JANAKKALAN PIKKUKOULUJEN PUOLESTA

Janakkalan kunnanvaltuusto päättää kokouksessaan 10.6.2013 neljän Janakkalan kunnan pikkukoulun lakkauttamisesta. Lakkautuslistalla ovat Heinäjoen, Vähikkälän, Tanttalan ja Viralan koulut.  Koulut aiotaan lakkauttaa yksi kerrallaan neljän vuoden sisällä budjettipäätöksillä. Kysymättä kuntalaisilta mitään, kuulematta kuntalaisia ja varaamatta kuntalaisille vaikuttamismahdollisuutta tärkeässä asiassa. Tekemättä kouluverkkoselvitystä, koulupiirijakoa tai mitään muutakaan selvitystä siitä, miksi nämä koulut ja miksi tässä järjestyksessä. Konsultti on laskenut  että säästöä tulee ja lakkauttaa pitää. Valtuutetuille ei ole esitetty mitään laskelmia siitä, paljonko säästöä tulisi. Nyt pitäisi valtuutettujen suostua lakkautusesitykseen, ilman mitään faktatietoa. Valtuuston aikaisemmin päättämällä 20 oppilaan vähimmäismäärällä ei ole enää mitään merkitystä.

Kunnan  virkamiesten on turha väittää että kuntalaisia kuultaisiin ja että valtuusto päättäisi erikseen kunkin koulun osalta lakkauttamisesta. Jos budjettipäätöksellä päätetään,  että rahaa myönnetään vain  seuraavan kevätlukukauden loppuun, ei kyse ole enää mistään kuntalaisten mielipiteet huomioivasta päätöksenteosta. Slloin sanotaan vain kylmästi että rahat on loppu, sulkekaa koulu. Nämä koulut on säilytettävä! Kyse on lapsista, heidän oikeudestaan turvalliseen oppimisympäristöön ja kotia lähellä olevaan kouluun. Kunta hylkää lapsensa tällaisella päätöksenteolla.

Koulun lakkauttaminen ja uuteen kouluun siirtyminen merkitsee alakouluikäiselle lapselle monenlaista elinympäristön muuttumista. Fyysisen oppimisympäristön muuttumisen lisäksi muutto merkitsee suhteen katkeamista tuttuihin opettajiin ja ystäviin.  Ennen tällaisten merkittävien päätösten tekoa tulee lasten huoltajille taata mahdollisuus tulla kuulluksi jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Vanhemmilla on oltava todellinen eikä vain muodollinen mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon.

Hallintolain säännökset hyvän hallinnon vaatimuksista velvoittavat myös kuntia. Hallintolain 2 lukuun on koottu viranomaisten toiminnan laadulliset vähimmäisvaatimukset. Yksi tärkeä viranomaisten päätösharkintaa rajoittava oikeusperiaate on luottamuksensuoja­periaate. Periaate merkitsee yksilön suojaa julkista valtaa vastaan. Yksityisen on voitava luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä hallintopäätösten pysyvyyteen.  Myös Janakkalassa.

Valtuutetut, älkää suostuko 10.6.2013 lakkauttamaan pikkukouluja.  Teillä ei ole kuntalain edellyttämää tietoa vain konsultin esityksen perusteella lakkauttaa kyläkouluja.


Eeva-Maria Tuominen    Ota yhteyttä adressin tekijään