Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

/ #17 Kriikunakulman terveiset valtuustolle

06.04.2009 10:40

HITAS –UUDISTUS JA VUOSINA 1988-1990 RAKENNETUT ASUNNOT

Kriikunakulman vuonna 1990 valmistuneen taloyhtiön hallitus viittaa eduskunnan oikeusasiamiehen 22.6.2006 päivättyyn päätökseen, joka syntyi hitas-osakkaiden kantelun pohjalta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen pitää "hitas-enimmäishintojen laskentajärjestelmää, valtuuston siihen 14.12.2005 tekemän tarkistuksen jälkeenkin,perustuslain 6§:n 1 momentista ilmenevän yhdenvertaisuusperiaatteen ja hallinnossa noudatettavan tasapuolisen kohtelun periaatteen kannalta varsin ongelmallisena." Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan "asiassa tulisi vielä etsiä sellaista ratkaisua, joka turvaisi nyt tehtyjä päätöksiä paremmin eri aikoina ja erityisesti vuosina 1988-1990 valmistuneiden hitas-asuntojen omistajien yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun enimmäishintoja määriteltäessä." Apulaisoikeusasiamies esittää," että Helsingin kaupunki ottaisi harkittavaksi, miten hitas-enimmäishintojen määrittämistä koskevaa järjestelmää voitaisiin vielä kehittää edellä tarkoitettujen epäkohtien korjaamiseksi".

Toivomme, että Helsingin kaupunginvaltuusto ottaa nämä näkökohdat huomioon päättäessään hitas-asioista 18.3.2009.

Nykyisin kaupungin antama hitas-hinta Pikku-Huopalahdessa on yhtä suuri vuonna 1990 rakennetulle 4h+k huoneistolle kuin vuonna 1993 samalle alueelle rakennetulle kaksiolle. Epäkohta on kohtuuton ja hintaloukkuun jäävien hitas-yhtiöiden ongelmiin olisi puututtava viipymättä. Mahdollisuutemme muuttaa toiseen hitas-asuntoon on käytännössä karannut käsistä. Myös asuntolautakunta kokouksessaan 22.4.2008 totesi, että vuosina 1988-1990 rakennettujen asuntojen hintaongelmat on ratkaistava erikseen, mutta mielestämme kiireellisesti. Helsingin kaupungin tulisi ensi tilassa ryhtyä toimenpiteisiin näiden perusoikeuksia polkevien epäkohtien korjaamiseksi.Koska hitasin hintasäännöstely on jo käytännössä poistunut suurelta osalta hitas-asuntokantaa kaupungin uusien hintaindeksien myötä niin ainoana ratkaisuna näyttää olevan, että myös jäljellä olevat taloyhtiöt vapautetaan säännöstelystä tietyn ajanjakson jälkeen. Viittaamme apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän esitykseen, jonka mukaan hitas-asunnot vapautuisivat hintasäännöstelystä 20 vuoden kuluttua valmistumisestaan.

Haluamme myös korostaa, että taloyhtiössämme ei ole sijoittajia vaan asumme asunnoissamme. Toteamme myös, että kannatamme hitas-järjestelmää sinänsä silloin kun se toimii. Haluaisimme myös tietää, mitä valtuusto aikoo tehdä asiallemme, ellei nyt tehdä myönteistä päätöstä.

As. Kriikunakulma OYn hallitus
Arja Jokinen-Virta, Barbara Appel, Sanna Mäkelä, Heikki Rahikainen