Kuivalahden asukkaiden, kesäasukkaiden ja alueen käyttäjien lausunto Varsinais-Suomen Ely-keskukselle Navakka-hankkeen vaikutuksista arvokkaille maisema-alueille. 

Kuivalahden asukkaiden, kesäasukkaiden ja alueen käyttäjien lausunto Varsinais-Suomen Ely-keskukselle Navakka-hankkeen vaikutuksista arvokkaille maisema-alueille:

Alue on herkkää luontoympäristöä, kulttuurihistoriallisesti arvokkailla maisema-alueilla, Selkämeren kansallispuistossa sekä Natura-luonnonsuojelualueella. Navakka-merituulihankkeen suunnitelma ei nykymuodossaan ole toteuttamiskelpoinen.

Kaapeleiden rantautumisalueet on suunniteltu Pujonkulmaan ja Pihlaukseen. Pujonkulmalla on ensimmäisen maailmansodan aikainen taistelukaivanto, jota ei näyttäisi olevan arviointiohjelmassa huomioitu ollenkaan. Rakentamista linnoitteiden päälle ei muinaismuistolain mukaan lainkaan voida hyväksyä. Museoviraston tulee kartoittaa alue, selvittää se yksityiskohtaisesti ja vahvistaa muinaisjäännös suoja-alueineen. Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet ovat arvokkaita kulttuuriperintökohteita, jotka tulee Museoviraston ohjeen mukaan suojella muinaisjäännöksenä. Samoin tulee tehdä selvitykset Niemelän kalastustorpan osalta. 

Alueen asukkaat ja kesäasukkaat suhtautuvat voimalinjojen sijoittamiseen alueelle muutenkin kielteisesti. Suunnitellut linjat olisivat ympäristölle erittäin haitalliset. Johtoreittialueilla on tiiviisti rakennettuja ranta-alueita, joiden asumis-, luonto-, virkistys- ja maisema-arvot tulee huomioida selkeämmin sekä alueen maanomistajien havainnot uhanalaisista ja silmällä pidettävistä eläimistä tulee ottaa paremmin huomioon. Alue on maailmanlaajuisesti tärkeä lintualue. Esimerkiksi havainnot hylkeistä, nokikanoista, viherpeipoista, merikotkista ja lepakoista ovat viime vuosina olleet yleisiä.

Majaluomansalmi on suosittu virkistyskalastuskohde. Vaikutukset alueen kalastukselle tulee selvittää tarkoin yhdessä alueen käyttäjien kanssa.

Siirtolinjat vaikuttavat huomattavasti maisemaan ja elinympäristön viihtyvyyteen negatiivisesti, joten niitä ei tule alueelle sijoittaa ollenkaan. Linjojen alle jäisi kahdesta kohtaa lenkkeilyreitti sekä laavu Vähäniemessä.

Hankkeen maisemavaikutukset ovat erittäin haitalliset sekä niiden vaikutukset kiinteistöjen arvolle ovat merkittävät. Kiinteistönomistajien näkökulmasta tulee tutkia ja löytää muut ratkaisuvaihtoehdot voimalinjojen sijaan. 


Kuivalahden Nuorisoseura ry, Sanna-Mari Saarinen     Ota yhteyttä adressin tekijään