Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

/ #4 Pauli Leppä-ahon viesti:sääntely ja esteellisyys

17.03.2009 23:22

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE 18.3.2009

Arvoisat valtuutetut, teette nyt äärimmäisen tärkeää päätöstä, joka suoranaisesti koskee tällä hetkellä noin 60 000 ihmisen asumista, välillisesti puolta Helsinkiä.

Hitas-osakkaat ry kiittää kaupunkia siitä, että on saanut olla kuultavana ja vaikuttamassa järjestelmän kehittämisessä. Yhdessä aiemman apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpisen kanssa onnistuimme poistamaan sääntelyn keskeisen ongelman, väärän ja epäoikeudenmukaisen myyntihinnan laskentatavan. Vaihtoehtoisen markkinahintaindeksin myötä, vuonna 2004 poistuivat ”hitas-loukut”, kun vanhojen hitas-asuntojen hinnat alkoivat uudistuksen myötä seurata markkinahintoja. Pahiten kuopassa olleiden asuntojen myyntihinnat jopa kaksinkertaistuivat. Hitas-osakkaille palautui n. miljardi euroa heiltä leikattua varallisuutta!

Toinen osoittamamme ongelma, ikuinen sääntely, jäi vielä korjaamatta. Uuden apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän kanssa asia on edennyt positiiviseen suuntaan. Yhdistyksen vaatimus vapauttaa kaikki 15-vuotta täyttäneet yhtiöt sääntelystä ilman ehtoja ei kaupunginhallituksen esityksessä vielä toteudu, joten pyydämme valtuutettuja harkitsemaan esityksen muuttamista tältä osin.
KAUPUNGIN MIELIPIDE ESTEELLISYYDESTÄ HITASKYSYMYKSISSÄ ON VÄÄRÄ!

Hitas-osakkaat ry paheksuu tapaa, jolla demokratiaa heikennetään hitas-järjestelmän sääntöjä käsiteltäessä kaupungin elimissä. Hitas-osakkaiden ja heidän sukulaistensa jäävääminen valtuustossa esteellisyyssäännösten perusteella merkitsee, että noin puolet helsinkiläisistä jää vaille demokraattista vaikutusmahdollisuutta, äänivaltaa! Esteellisyyttä perustellaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä t. 4679 vuodelta 1991. Kyseinen päätös ei mitenkään voi olla ennakkotapaus valtuutettujen esteellisyydestä, koska se koskee kaupunginhallituksen jäsenten esteellisyyttä, joka määritellään eri lailla ja on paljon tiukempi, kuin valtuutetun. Lisäksi kuntalaki on v. 1995 muuttunut, jossa mm. valtuutetun esteellisyyttä on entisestäänkin haluttu lieventää. Myöskään mitään kansanosaa ei voi kollektiivisesti julistaa esteelliseksi kaupungin luottamuselimissä, sillä kaikki tapaukset ovat erilaisia, eivätkä täytä edes esteellisyyden ankarinta vaatimusta :”odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa”.

Kaupungin vastapuolena tontinvuokalisena on asunto-osakeyhtiö, ei sen osakas!
Kuntalain 52§:n 1 momentti, johon kaupunginlakimies Sami Sarvilinna valtuuston esityslistan mukana jaetussa muistiossaan viittaa, juuri poistaa valtuutetun esteellisyyden! Tämä käy kiistatta selväksi Arno Hannus/Pekka Hallberg tekemän Kuntalaki kirjan s. 320 tulkinnasta: ”Se, että valtuutettu tai hänen edellä tarkoitettu lähisukulaisensa on osakkeenomistajana osakeyhtiössä tai jäsenenä yhdistyksessä, jota päätettävänä oleva asia suoranaisesti koskee, taikka osakeyhtiön tai yhdistyksen johtava toimihenkilö tai hallintoelimen jäsen, ei yleensä tee häntä esteelliseksi ottamaan osaa asian käsittelyyn. Asia ei tällöin yleensä koske valtuutettua itseään tai hänen lähisukulaistaan sillä tavoin henkilökohtaisesti, että hän olisi esteellinen.”

Arvoisat valtuutetut,
Hitas-osakkaat ry pyytää, että valtuusto harkitsisi sääntelystä vapautumisen aikarajaa muutettavaksi siten, että se koskisi kaikkia hitas-asuntoja ilman ehtoja ja olisi maksimissaan 15 vuotta.

KUNNIOITTAVASTI
HITAS-OSAKKAAT ry
Pauli Leppä-aho pj.