ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

/ #161 Kirjeluonnos kansanedustajille, kommentteja kiitos!

13.12.2008 10:49

Juha Mäki-Ketelä 15.12.2008
XXXXXXXXX 12 3

000000 XXXXXXXXXXXX
p. XXX-XXX XXXX


JO YLI 17 000 SUOMALAISTA ALLEKIRJOITTANUT ADRESSIN, JOSSA VAADITAAN UUDEN ULKOMAALAISLAIN HYLKÄÄMISTÄ

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (RKP) esittää Eduskunnalle hyväksyttäväksi uutta, koko EU:n alueella ennennäkemättömän vapaata ulkomaalaislakia. Ministeri Thors perustelee lain tarpeellisuutta tulevalla työvoimapulalla. Laki ei kuitenkaan tarjoa yhtään ratkaisua työperäiseen maahanmuuttoon vaan keskittyy täysin humanitääriseen maahanmuuttoon. Siksi se on perusteiltaan valheellinen.

Thorsin ulkomaalaislakiesitys muuttui hieman Eduskunnan hallintovaliokunnassa 13.12.2008. Muutokset ovat kokonaisuuden kannalta kuitenkin olemattomia eikä alkuperäistä ongelmaa ole millään tavoin poistettu.

Lakiesitys on hylättävä kokonaisuudessaan, koska se on laadittu vääristä lähtökohdista ja väärien ihmisten toimesta. Ulkomaalaislaki on uudistettava eduskunnan toimesta kokonaan. Lainvalmistelusta on suljettava pois ne tahot, jotka tavalla tai toisella – usein suoraan taloudellisesti – hyötyvät humanitaarisen maahanmuuton lisäämisestä. Tällaisia jäävejä tahoja ovat esimerkiksi Pakolaisneuvonta ry sekä vähemmistövaltuutettu.

Toteutuessaan lain keskeisiä vaikutuksia olisivat:
1. Koska laki on niin vapaa, Suomesta tulisi ovi, jonka kautta hallitsematon joukko maahanmuuttajia pyrkii EU:iin. Suomi toimii näin epälojaalisti unioni- ja Schengen-liittolaisiaan kohtaan tilanteessa, jossa nämä jäsenvaltiot kiristävät ulkomaalaispolitiikkaansa. Liittolaisemme tuskin pitävät tästä, mikä puolestaan saattaa heikentää luotettavuuttamme ja painoarvoamme Euroopan Unionissa.

2. Monikaan näistä henkilöistä ei olisi pakolainen tai vainottu. He hakeutuisivat Suomeen, koska he eivät saisi turvapaikkaa muista EU-maista. Suurin osa heistä pyrkii maahamme vain siksi, että he haaveilevat taloudellisesti paremmista olosuhteista ja tulevaisuudesta. Siihen heillä toki on oikeus, mutta meillä suomalaisilla ei ole velvollisuutta heille sitä tarjota.

3. Mikäli he eivät pääse Suomesta muihin EU-maihin, jäävät he suomalaisten elätettäviksi. Tämä vaihtoehto on hyvin todennäköinen, sillä muut EU-maat toimivat maahanmuuttopolitiikassaan täysin päinvastaisesti ja kiristävät käytäntöjään.

4. Laki mahdollistaa turvapaikan myöntämisen sellaiselle turvapaikanhakijalle, jonka hakemuksen toisen EU-maan maahanmuuttoviranomaiset ovat jo tutkineet ja hylänneet. Tämä kuormittaa tarpeettomasti ao. viranomaisia, lisää byrokratiaa ja kasvattaa ilman asianmukaista perustetta maahamme pyrkivien määrää.

5. Thorsin kaavailema laki esittää, että vaikka turvapaikanhakija olisi jo päätetty karkottaa Suomesta, on hänellä oikeus ns. perheen yhdistämiseen. Käytännössä tämä oikeus johtanee siihen, että myös karkotusta odottavan perhe lennätetään maahamme, jonka jälkeen ketään ei enää humanitaarisista tms. syistä johtuen karkoteta.

6. Rikoksen tehnyt ulkomaalainen voi saada oleskeluluvan, jos niin sanottu tekninen este estää hänen poistamisensa maasta. Tällaisia teknisiä esteitä voivat olla esimerkiksi liikenneyhteyksien puuttuminen, matkustusasiakirjojen puuttuminen tai se, että vastaanottajavaltion viranomaiset suhtautuvat kielteisesti hänen tuloonsa. Jo nykyinen käytäntö on osoittanut, että palautusta harkittaessa kohdemaan liikenneyhteydet yleensä katkeavat mystisesti, passit putoavat mereen ja vastaanottajavaltion viranomaiset osoittautuvat uhkaaviksi. Lomailu näissä maissa kuitenkin jostain syystä onnistuu myös sieltä aikanaan pakolaisina maahamme tulleilta henkilöiltä.

7. Epämääräisillä papereilla maahan tulevien ns. ankkurilapsien maahan tulo ja siihen liittyvä merkittävä järjestäytynyt rikollisuus lisääntyisivät huomattavasti. Ankkurilapsi on usein 16–17 –vuotias ”lapsi”, joka lähetään vastaanottavaiseen maahan. Tämän jälkeen muu perhe ja suku seuraavat perässä. Näiden ”perheenjäsenten” ja ”sukulaisten” sukulaissuhteita ei säännönmukaisesti tarkisteta esimerkiksi DNA-testeillä, vaan kuka tahansa voi väittää olevansa kenen tahansa sukulainen.

*****

Uutta ulkomaalaislakia vastustavan adressin allekirjoitti 36 ensimmäisen tunnin aikana noin 3000 suomalaista. Tällä hetkellä allekirjoituksia on 17 323 kappaletta ja niitä tulee adressiin lisää tasaisena virtana, tätä kirjoittaessa noin viisi kappaletta minuutissa.

Äänestäjiänne kiinnostaa varmasti juuri Teidän, arvoisa kansanedustaja, näkemyksenne tästä asiasta ja erityisesti se, miten aiotte tulevassa äänestyksessä äänestää.

Niinpä kysynkin hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, joihin odotan saavani yksinkertaisia ja vain yhdellä tapaa tulkittavia vastauksia:

1. Kun Thorsin valmistelema lakimuutosesitys tulee eduskunnan käsittelyyn, niin äänestättekö sen puolesta vai sitä vastaan? Vastatkaa yksinkertaisesti joko ”äänestän puolesta” tai ”äänestän vastaan”.
2. Jos äänestätte sen puolesta, miten perustelette kantanne?
3. Muualla Euroopassa on koettu monikulttuurisuuden lisääntymisen myötä erilaisia alati lisääntyviä lieveilmiöitä, esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten syrjäytyminen sekä ghettoutuminen, kunniamurhat, pakkoavioliitot, pyrkimykset kaventaa sananvapautta
sekä terrori-iskut. Nämä ilmiöt ovat synnyttäneet kantaväestössä rasismia sekä äärioikeistolaisia liikkeitä. Miten nämä monikulttuurisuuden lieveilmiöt mielestänne vältetään Suomessa? Onko Suomessa jo tehty toimenpiteitä näitä lieveilmiöitä vastaan, vai aiotaanko niitä tehdä vasta tulevaisuudessa? Milloin, ja minkälaisia toimenpiteitä? Paljonko se tulee maksamaan?
4. Maahanmuuttajamyönteisessä keskustelussa toistellaan usein, että "muiden Euroopan maiden virheistä on opittava". Mitä meillä on mielestänne opittu muiden virheistä eli miten maahanmuuttajat saadaan mielestänne Suomessa integroitumaan yhteiskuntaan ilman niitä ongelmia, joita on nähty kaikkialla muualla Euroopassa?
5. Koetteko olevanne henkilökohtaisesti vastuussa em. ongelmien kasvamisesta, jos äänestätte uuden ulkomaalaislain puolesta? Miten tämän vastuun kantaminen ilmenee käytännön tasolla?
6. Jos ette koe olevanne vastuussa em. ongelmien kasvusta, miten perustelette tämän?
7. Mitä ylipäätään olette mieltä lakimuutosesityksestä ja sen sisällöstä? Onko tämä lakimuutos mielestänne tarpeellinen ja perusteltu? Perustelkaa vastauksenne, kiitos.
8. Ministeri Thorsin mukaan hänen lakiehdotuksensa ”vastaa nykykäytäntöä”. Mitä tämä mielestänne tarkoittaa selkokielellä? Mikäli asia todella on näin, toimivat maahanmuuttoviranomaiset tällä hetkellä vastoin voimassa olevaa lakia. Miten aiotte puuttua asiaan?


*****


Kaikkien kansanedustajien vastaukset ja niiden perustelut, tai tieto vastaamatta jättämisestä, julkaistaan suojatulla ja valvotulla internet-sivustolla, joka mahdollistaa myös äänestäjien kannanotot aiheeseen. Sivusto avataan vain tätä keskustelua varten, eikä se pyri taloudelliseen voittoon.

Sivuston ylläpitäjä kunnioittaa annettuja mielipiteitä ja perusteluja samanarvoisina niin, että esitetyt kannat voivat puhua puolestaan. Sivuston tarkoitus on aktivoida keskustelua aiheesta, koska se koetaan kansallisen tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeäksi.

Uusi ulkomaalaislaki on herättänyt voimakasta kansalaiskeskustelua, ja on perusteltua olettaa, että sivustosta tulee paljon seurattu ja äänestäjien äänestyskäyttäytymistä merkittävästi ohjaileva foorumi.

Toivon pikaista vastaustanne. Ystävällisin terveisin


Juha Mäki-Ketelä, Tampere