Joensuu, Rantakylä; Puronsuun lähimetsä suojeltava rakentamiselta ja säilytettävä luonnontilaisena.

Puronsuun lähimetsä suojeltava rakentamiselta ja säilytettävä luonnontilaisena. 

Kyseinen alue on Pielisjokivarren ja Ranta-Mutalan,  Rantakylän asukkaiden ainoa sellainen luonnontilainen metsä- ja ranta-alue, johon myös jokaisella asukkaalla vapaa kulku. Alueen rakentaminen tuhoaa väistämättä erityislaatuisen alueen kasviston ja eläimistön elinolosuhteet riippumatta siitä, rakennetaanko koko alueelle vai jätetäänkö mahdollisesti kaistale puistomaiseksi alueeksi. 

Raviini lähialueineen, alueen rantametsät, yksittäiset vanhat puut ja kelot, puro-,ranta-ja vesiluonto sekä osin kulttuurivaikutteinen kasvillisuus ovat alueen merkittäviä luontoarvoja joiden merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta  ja lähialueen asukkaiden virkistyskäytön kannalta on ensiarvoisen tärkeää. 

Puronsuun metsän suojelu ja rakentamatta jättäminen olisi myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden monimuotoisuuden suojelemisen tavoitteiden mukaista.

Joensuun Seudun Luonnonystävät ry on ottanut kantaa Puronsuun lähimetsän suojelun puolesta lausunnossaan mm seuraavasti:" Ranta-Mutalantien ja Pielisjoen välinen raviininoro, jonka uoma on luonnontilainen tai ainakin luonnontilaisen kaltainen on vesilain (2 luku11§  )tarkoittama vesiluontotyyppi, jonka luonnontilaa ei saa vaarantaa.

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sirpa Pikka, voi luovuttaa tällä lomakkeella päätöksentekijöille.

Katso Slln kannanotto;

https://www.facebook.com/1010472472497260/posts/1580122205532281/

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sirpa Pikka voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…