Adressi Kouvolan käännöstieteen laitoksen säilyttämisen puolesta

Helsingin yliopiston käännöstieteen laitoksen tulevaisuus on vaakalaudalla. Suunnitteilla on siirtää laitos Helsinkiin tai supistaa koulutuksen laaja-alaisuutta ja kestoa merkittävästi. Kumpikaan ehdotus ei saa käännöstieteen opiskelijoiden kannatusta. Haluamme, että käännöstieteen laitos säilyy Kouvolassa ja että laitoksen toiminta turvataan myös jatkossa. Adressi käännöstieteen laitoksen säilyttämisen puolesta luovutettiin opetusministeri Antti Kalliomäelle 17. elokuuta. Tällöin adressissa oli 1660 nimeä.


Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva Kouvolan käännöstieteen laitos on tähän asti saanut rahoitusta opetusministeriöltä osana korkeakoulujen alueellisen kehittämisen ohjelmaa. Nyt opetusministeriö on lakkauttamassa hankerahoituksen ja tarjoamassa tilalle yhdeksi vuodeksi rahoitusta toiminnan uudelleen tarkasteluun Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston kanssa. Ilmoille on heitetty esimerkiksi kääntämisen ja tulkkauksen opetuksen siirtäminen osaksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulua. Humanistisessa tiedekunnassa yhtenä vaihtoehtona pidetään myös laitoksen tai sen opetuksen siirtämistä Helsinkiin siten, että kääntämisen ja tulkkauksen itsenäiset oppiaineet lakkautettaisiin.

Jos Helsingin yliopiston kääntäjien koulutus siirretään ammattikorkeakoulun alaisuuteen, ammattikorkeakoulusta valmistuvat kääntäjät ovat epäedullisemmassa asemassa kuin muista yliopistoista valmistuneet kääntäjät. Tutkinnon muuttaminen amk-pohjaiseksi käytännössä lopettaisi sekä opetusta tukeneen että itsenäisen kääntämisen perustutkimuksen, jota laitoksen henkilökunta on tähän asti osana opetusvelvollisuuttaan tehnyt. Ammattikorkeakoulussa vastaavaa tutkimusvelvoitetta ei tunneta. Tutkinnon supistaminen minimissään viisivuotisesta filosofian maisterin tutkinnosta nelivuotiseksi, laajan työharjoittelun sisältäväksi tutkinnoksi myös rajoittaisi koulutuksen laaja-alaisuutta, jota kääntäjän ja tulkin työn vaatima useiden erikoisalojen, erityiskielten ja viestinnän osaaminen vaatii. Lisäksi tutkinnon supistaminen aiheuttaisi hämmennystä työmarkkinoilla, kun työelämässä olisi rinnakkain kieli-instituuteista (1969–81) valmistuneita kääntäjiä, yliopistotutkinnon suorittaneita kääntäjiä, kääntäjinä toimivia filologeja sekä uuden amk-tutkinnon suorittaneita kääntäjiä.

Jos taas käännöstieteen opetus siirrettäisiin Helsinkiin, henkilökunta- ja tilaresurssit sekä erikoistumismahdollisuudet pienenisivät, kääntämisen tutkimus vähenisi ja käännöstieteen opetus yhdistettäisiin todennäköisesti osaksi kieliaineita. Opiskelijan näkökulmasta muutos merkitsisi myös korkeampia vuokria, huonompia opetustiloja ja -aikoja sekä vaikeammin saatavilla olevia opiskelijapalveluita kuten terveydenhuoltoa.

Me tämän adressin allekirjoittajat vaadimme, että käännöstiede on säilytettävä omana erillisenä tieteenalanaan osana Helsingin yliopistoa. Kääntäjien ja tulkkien työn tunnettavuutta ja arvostusta on lisättävä panostamalla laadukkaaseen koulutukseen ja alan tutkimukseen. Näin ollen käännöstieteen laitoksen toiminta Kouvolassa tulee turvata ja sen tutkimusta ja opetusta on tuettava ja kehitettävä myös tulevaisuudessa.


Tilannepäivitys, 29.1.2007

Tiedekuntaneuvosto päätti 12.12.2006 ehdottaa konsistorille, että käännöstieteen laitos lakkautettaisiin. Konsistori puolestaan päätti 13.12., että käännöstieteen laitoksen toiminta Kouvolassa lakkautetaan ja toiminta siirretään Helsinkiin vuoden 2008 loppuun mennessä – laitoksen lakkauttamisesta ei siis mainittu mitään. Päätökseen lisättiin vielä kohta, jossa konsistori edellyttää, että (siirto-)suunnitelmien valmistuttua tiedekuntaneuvosto tekee konsistorille esityksen mahdollisista uusista laitosrakenteista.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että käännöstieteen laitoksen toiminta siirtyy Helsinkiin, mutta missä muodossa se siellä jatkuu – omana laitoksena vai hajautettuina opintoina esim. eri kielten laitoksissa – on edelleen auki. Nyt haasteena on saada laitoksemme siirtoa suunnitteleva työryhmä vakuuttumaan, että kääntäjien ja tulkkien koulutuksen laadun kannalta käännöstieteen laitoksen täytyisi säilyä Helsingissä omana laitoksenaan ja että kääntämistä ja tulkkausta täytyy voida opiskella pääaineena – filologiassa suoritettu muutaman opintopisteen kääntämiseen erikoistuminen ei riitä, jos halutaan ammattitaitoisia kääntäjiä.

Vaikka käännöstieteen laitoksen säilyminen Kouvolassa tai ammattikorkeakoulun alaisuuteen siirtyminen eivät siis ole enää ajankohtaisia aiheita, adressin perimmäinen tarkoitus ei ole muuttunut: adressin allekirjoittamalla tuet vaatimustamme, että käännöstiede on säilytettävä omana erillisenä tieteenalanaan osana Helsingin yliopistoa.

Kouvolan Kieltenopiskelijat Ry    Ota yhteyttä adressin tekijään