Totalrenovera Kvarnbackens skola - vi vill ha hälsosam skolmiljö

I Kvarnbackens skola har konstaterats omfattande fukt- och mögelskador, trots att provbitar och inneluftsmätningar har tagits enbart från valda delar av huset. Eftersom skador upptäckts på många olika håll i skolhuset, så är en avgränsning av reparationerna till vissa utrymmen praktiskt taget omöjlig. Sommarlovet räcker knappast till för de nödvändiga reparationerna.

Hälsoskyddets inneluftsmätningar har härtills visat att halterna av bakterier, mögelsporer och strålsvamp ligger under tillåtna gränsvärden. Om huset inte nu saneras grundligt så är risken stor att dessa halter inom en snar framtid stiger så att de överstiger tillåtna värden.

Redan nu uppvisar många lärare och elever i skolan symptom som med största sannolikhet förorsakats av fukt- och mögelproblemen i skolhuset. Skolan har i detta nu cirka 370 elever. Att fortsättningsvis utsätta dessa barn för skadliga mikrober och sålunda äventyra barnens framtida hälsa är oansvarigt och oacceptabelt. En del av personalen överväger nu att söka annat jobb, men barnen har inte denna möjlighet.

Vi undertecknade styrelsemedlemmar i Kvarnbackens Hem och Skola rf., föräldrar till elever och blivande elever i Kvarnbackens skola, personal i skolan, samt andra Borgåbor kräver att Stadsstyrelsen i Borgå före utgången av vårterminens slut besluter om en totalsanering av Kvarnbackens skola och besluter att alternativa undervisningsutrymmen t.ex. i form av baracker tas i bruk från och med höstterminens början den 16.8, fram tills dess att renoveringen av skolhuset är färdig.


Kvarnbackens Hem och Skola r.f.    Ota yhteyttä adressin tekijään