Raahen Kaupunginlahdenranta: luonnonmetsät säilytettävä uudisrakentamisen rinnalla

luonto2.jpg

 

 

KANNANOTTO PÄHKINÄNKUORESSA

Raahen kaupungin tulisi taata Kaupunginlahdenrannan asemakaavoituksessa (Ak 215, 29.9.2020) lähivirkistys- ja puistoalueiksi merkityille alueille jäävien vähäisten luonnonmetsien säilyminen uudisrakentamisen rinnalla (alueet merkitty kirjaimin VL ja VP kaavaehdotuskuvassa alla).

Täysin rakennetun puistoympäristön sijaan myrskytuulilta suojaavat metsät on mahdollista säilyttää luontaisena osana alueen tulevaisuuden maisema- ja rakennusarkkitehtuuria, luonnontilaisina puistoina.

Kaavaehdotus on vuosien saatossa edennyt pitkälle, mutta ennen sen muuttumista lainvoimaiseksi on mahdollista edelleen löytää sovitteluratkaisuja.

Luonnostaan ylpeän Raahen tulisi ymmärtää luontoa ja toimia sen kanssa yhteistyössä myös laajentuessaan. Pitkäkarin ja Fantin metsien sallimaa suojaista asuinympäristöä ei ole mahdollista — tai tarvekaan — rakentaa täysin alusta asti uudestaan.

RaaheKaupunginlahdenrannanKaavaehdotus.jpg
Ilmakuva alueesta (Pitkäkari ja Fantti, Raahe)

 

KANNANOTTO YKSITYISKOHTAISEMMIN

Raahen seudun luonnonystävät ry:n aloitteesta, me allekirjoittaneet vetoamme

— Raahen kaupungin kehittämislautakuntaan,
— Raahen kaupunginhallitukseen ja
— Raahen kaupunginvaltuustoon,

jotta edellä mainitun lisäksi sitoutuisitte rakennettujen puistoalueiden sijaan säilyttämään ennallaan ja suojelemaan Kaupunginlahdenrannan kaavassa lähivirkistys- ja puistoalueiksi kaavoitettavilla osa-alueilla kaikki ne vähäiset, jäljelle jäävät luontaiset metsät, vanhan puuston, alkuperäisen metsäpohjan ja siten alueella nyt olemassa olevan monimuotoisen kasvi- ja eläinkunnan — uudisrakentamisen rinnalla.

Kaavaehdotuksessa mainitaan, että “kaikilla tonteilla tulee säilyttää tai istuttaa myös kookkaita puita”. Vetoamme teihin, jotta laajentaisitte tämän koskemaan myös kaavan lähivirkistys- ja puistoalueita, jotta niillä alueilla nyt olemassa olevat luonnonmetsät säilytettäisiin sellaisinaan.

Vetoomuksemme on kohtuullinen: jäljelle jäävän, yksityisasutuksen rakentamisen jälkeen alueelle säästyneen metsäpeitteen kokonaispinta-ala Kaupunginlahdenrannan koko kaavaehdotuksesta olisi arviolta vain 15—20%.

RaaheKaupunginlahdenrannanKaavaehdotus2.jpg
Kaavaehdotuskuva alueelle (isompi kuva nähtävissä Lähteet-osiossa alla)

 

KANNANOTON PERUSTELUT

Turvallisuus: Alueen puusto on toiminut vuosikymmenet suojametsänä alueen asukkaille navakoita merituulia vastaan sekä torjunut tehokkaasti myrskyjen aiheuttamia tuhoja ja puiden kaatumisia. Turvamuuri on kehittynyt luonnostaan vuosikymmenten saatossa, ja alueen asukkaat ovat oppineet asumaan alueella sen ohjaamana. Tänä vuonna Pitkäkarin pohjoisrannoilta kaatui vuosikymmeniä vanhoja kuusijättiläisiä, koska niiden suojan pohjoisilta tuulilta tuli väistyä uudisrakentamisen tieltä.

Raahen seudun luonnonystävät r.y. otti metsänhakkuuseen kaupunkia varoittavaa kantaa jo vuonna 2014.

Poliittinen ja taloudellinen näkökulma: Jo olemassa olevia metsiä säilyttämällä Raahen kaupunki ei ainoastaan tulisi vastaan niitä, jotka kokevat voimakkaimmin vuosikymmeniä kiistanalaisena olleen kaavaehdotuksen aiheuttaman luonnonvaraisten virkistysalueiden menettämisen, vaan jättämällä em. alueet koskemattomiksi myös säästäisi rakennettujen viheralueiden suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitokustannuksissa. Metsissä ja uusien asuinalueiden lomassa luonnostaan kasvavat hyötymarjat, sienet ja muut villivihannekset tulisi nähdä uniikkina kasvu- ja oppimisympäristönä tulevaisuudessa aluetta asuttaville ihmisille.

Ainutlaatuinen, suojaisa uudisasuinalue: Lopuksi vetoamme em. Raahen kaupungin päättäviin tahoihin, jotta Pitkäkarin luonnonvaraisena kasvavat metsät nähtäisiin esteen sijaan luovana estetiikka- ja design-mahdollisuutena, ja alueiden rauhoittamisen turmelemattomaan luonnontilaan annettaisiin rikastaa, täydentää ja ohjata alueen rakennus- ja maisema-arkkitehtuuria.

 

AIHEEN TAUSTAA

Raahen Kaupunginlahdenrannan kaavaehdotus käsittää n. 20 hehtaaria, mikä on tätä nykyä miltei yksinomaan luontaista metsää ja muita avoimia lähivirkistysalueita. Toteutuessaan kaavailtun asuinaluerakentamisen jälkeen tästä pinta-alasta noin neljäsosa (5ha) jää “lähivirkistys- ja puistoalueiksi” (kaavassa alueet ‘VL’ ja ‘VP’).

Näistä kaavaehdotuksen rajaamista tulevaisuuden lähivirkistys- ja puistoalueista suurin osa (n. 80%, 4ha) on tällä hetkellä luontaista metsää.

Raahen Pitkäkariin ja Fanttiin kohdistuva rakentaminen on jakanut kärjistetysti mielipiteitä jo 90-luvulta lähtien. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että kiistan aiheena on aina ollut yksityisomisteisen kaupunki-infrastruktuurin rakentamisen ja kaikille avoimen julkisen virkistysalueiden ja luontoarvojen asettaminen vastakkain.

Lisähuolenaiheena on ollut myrskytuulilta suojaavien puiden harkitsematon hakkuu.

Kaavaehdotus on vuosien saatossa edennyt pitkälle, mutta ennen sen muuttumista lainvoimaiseksi on mahdollista edelleen löytää sovitteluratkaisuja.

 

LÄHTEET

Ak 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava
https://www.raahe.fi/kaavoitus/ak-215-kaupunginlahdenrannan-asemakaava

Ak 215 — Kaavaehdotus — 29.9.2020
https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/ak215-Kaavaehdotus-29.9.2020_0.pdf

 


Raahen seudun luonnonystävät r.y. (Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys)    Ota yhteyttä adressin tekijään