Luhalahden koulun puolesta!


Ikaalisissa toimeenpannaan jälleen kouluverkkoselvitys. Tämä uhkaa paikkakuntamme harvalukuisia kyläkouluja. Emme hyväksy minkäänlaisia Luhalahden kouluun kohdistuvia lakkautus- tai heikennystoimia.

Luhalahden ympäristökoulu on jo yli vuosisadan ollut kylämme sydän. Alueemme lapset saavat siellä laadukasta opetusta rauhallisessa ja turvallisessa miljöössä. Se ei ole pelkkä sivistyksen kehto, vaan myös seutumme urheilun keskus: koulunmäellä sijaitsevat pururadat ja luistelukaukalo ovat alueen ainoat urheilumaastot. Koulumme on lisäksi alueemme tapahtumakeskus: koululla on aina järjestetty erilaisia tapahtumia aina kyläläisille rakkaista talviriehoista urheilutapahtumiin. Lisäksi koulun tiloja käyttävät lukuisat seurat, yhdistykset ja kerhot.

Ikaalisten kaupungin alullepanema kouluverkkoselvitys uhkaa kaikkia näitä seutumme asukkaille tärkeitä perustoimintoja. Koulun lakkauttaminen tekisi seudun lapsiperheiden elämästä erittäin vaikeaa ja estäisi uusien perheiden muuttamisen alueelle. Tämä tuhoaisi Luhalahden seudun elinvoiman lopullisesti.

Lisäksi tämän adressin myötä haluamme vedota päättäjiin ja kehotamme heitä ottamaan huomioon kouluverkkoselvitystä tehdessään myös kyläkoulun ennaltaehkäisevän merkityksen puhuttaessa lasten haasteista, joita suuret kouluyksiköt ja pitkät koulumatkat voivat aiheuttaa; mm. kaveriryhmien ulkopuolelle jääminen, kiusatuksi tuleminen tai kavereiden puute. Myös vähäinen tuki, unenpuute ja stressi sekä huoli oman paikan löytämisestä voivat kuormittaa lasta. Teemmekö nyt siis päätöksiä tulevaisuuden kustannuksella?


Dosentti, opettajankoulutuksen emeritaprofessori Eira Korpinen Jyväskylästä on lausunut kyläkoulujen kannattavuudesta mm. seuraavasti:

”Kyläkoulujen kohdalla voidaan puhua erityisen monenlaisesta pääomasta. Koulujen luonnonläheisyyttä voidaan hyödyntää monin tavoin opetuksessa ja se jättää läpi elämän kestävät jäljet ihmisen identiteettiin.

Sosiaalinen pääoma on kyläkoulujen erityisvahvuus; kyläläisten yhteistyöllä, eri-ikäisten yhdessä toimimisella sekä kokoontumisilla, talkootyöllä ym. on myös suuri taloudellinen merkitys. Kun koulu lakkautetaan, nämä pääomat menetetään.

Sadat tutkimusyhteenvedot ovat osoittaneet, että pienten koulujen oppilaat pärjäävät yleensä paremmin jatko-opinnoissa; ne kasvattavat sitoutuneita ja parempia kansalaisia.
Pienet koulut ovat huomattavasti turvallisempia kuin suuret koulut. Vanhemmat sekä ympäröivä yhteiskunta osallistuu yleensä enemmän pienten koulujen toimintaan, millä on positiiviset seuraukset.

Pienessä kouluyksikössä on mahdollista toteuttaa joustavasti uudistuksia, jotka vastaavat yhteiskunnan nopeisiin muutoksiin. Modernin tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan saavuttaa suuren koulun ’etu’ eli opetusohjelman laajempi valinnanmahdollisuus.”


Allekirjoittamalla tämän adressin olet mukana puolustamassa Luhalahden koulua ja osoittamassa päättäjille kyläkoulumme tärkeyttä.

Kiitos tuestasi!

Luhalahdessa 15.1.2019
Luhalahden kyläkoulun puolesta Luhalahden koti-koulu –yhdistys Lukot ry, Nitta ja Pete Harju, Tanja ja Heikki Sirén sekä Tapio Järvensivuluhalahden_koulu.jpg

Kuvassa Luhalahden ympäristökouluLuhalahden koti-koulu -yhdistys Lukot ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään