Kansanäänestys vaatimus: Suomesta EU:n osavaltio

Vaadimme kansanäänestystä koskien Suomen liittymistä EU:n liittovaltioon.

Kyseessä on kenties perustavinta laatua oleva muutos Suomen ja Suomen kansan historiassa sitten sen kun Suomi julistautui itsenäiseksi 6.joulukuuta 1917. Nykyinen hallitus on tehnyt esityksen jolla se itsenäisyys menetetään.

Kyseessä on HE 60/2010, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta. Hallitus esittää Perustuslakiin kirjattavaksi, että Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio. Lakiin kirjattuna tämä tarkoittaa sitä että Suomi luopuu asemastaan itsenäisenä, suvereenina valtiona ja liittyy osavaltiona liittovaltioon nimeltä Euroopan Unioni.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat kaikkein tärkeimmät Suomen itsenäisyyden kannalta sillä seuraava eduskunta päättää, säilyykö Suomi itsenäisenä vai liitymmekö osavaltion statuksella EU:n. Asiasta ei nimittäin näillä näkymin olla järjestämässä kansanäänestystä. 1 § Valtiosääntö

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen.

66 §Pääministerin tehtävät

Pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin muussa toiminnassa.

94 §Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

95 §Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100060


Lakiesitys on Suomen lain vastainen.


12 luku: Maanpetosrikoksista

Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).

1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta taimuulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.