Kuivalahden asukkaiden, kesäasukkaiden ja alueen käyttäjien lausunto Varsinais-Suomen Ely-keskukselle Wellamo-hankkeen vaikutuksista arvokkaille maisema-alueille.

Kuivalahden asukkaiden, kesäasukkaiden ja alueen käyttäjien lausunto Varsinais-Suomen Ely-keskukselle Wellamo-hankkeen vaikutuksista arvokkaille maisema-alueille: Wellamo-merituulihankkeen suunnitelma ei nykymuodossaan ole alueen käyttäjien näkökulmasta kannatettava. Kaapeleiden rantautumisalueet on suunniteltu Pujonkulmaan ja Pihlaukseen. Alueen asukkaat ja kesäasukkaat suhtautuvat voimalinjojen sijoittamiseen alueelle kielteisesti. Suunnitellut linjat olisivat ympäristölle erittäin haitalliset.

Johtoreittialueilla on tiiviisti rakennettuja ranta-alueita, joiden asumis-, luonto-, virkistys- ja maisema-arvot tulee huomioida huolellisemmin. Siirtolinjat vaikuttavat huomattavasti maisemaan ja elinympäristön viihtyvyyteen negatiivisesti. Linjojen alle jäisi kahdesta kohtaa lenkkeilyreitti, marjastus- ja sienestysalueita sekä virkistys- ja talouskäytössä olevaa metsää. Asukkaat epäilevät maastosta johtuen kartan kaltaisen suoran linjan mahdollisuutta, joten todellisia vaikutuksia, esim. sähkö- ja magneettikenttien vaikutusalueista suhteessa asutukseen on tästä syystä mahdoton arvioida. 

Kiinteistönomistajien näkökulmasta tulee tutkia ja löytää muut ratkaisuvaihtoehdot voimalinjojen sekä muiden sijaintialueiden osalta. Esimerkiksi voimalinja meriteitse meren pohjassa rannikonsuuntaisesti voisi kulkea suoraan lähemmäs päätepistettä mahdollistaen sen, että rantautumisalueen ei tarvitsisi sijaita Kuivalahdella ensinnäkään. Lisäksi tulisi tutkia vaihtoehdot, joissa kaapelireitti optimoitaisiin suoraan esim. vedyntuotantoon tai muihin käyttökohteisiinsa. Lisäksi kannattaa tutkia vaihtoehto, jossa merikaapeli kulkisi merenpohjassa esimerkiksi Eurajoen salmen pohjukkaan, jolloin maisemahaitat pienenisivät.  Maakaapelivaihtojen mahdollisuudet ranta-alueiden läheisyydessä on maisemalle vähemmän tuhoisia. Joskin kaikkien siirtolinjojen maisemavaikutukset ovat erittäin haitalliset sekä niiden vaikutukset kiinteistöjen arvolle ovat merkittävät eikä alueen asukkaiden näkökulmasta niitä ei tule alueelle sijoittaa ollenkaan. Sähkölinja vähentää alueen maiseman kauneusarvoja ja asumisviihtyvyyttä, jolloin sillä on myös mittavat vaikutukset kiinteistöjen arvoon sekä niiden korvaamiseen koko Kuivalahden, Pujonkulman, Tuulikarin ja Verkkokarin alueella sekä Pihlauksessa.

Kahden sähkölinjan väliin jäävien kiinteistöjen jälleenmyyntiarvon voi odottaa laskevan sekä myyntiajan pitenevän. Maisemahaitat vaikuttavat myös laajemmalla alueella, mm. veneilyyn ja melontareitteihin. Lisäksi on syytä ottaa huomioon myös alueen maanomistajien havainnot uhanalaisista ja silmällä pidettävistä eläimistä. Alue on maailmanlaajuisesti tärkeä lintualue. Pujonkulman alueella on viime vuosina tavattu runsaasti räystäs- ja törmäpääskyjä. Siellä tiedetään pesivän myös merikotkan. 

 


Kuivalahden Nuorisoseura ry, Sanna-Mari Saarinen      Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kuivalahden Nuorisoseura ry, Sanna-Mari Saarinen   voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…