Kouvolan Seuraparlamentin vetoomus kaupungin liikuntaseuroihin vaikuttavien säästötoimien kohtuullistamiseksi

KOUVOLAN SEURAPARLAMENTIN VETOOMUS KAUPUNGIN LIIKUNTASEUROIHIN VAIKUTTAVIEN SÄÄSTÖTOIMIEN KOHTUULLISTAMISEKSI

Kouvolassa on noin 110 aktiivista urheilu- ja liikuntaseuraa. Seurojen, niiden aluejärjestön ja Kouvola Urheiluakatemian edustamaksi yhteistyöelimeksi on muodostettu Seuraparlamentti, joka toimii vuorovaikutuksessa Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan kanssa. Aikuisväestön lautakunta on kokouksessaan 12.12.2018 hyväksynyt Seuraparlamentin kaupungin ja urheiluseurojen yhteiseksi asiantuntijaelimeksi.

Annetussa roolissa seuraparlamentti haluaa ottaa kantaa esitettyihin muutoksiin liikuntapaikkaverkossa ja liikunnan avustuksissa sekä tuoda esiin seuroille kohdistuvia vaikutuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Esitetyt säästötoimenpiteet kohdistuvat pääosin lapsiin ja nuoriin sekä kolmanteen sektoriin, joissa toimitaan vapaaehtoisvoimin.

Vaikutusten arviointi

Laki vaatii vaikutusten arviointia ennen päätöksentekoa. Liikuntalaki 390/2015 5 § Kunnan vastuu pykälässä toteaa sanatarkasti: ”Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.”


Lain mukaan päätöksien tueksi tulee arvioida sen välittömät vaikutukset, kerrannaisvaikutukset ja käyttäytymisvaikutukset. Seuraparlamentin näkemyksen mukaan vaikutusten arviointia ei ole tehty riittävässä määrin. Ainoastaan suoria taloudellisia vaikutuksia kaupungille on arvioitu. Suurin vaikutus esitetyillä toimenpiteillä on lasten ja nuorten harrastajamaksujen kasvaminen, joka johtaa harrastajamäärien pienenemiseen etenkin pienituloisten perheiden keskuudessa. Liikuntaan sijoitettu raha on suoraan kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava asia. Vaikutuksia tulisi arvioida seurojen toimintaedellytysten lisäksi kuntalaisten terveyteen ja tulevaisuuden sote-menoihin.


Maksut ja avustukset

Seurojen ja eri lajien vaatimusten huomiointia ei ole tehty riittävästi esitetyssä juniorivuorojen hinnoittelussa. Seurat ovat erikokoisia ja lajien toiminta- ja kilpakausi erilainen. Osa seuroista on puhtaasti kilpa- osa harrasteseuroja, osassa on molempia. Avustusten osalta on jo luotu liikuntajärjestöjen piste- ja toimintataulukko, jota voidaan hyödyntää maksujen suuruuden määrittämisessä.
Esitettyjen muutosten aikataulu (juniorivuorojen maksullisuus 1.6.2020 lähtien) suhteessa seurojen taloussuunnitteluun on hankala. Osa seuroista on jo päättänyt ja ilmoittanut osallistujille harrastusmaksunsa ensi syksylle. Niitä ei voida kuluttajansuojalain mukaisesti yksipuolisesti nostaa ja vaje olisi seuroille kestämätön. Muutosten porrastus useammalle vuodelle helpottaisi seurojen taloudellista sopeutumista muuttuvaan tilanteeseen.

Esitettyjen muutosten eli juniorivuorojen maksullisuus (0 € -> 15 € alkavalta tunnilta), avustusten leikkaus 20 % ja mahdollinen kunnallisveron korotus yhtäaikaisesti ovat vaikutuksiltaan merkittäviä.


Juniorimaksut tulee suhteuttaa ryhmäkokoihin ja liikuntapaikan kokoon, sekä aikuisten vuorojen vastaaviin hintoihin. Myös joukkue- ja yksilölajien vaatimukset tulee huomioida maksuissa. Kaikissa lajeissa ei voi harjoitella yhtäaikaisesti muutamaa yksilöä enempää. Aikuisten vuoromaksuja voitaisiin korottaa esimerkiksi 20 %, jolloin juniorivuorojen ehdotettuja maksuja voitaisiin madaltaa vastaavalla summalla ilman vaikutuksia säästötavoitteiden toteutumiseen. Tällä hetkellä aikuisten vuorojen hinnat on suhteutettu liikuntapaikan kokoon ja ne ovat esimerkiksi liikuntasalien osalta vähän yli kymmenestä eurosta yli 50 euroon.

Juniorivuorojen esitetty hinta (15 € alkavaa tuntia kohti) ei ole seurojen vuorojen pituuden kannalta toimiva ratkaisu. Monet ryhmät tarvitsevat 1,5 h pituisia vuoroja, jolloin esitetyllä hinnoittelulla vuoron hinnaksi muodostuu 30 €. Hinnoittelun tulisi olla €/h, kuten aikuistenkin vuorot.


Pääsarjaseurojen avustuksissa ei tulisi olla eroa sen mukaan onko joukkue naisten vai miesten.

Aikataulu

Keskeisten liikuntapaikkojen sulkemisen aikataulu tulee olla hallittua ja linkitetty uusien korvaavien tilojen valmistumiseen. Nopealla aikataululla tehdyt muutokset paljon käytettyjen liikuntapaikkojen osalta johtavat harjoituskertojen vähentämiseen, jolloin vaikutukset etenkin kilpaurheiluun ovat merkittävät.
Seuraparlamentti esittää, että ennen liikuntapaikkaverkkoon ja liikunnan avustuksiin kohdistuvien päätösten tekoa, esitettyjen muutosten vaikutukset arvioidaan kattavasti ja aikataulua sekä hinnoitteluperusteita tarkastellaan uudelleen tässä vetoomuksessa esitettyjen seikkojen pohjalta.

Kouvolassa 22.10.2019


Kouvolan Seuraparlamentti

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mika Seppälä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…