Oppilashuolto lain edellyttämälle tasolle

Adressi on luovutettu Kuusankosken kaupungin johdolle 23.6.2008, jolloin adressin oli allekirjoittanut 850 henkilöä. Koska kyseisellä adressilla/ vetoomuksella on valtakunnallinen merkitys, voi adressia edelleen allekirjoittaa.Myöhemmin se olisi kenties mahdollista luovuttaa opetusministerille asti.

Oppilashuolto esi-,perus- sekä toisen asteen opetuksessa on maassamme kunnittain hoidettu hyvinkin eriarvoisesti.

Oppilashuollon merkittävimpänä tehtävänä on huolehtia syrjäytymisvaarassa olevista lapsista ja nuorista, oppimisvaikeuksien, sosiaalisten ongelmien kanssa painivien nuorten hyvinvoinnista sekä tukea ja jopa auttaa perheitä, jotka kokevat tarvitsevansa apua arkipäivän elämässä selviytymiseen lastensa kanssa.

Oppilashuollolla on myös tärkeä rooli avun antajana ja toimijana esim. koulukiusaamistapauksissa.
Tulee myös huomioida oppilashuoltoryhmän mahdollisuus puuttua lasten ja nuorten kanssa toimivien oppilaitosten henkilökunnan työssäjaksamisen tukemiseen sekä ongelmien ratkaisemiseen esim. koulujen jokapäiväisessä toiminnassa.
Panostaminen oppilashuoltoon on kunnan ja yhteiskunnan, kaikkien asukkaiden ikään katsomatta, etu pitkälle tulevaisuuteen, joka varmasti kantaa hyvää hedelmää.

Lain ja säädösten mukaan oppilashuoltoryhmä rakentuu seuraavista toimijoista: oppilaitoksen rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä koululääkäri. Tarpeen vaatiessa myös sosiaalipuolen asiantuntemus voi olla paikallaan. Nykyisin ryhmä toimii pahasti ontuen.


Me allekirjoittaneet vaadimme, että kuntiemme päättäjät sekä Suomen valtio hoitavat ja kohdentavat resurssit niin, että kuntiin voidaan taata ja turvata lainmukainen ja lakien edellyttämällä tavalla toimiva oppilashuolto.
Lisäksi koululääkäripalvelut on saatava paremmin saataville sekä kouluterveydenhoitajapalveluiden pysyvyys ja jatkuvuus ( tuttuusperiaate ) kouluittain on taattava.