Kurkisuon puolesta: Hyvinkään Kytäjällä 600 hehtaarin Kurkisuo on uhattunaAdressi Kurkisuon puolesta luovutetaan eduskunnan Ympäristövaliokunnalle

Vapo Oy aikoo ottaa Uudellamaalla uuden turvetuotantoalueen käyttöönsä. Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ja paikalliset asukkaat sekä yksityiset henkilöt vastustavat turpeennostoa.

Kurkisuo on tärkeä osa metsämantereen ekosysteemiä. Se suojelee Vantaanjoen valuma-alueita tulvilta sekä vaikuttaa hiilitaseen kautta lämpenevään ilmastoon. Kurkisuon välittömässä vaikutuspiirissä on 18 taloutta, joiden elinkeinolle ja elämänlaadulle on tiedossa 30 vuotta välitöntä haittaa.Tulvavahingot lisääntyvät

Turvetuotantoa varten suon toimenpidealueet tullaan ojittamaan.

Valuma-alueen vedet, jotka imeytyivät ennen suohon johdetaan suunnitelmallisesti suoraan ohi toimenpidealueen Keihäsjokeen, joka on tulvaherkkä ja sen vaikutukset ulottuvat Kytäjoen ja Vantaanjoen varsille.

Tulvat nousevat viljelmille ja taimikoille aiheuttaen vesistön pilaantumista ja kalakuolemia.

Varsin vähäjärviselle ja tulvaherkälle alueelle on Kurkisuolla vesiekologian kannalta erittäin suuri merkitys.Päästöjä vesiin ja ilmaanKeihäsjoki ja kirkasvetinen Lepänoja, joihin valuma-alueen ja Kurkisuon läpi kulkevat vedet ohjataan, ovat merkittävä osa Vantaan pistekuormittamatonta vesistöaluetta ja Helsingin varavesijärjestelmää.

Turvepölyä tulee lentämään yli peltoaukeiden kilometrien päähän. Työkoneiden sekä rekkaliikenteen meluhaitat ovat suuret. Ympäristölle ja suon ekosysteemille tilanne tulee olemaan katastrofaalinen.Lajisto köyhtyyKurkisuolla todettuja lajeja ovat uhanalaisen saukon lisäksi hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, kuusipeura, karhu, susi ja ilves sekä metsäjänis. Lintulajisto on myös runsas. Suolla pesii Etelä-Suomessa harvinaisia lajeja, kuten kapustarinta sekä liro, laulujoutsen, isolepinkäinen, keltavästäräkki. Kalasääskellä on rauhoitettu pesä, maakotka esiintyy säännöllisesti, ja nuori metsähanhipari pyrki pesimään keväällä ja viihtyi kesän 2006 alueella. Havainto on ainutlaatuinen Uudellamaalla.Turpeennosto pienentää merkittävin osin metsämannerta, aiheuttaa suuria muutoksia eläinten kulkureiteissä, lisääntymis-, talvehtimis- ja laiduntamisalueilla.Muutokset tulevat aiheuttamaan reuna-alueiden taimikoille ja erikoisviljelmille haittaa sekä lähellä sijaitsevilla valtateillä lisääntyviä hirvieläinkolareita. Suurten nisäkkäiden aiheuttamia ongelmia yhteiskunnassa pyritään poistamaan sidosryhmäpäätöksin vähentämällä eläinmääriä, jolloin lajien säilyminen uhanalaistetaan.

Aluskasvillisuus on runsas esim. Hyvinkään laajin esiintymä keltaängelmää.Suo uhrataan kuivikkeiksiKurkisuon tuhoaminen tulee vaikuttamaan paljon laajemmin kuin alueellisesti, sillä sen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on suuri toimiessaan hiilinieluna ja ilmaston viilentäjänä.

Vapo Oyn:n tarkoitus on nostaa hevostalleille kuiviketurvetta, ympäristöturvetta, blokkiturvetta ja polttoturvetta. Suunnitelmissa ei ole huomioitu Suomen hallitukselle jätettyä maailman suotutkijoiden ja asiantuntijoiden lausuntoa.

Etelä-Suomessa ei pidä aloittaa yhtään uutta turpeennostohanketta.