Avoin ja julkinen selvitys Nokian juomavesikatastrofista.

Avoin ja julkinen selvitys Nokian juomavesikatastrofista


Me allekirjoittaneet vaadimme, että Nokian juomavesikatastrofista (28.11.2007 alkaen) ja sen jälkihoidosta on tehtävä selvitys ja arvioitava se avoimesti. Lisäksi on arvioitava vastuullisten tahojen ja tapahtumaan osallistuneiden toiminta.

Erityisesti on huolella punnittava, ovatko julkista valtaa käyttävien virkamiesten toiminta asian arvioinnin ja tiedotuksen osalta aiheuttanut tuhansien nokialaisten sairastumisen ja vaarantaneet kaikkien kaupunkilaisten terveyden. Vaadimme julkiseen tietoon kaikki vedestä tehdyt tutkimukset. Vedestä saatujen tutkimustulosten pohjalta on tehtävä perusteellinen ja julkinen selvitys veden aiheuttamista lyhyt- ja pitkäkestoisista terveysvaikutuksista.

Nokian vesikatastrofi on selvitettävä ja tapahtuneeseen osallistuneiden toiminta on arvioitava avoimesti. Ilmeisesti yksi Suomen laajimmista ympäristöterveydenhoitoon liittyvä katastrofi on tapahtunut Nokian kaupungissa.
Vaadimme myös, että laiminlyönteihin syyllistyneet vastuuhenkilöt on saatettava edesvastuuseen. Vesikatastrofista tullee aiheutumaan välillisiä vahinkoja useille henkilöille, joiden korvaamista vaadimme.

Nokian kaupungin vesijohtoverkostoon oli ohjautunut useita päiviä siihen kuulumattomia jätevesiä. Asukkaat olivat kiinnittäneet asiaan viranomaisten huomiota huomattavasti aikaisemmin kuin jäteveden pääsy käyttöveden verkostoon keskeytettiin. Mahdollisesti asian laajuuteen ja tiedottamisen tarpeeseen ei ole viranomaistaholta kiinnitetty tarpeellista huomiota.

Seuraavat asiat sekä niiden vastuuhenkilöt on selvitettävä julkisuudessa:

1. Puhtaan käyttöveden ja jäteveden yhdistävän liittymän tarve.
- Mihin tarpeeseen on kyseinen liittymä rakennettu
- Kuka on antanut määräyksen sen rakentamiseen
- Kuka on suunnitellut
- Kenen toimesta se on hyväksytty
- Kenen valvovista viranomaisista olisi se pitänyt hyväksyä
- Kuka on sen toteuttamisesta vastuussa
- Kenen olisi pitänyt havaita sen olemassa olo ja poistattaa se myöhemmin

2. Puhtaan käyttöveden ja jäteveden liittymän aukaisuun liittyvä ohjeistus.

- Kuka ja kenen määräyksestä saattoi kytkeä samaan vesiverkostoon sekä puhtaan käyttöveden että jäteveden.
- Kuka valvovista viranomaisista oli hyväksynyt menettelyn
- Kenen valvovista viranomaisista olisi se pitänyt hyväksyä
- Millä tavalla liittymän aukaisua oli ohjeistettu
- Kuka liittymän saattoi aukaista.

3. Kaupungin tiedotus
- Aliarvioitiinko vahingon laajuutta
- Yliarvioiko kaupunki omien resurssiensa riittävyyttä
- Mitä vaaraa ja vahinkoja tiedotuksen epäonnistuminen on aiheuttanut
- Kenen olisi pitänyt olla vastuussa tiedotuksesta
- Kenen vastuulla olisi ollut käynnistää kriisitoimet ja miksi niitä ei käynnistetty
- Kaupungin yhteydenotot muihin valtionviranomaisiin

4. Veden sisältö ja sairastuneet

- Sairastuneiden määrä ja sairauksien syyt
- Selvitys bakteereista, viruksista, loisista ja muista taudin aiheuttajista
- Selvitys muista vedessä olleista aineista, kuten syöpävaarallisista aineista ja myrkyistä
- Selvitys veden aiheuttamista lyhyt- ja pitkäkestoisista terveysvaikutuksista.


Adressi luovutetaan Sosiaali- ja terveysministeriölle alustavasti 3.3.2008.