Vastustamme Kaarinantien kääntöä

Teksti: Katri Pöllänen

VETOOMUS KAARINAN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJILLE

TURUN KEHÄTIEN (KANTATIE 40) PARANTAMINEN VÄLILLÄ KAUSELA – KIRISMÄKI

Me edellä mainitun hankkeen vaikutusalueella asuvat haluamme tuoda näkemyksemme ja huolemme suunnitellun hankkeen toteutumisesta myös teidän, kaupungin päättäjien, tietoisuuteen.

Turun tiepiirissä on meneillään yleissuunnitelma Eurooppa-tiehen E18 kuuluvan kantatien 40 parantamiseksi Kauselan ja Kirismäen välillä. Suunnitelmaan kuuluu muun muassa ns. Kaarinantien kääntö; tunnelin rakentaminen Kaarinantieltä kantatie 40:lle. Suunnitelmassa tunneli toteutettaisiin Kaarinantieltä Menninkäisenkadun kohdalta tunnelissa lähes Vanhalle Littoistentielle saakka, jossa se nousisi maan pinnalle Keijunkatu 7:n kohdalla jatkuen tienä Avantin kautta Hämeentielle (VT 10).

Me allekirjoittaneet vastustamme ns. Kaarinantien kääntöä.

Moni meistä on ostanut rivi-, pari- tai omakotitalon tai omakotitontin Kaarinasta, juuri tältä alueelta, alueen ainutlaatuisuuden, rauhallisuuden ja luonnonläheisyyden vuoksi. Pitkällisten harkintojen perusteella olemme päätyneet perustamaan kotimme tälle alueelle. Alueelle, jossa lapsilla on turvallinen koulumatka, hyvät leikkimaastot, turvallinen ja vähäliikenteinen ympäristö sekä ”koskematon” luonto niin lähellä kuin se vain kaupunkioloissa voi olla. Myöskään aluetta koskevassa yleiskaavassa tai maankäytön yleisohjelmassa ei tiehanketta ole mainittu.

Tiehallinto ilmoittaa, että yleissuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. He myös kertovat, että suunnittelutyön aikana pidetään esittely- ja keskustelutilaisuuksia alueen asukkaille, maanomistajille, yrityksille ja muille sidosryhmille. Näistä tiedottaminen on hoidettu erittäin puutteellisesti eikä moni asukas edes tiedä asuvansa hankkeen vaikutusalueella, kun puhutaan vain kantatie 40:n parantamisesta. Emme ole voineet kuvitellakaan, miten laajalle alueella kyseisen kantatien parantaminen vaikuttaa ja miten järjettömiltä tuntuvia, äärimmäisen kalliita suunnitelmia tämä parantaminen pitää sisällään. Tilaisuuksien ajankohdistakin on tiedotettu todella vähän. Vaikka he ilmoittavat tiedottavansa tilaisuuksista mm. Internet-sivuillaan, löytyy sivuilta tietoa vain syyskuussa järjestetystä tilaisuudesta.

Tilaisuudessa tiedottamisen vähäisyyttä koskeviin kannanottoihin ei juurikaan vastattu ja erittäin selväksi kävi, että tarkoitus onkin vain täyttää lain tiedottamiselle asettamat minimivaatimukset. Jos asia ei ole asukkaiden tiedossa, ei hanketta voi vastustaakaan. Totta on, että lain kirjaimen mukaiset vaatimukset näin täytetään, mutta onko tämä lain hengen mukaista, onkin täysin toinen kysymys.

Tiehallinto myös kertoo, että tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella hankkeen suunnittelijoiden kanssa, antaa palautetta ja vaikuttaa yleissuunnitelman ratkaisuihin. Nämä ovat vain hienoja sanoja.

Vaikutusmahdollisuuksia ei asukkailla todellakaan ole ollut. Esimerkiksi tätä ns. Kaarinantien kääntöä on aiemmin vastustanut 97,78 % ja kannattanut vain 2,22 % vastaajista. Silti Kaarinantien kääntö oli valittu etenemistavaksi. Ymmärrämme kyllä, ettei demokratiaa aina voida noudattaa eikä enemmistön mielipiteillä ole vaikutusta, mutta kun kukaan tilaisuudessa hanketta edustaneista ei osannut perustella tai edes vastata perustelematta kysymyksiin, miksi ja millä perusteilla Kaarinantien kääntö on valittu etenemistavaksi, miksi muita vaihtoehtoja ei voitaisi toteuttaa, mikä olisi Kaarinantien käännön käyttövolyymi, miksi asukkaiden mielipiteitä ei ole otettu huomioon jne.

Vastaukset olivat toisensa pyörtäviä. Esimerkiksi vastaukset kysymykseen Kaarinantien käännön käytöstä vaihtelivat samallakin vastaajalla. Ensin vastattiin, että Kaarinantien kääntöön ohjattaisiin etupäässä rekkaliikenne. Kun keskustelussa tuli ilmi, että syyskuun tilaisuudessa nimenomaan oli mainittu, että kääntöä käyttäisi vain satunnainen rekka silloin tällöin, vastaus muuttui. Kerrottiin, etteivät rekat juurikaan kyseistä tietä käyttäisi, vaan lähinnä paketti- ja henkilöautot. Ja taas hetken päästä ilmoitettiin, ettei ketään voida kieltää käyttämästä yleistä tietä. Seuraavaksi jo käyttö voitaisiin tavallaan ”kieltää” tekemällä se niin hankalaksi, etteivät rekat tietä voisi käyttää jyrkkien liittymien tms. takia. Kaarinantien käännön hyöty tuntuu olevan olematon, mutta kustannukset vastaavasti huikeat.

