Joensuun kuntalisä tasapuoliseksi

Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt vuoden alusta voimaan astuvasta kuntalisästä seuraavaa:

"1. Kuntalisän saamisen edellytyksenä on, että vanhempi jää hoitovapaalle työstä, keskeyttää opinnot tai siirtää opintojen alkamista. Työsuhteen tulee olla toistaiseksi voimassaoleva. Vaihtoehtoisesti vanhemman on pitänyt olla vähintään neljä kuukautta työsuhteessa kuuden kuukauden jakson aikana välittömästi ennen hoitovapaata edeltänyttä äitiysvapaata. Lisäksi lapsen pitää saada lakisääteistä kotihoidon tukea.

2. Kuntalisää maksetaan 180 euroa kuukaudessa vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen perheen yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta ja 50 euroa kuukaudessa perheen muista kouluikää nuoremmista lapsista, jotka eivät käytä lasten päivähoitoa.

3. Tuki myönnetään enintään samalle ajalle, jolta voi saada yleistä kotihoidontukea.

4. Tuen maksu alkaa 1.1.2009. Tukea voivat tuolloin hakea aikaisintaan 1.11.2008 hoitovapaalle jääneet, jotka täyttävät kuntalisän ehdot.

5. Maksatuksesta aloitetaan neuvottelu Kelan kanssa.

Täytäntöönpano: päivähoito"


Asetetut ehdot asettavat kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat monella tavalla epätasa-arvoiseen asemaan:

- Aikaisintaan 1.11.2008 hoitovapaalle jääneet tarkoittaa sitä, että lokakuun puolella äitiysvapaansa lopettanut ei kuntalisää saa, vaikka esim. naapurissa päivän myöhemmin syntyneen lapsen samassa elämäntilanteessa olevat vanhemmat saa. Tasa-arvoista?

- Myöntämällä tukea (vaki)työstä kotiin jääville tai opintonsa keskeyttäville voidaan lisän ulkopuolelle jättää suuri osa perheistä, jotka ilman lisääkin hoitaisivat lapsensa kotona. Kuntalisän tavoitteen kannalta tämä on järkevää rahankäyttöä. Samalla se kuitenkin asettaa lasten kotihoidon eri perheissä eriarvoiseen asemaan. Eniten tuen tarpeessa olevat, pienituloisimmat lapsiperheet on jätetty kokonaan lisän ulkopuolelle.

- Vaatimus vakityöstä on melkoinen tänä aikana, jolloin nuoria naisia ei mielellään palkata vakitöihin äitiysvapaista aiheutuvien kustannusten ym. vuoksi. Pätkätyön mukaan ottaminen on tosi hyvä juttu, mutta outoa on se, että isän jäädessä hoitovapaalle, hänenkin työhistoriaansa ilmeisesti katsotaan ajalta ennen äidin äitiysvapaan alkua. Määrittelemättä jää myös osa-aikatyöläiset, yrittäjät, freelancerit ym.

- Opintojen keskeyttämisen/aloittamisen siirtämisen vaatimus poissulkee vanhemmat, jotka mielellään hoitaisivat lapsensa kotona ja tekisivät hiljalleen opintoja voimavarojensa mukaan.

- Vastavalmistuneet äidiksi tulleet jäävät lisän ulkopuolella. Ts. kannattaa saada lapsi kesken opintojen, tai ainakin venyttää tutkinnon valmiiksi suorittamista niin, ettei ehdi valmistua ennen äitiysvapaalle jäämistä.

- Ehdoista ei selviä, saako tukea jos lapsi on tällä hetkellä kunnallisessa päivähoidossa ja jää sieltä kotihoitoon vuoden vaihteen jälkeen. Entä jos nyt koihoidossa oleva lapsi viedään hoitoon vaikka päiväksi ja sen jälkeen jäädään uudelleen hoitovapaalle?

- Kuntaliitoksen myötä joensuulaistuvilta tukea saavilta perheiltä ei tukea (kuulemma) oteta pois. Toisin sanoen kahdesta perheestä, joilla voi olla päivälleen saman ikäiset lapset, toinen saa tukea (nykyinen pyhäselkäläinen) ja toinen (nykyinen joensuulainen) ei.

Vaadimme ehtojen muuttamista niin, että kaikki kaupungin perheet ovat tasavertaisessa asemassa tulevan kuntalisän suhteen. Ehdot tulee määritellä niin yksiselitteisesti, ettei niissä ole tulkinnan varaa.


Katriina Pitkäjärvi    Ota yhteyttä adressin tekijään