Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Venceremos

/ #3 Irti kaivoskolonialismista

01.04.2012 03:39


Kaivosyhtiöt ovat hyökkäämässä rajusti Suomen maaperälle. Uusia kaivoksia halutaan avata eri puolella maata ja uudet Talvivaaran kaivoksella testattavat bioliuotus menetelmät ottavat kaikki metallit erilleen, myös uraanin. Talvivaaran uraanipitoisuuksia vastaavia alueita löytyy runsaasti.

Talvivaaran kaivoshanke on nyt syytä ottaa nyt tämän uuden menetelmän testaushankkeena.

Ympäristö luvan perusteena olleet laskelmat on ylitetty monikymmenkertaisesti. Valvovien viranomaisten tehtävä on sulkea tehdas ja käynnistää uusi ympäristönvaikutusten arviointiprosessi.

Uudelle yva-prosessille on nyt kovaa dataa kun voidaan lähteä tutkimaan niin päästöjä joita kaivos oikeasti kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana päästi. Pitäisi tutkia jokien ja järvien kalakantoja, pohjaeläimistöä, mitata radioaktiivisuutta, ph:ta, sähkönjohtavuutta ja kemikaalimääriä eri etäisyyksillä itse päästölähteestä.

Olisi kuultava paikallisia asukkaita ja heidän havaintojaan ja kokemuksiaan.
Olisi kuultava kaivoksen työntekijöitä työturvallisuudesta ja ympäristövastuusta.
Olisi arvioitava hyötyjä ja haittoja. Mitä arvoja, taloudellisia, aineellisia ja aineettomia järvet ja joet meille tarjoavat ja mitä arvojen menetyksia eri etäisyyksillä Talvivaarasta tultaisiin sen toiminta-aikana kokemaan. Ne mittaukset joita ensimmäisten toimintavuosien päästöistä on saatavissa antavat hyvää pohjaa arvioida vaikutusten laajuutta ekonomisesti ja ekologisesti. On myös tehtävä periaatepäätökset siitä, että aiheuttaja maksaa. Kaivostoiminnan on maksettava täysi korvaus vaikutusalueella tapahtuvista arvonmenetyksistä ja haitoista.


Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…