Ainoaksi perusteeksi Kaarinantien käännön toteuttamiselle jäi tarve vähentää Kaarinantien liikennettä ja nimenomaan Kaarinantien ja VT10:n risteyksessä eli ABC:n kohdalla. Kuitenkin he itsekin myönsivät, että kyseisestä risteyksestä suurin osa kääntyy nimenomaan Turkuun päin. Miksi ihmeessä Kaarinantietä ajava, Turkuun päin matkaava kulkisi Liedon kautta, kun jatkamalla suoraan Kaarinantietä sekä matka että matka-aika on huomattavasti lyhyempi?

Myöskään Porin, Rauman, Raision, Naantalin ja Maskun suuntaan matkaavat eivät kyseistä Kaarinantien kääntöä käyttäisi, vaan tämäkin liikenne ohjautuisi käännöstä huolimatta edelleen samaa reittiä kuin nykyisin; Kaarinantien ja Hämeentien risteykseen.

Tilaisuudessa kerrottiin myös, että satamista rekkaliikenne ohjataan VT8:lle ja toisaalta logistiikkakeskusten sijainneista johtuen rekkaliikenne ohjautuu jo nyt kehäteille, joten kyseinen liikenne ei vaikuta Kaarinantien käyttöön mitenkään, ei nyt eikä tulevaisuudessa.

Suunnitelmassa ei myöskään ole huomioitu lainkaan niitä vaikutuksia, joita Kaarinantien ja Hämeentien parannuksilla saataisiin aikaan. Tulevaisuudessa oletettavasti kasvavien liikennemäärien myötäkin ongelmakohtana on vain Kaarinantien ja Hämeentien risteys eli ns. ABC:n liittymä. Ongelma tulisi siis ratkaista siellä, missä se on.

Kasvavien liikennemäärien ongelmaa ei myöskään ole yritetty ratkaista ympäristönkin kannalta paremmalla vaihtoehdolla, joukkoliikenteen parantamisella. Jos alueella olisi hyvin toimiva joukkoliikenne, vähentäisi se varmasti oman auton käyttöä. Kasvavan liikenteen määrissä ei myöskään ole lainkaan otettu huomioon Turusta Hämeentietä kohti Lietoa kulkemaan kaavailtua raitioliikennettä.

Hyviä perusteluja Kaarinantien käännöstä ei Kaarinan kaupungin alueen osalta ole olemassa. Liittymälle E18-tieltä Hämeentielle sen sijaan tuntuu jonkin verran paremmat perustelut löytyvän. Mutta mikäli E18-tieltä rakennetaan liittymät sekä Lietoon että Kaarinaan, saadaan rahoitus valtiolta. Jos yhteys rakennetaan vain esim. Lietoon, vastaa kustannuksista kyseinen kunta ja tiepiiri. Onko siis tarkoitus saada Kaarinantieltä liittymä kantatie 40:lle vain, jotta saadaan valtiolta rahoitus tälle tiehankkeelle?

Ellei Kaarinantien kääntöä voida jättää toteutumatta, pitäisi tunnelia jatkaa pidemmälle, ainakin peltoalueelle saakka, jolloin siitä olisi asukkaille vähemmän haittaa. Tiedämme, että tunneleita koskeva EU-direktiivi asettaisi pidemmälle tunnelille erilaiset turvallisuusvaatimukset ja sitä kautta kustannukset lisääntyisivät, mutta myös suunnitellulla lyhyemmällä tunnelilla kustannukset ovat huikeat. Onko raha ainoa, joka ratkaisee? Eikö asukkaiden viihtyvyydellä, turvallisuudella ja muilla inhimillisillä näkökohdilla ole lainkaan painoarvoa?

Tilaisuudessa kävi selväksi, että päätökset on jo tehty ja ainoat, joka asian voisi muuksi muuttaa, ovat Kaarinan päättäjät (ja Lietoa koskevalta osalta Liedon päättäjät).

Toivoisimme, että voisimme jatkossakin kertoa ylpeänä olevamme kaarinalaisia ja esitellä ulkopaikkakuntalaisille ainutlaatuista asuinympäristöämme, sitä suomalaisen unelmaa; omakotitalo maaseudun rauhassa, lähellä kaikkea. Toivomme, että te meitä edustavat päättäjämme miettisitte tarkkaan tämän hankkeen tarpeellisuutta ja kustannuksia. Pyydämme, että käytte tutustumassa paikan päällä edes suunnitellun tunnelin suuaukon seutuun; Keijunpolun ja Röllinkadun väliseen maastoon. Tunnelin suuaukko rikkoisi rauhallisen ja turvallisen omakotialueen todella ikävällä tavalla. Oletteko todellakin valmiit tuhoamaan tämän seudun ainutlaatuisuuden järjettömällä tiehankkeella, vaarantamaan lasten turvallisen leikkiympäristön, äskettäin perustun kosteikon monimuotoisen eläimistön ja murskaamaan asukkaiden jo toteutuneet unelmat tuhoamalla asuinympäristömme?

Kaarinantien kääntö 08032010:
Kartta
Melualueet

Littoistenjärven suojelualue:
Kartta
Vesioikeuden päätös

Linnustoselvitys

Videoklipit hankkeesta:
Kultanummi-Avanti
Avanti-Kultanummi

Lisätietoa hankkeesta saatte Tiehallinnon sivuilta oheisesta linkistä:
Turun kehätien (kantatie 40) parantamisen yleissuunnittelu välillä Kausela-Kirismäki

Asuinympäristömme puolesta,