jämna ut den stora skillnaden i boendekostnader mellan huvudstadsregionen och sydöstra Finland. Området som sträcker sig till Kotka, Fredrikshamn och Vederlax via Borgå, Lovisa och Pyttis utgör en fördelaktig tillväxtzon.

Itäinen rantarata on ilmastoteko

Itäinen rantarata on nopea kansainvälinen rata, joka purkaa pullonkauloja, monipuolistaa reittejä, houkuttelee operaattoreita, lisää palvelutarjontaa ja aikaansaa hintakilpailua. Tämän myötä syntyvä kasvuharppaus edistää merkittävästi Suomen ilmastotavoitetta hiilineutraaliudesta 2035.

Suora ja nopea juna pääkaupungista itärannikolle houkuttelee autoilijoita julkisen liikenteen pariin ja siirtää raskaita kuljetuksia maanteiltä raiteille. Uuden yhteyden luovalla Itäisellä rantaradalla on huomattavasti suuremmat ilmastovaikutukset, kuin jo olemassa olevan ratayhteyden nopeuttamisella. Itäinen rantarata ei myöskään vähennä Lahden kautta kulkevaa liikennettä eikä tee tyhjäksi Lahden oikoratainvestoinnin arvoa.

Itäinen rantarata tuo noin 7,2 miljoonaa uutta matkustajaa vuodessa raiteille, joista työmatkoja on noin miljoona. Itäisen rantaradan arvioidaan vähentävän pelkästään henkilöliikenteen päästöjä noin 17 000 tonCO2 / vuosi, joka on 1,7% koko Suomen liikennejärjestelmän potentiaalisista päästösäästöistä.

 

Suomen menestys perustuu vientiin

Rannikko ja satamat ovat Suomen portti maailmaan. Itäinen rantarata varmistaa teollisuuden kuljetukset maassamme ja liittää suurimmat satamamme tehokkaasti Venäjän kauppa-alueeseen. Laaja satamaverkko ja meriväylät ovat Suomelle kilpailutekijä. Itäinen rantarata vahvistaa Suomen asemaa Venäjän kauttakulkuliikenteessä nopeuttamalla transitoliikennettä.

Itäinen rantarata yhdistää Suomen matkustaja- ja tavaraliikenteen EU:n ydinsatama HaminaKotkaan ja siten EU:n priorisoimiin liikennekäytäviin.

Itäinen rantarata on koko Suomen kannalta tärkeä riskienhallinnan väline, jonka vaikutusalueella sijaitsevat Suomen suurimmat satamat. Suomen toimintavarmuuden kannalta on tärkeää rakentaa idän suuntaan vaihtoehtoinen reitti turvaamaan suurimpien satamien toimintaa häiriötilanteissa ja poikkeusolosuhteissa.

 


factsheet-rantarata-858x10241.jpg

 


Kirsi Mäkinen,Kotka    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kirsi Mäkinen,Kotka voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…