Säilytetään Oulunkylän kehittäminen kuntalaisten käsissä.


Kulmakivi Ky, yhteisyritys jonka toimijoina on muutama suomalainen rakennusalan ammattilainen ja Luxemburgilainen kiinteistösijoitusyhtiö NREP, on tehnyt oman suunnitteluvarausehdotuksensa Oulunkylän keskustan suunnittelusta.
https://kerrokantasi.hel.fi/oulunkylan-keskusta-2021

Tämä on ajallisesti julkaistu sen jälkeen kun kaupunki on kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) toimesta aloittanut oman suunnittelunsa paremmin rajatulle alueelle Käskynhaltijan tien eteläpuolelle, mutta ennen kuin KYMP tai heidän yhteistyökumppaninsa on julkaissut oman ehdotuksensa.
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/23/2329e906845d0798102de3945c1ceb4ec26740bf.pdf

KYMPin suunnittelumateriaaleissa - joihin Kulmakivi/NREP:n ehdotus siis ei ole vastaus, eikä ehdotus noudata myöskään KYMPin rajauksia - on tarkasteltu ainoastaan Oulunkylän ostoskeskusta, sen yhteydessä olevia Oulunkylän kirjastoa ja terveyskeskusta, sekä Siltavoudintie 1 tonttia ja sen vieressä olevia minigolfkentän tonttia sekä Oulunkylän torin aluetta. Kulmakivi/NREP:in esityksissä on kaavailtu rakentamista myös tuossa KYMPin rajaaman alueen ulkopuolelle, ja aivan erityisesti lisätty ehdotus Mäkitorpantien puiston itäpäädyn rakentamisesta.

Neuvottelunäkökulmasta on perusteltua ajatella että Kulmakivi yrittää tässä raamittaa keskustelua niin, että neuvottelupöytään pitäisi ottaa alun alkaenkin mahdollisuus rakentaa puistoihin. Tästä asiasta ei ole käyty ennen näitä ehdotuksia minkäänlaista kansalaiskeskustelua, eikä tästä rakentamisesta ole myöskään mainittu missään kaupungin suunnittelumateriaaleissa, joita olisi kuuluteltu paikkakuntalaisille esimerkiksi kaavaseurannan yhteydessä.

Rakentajille ja kiinteistösijoittajille neitseelliselle maalle rakentaminen on tietysti kaikkein kannattavinta toimintaa, koska silloin kaupunki vuokraa tyhjän tontin ilman että aiemmalle rakennusten omistajalle tarvitsee maksaa korvauksia rakennusten käyttöarvon osalta.

Asukkaille kuitenkin puistot tuottavat merkittävän paljon aineetonta hyötyä luontoyhteyden kautta, julkisena yhteisenä oleilutilana, lasten leikkipaikkoina, aikuisten liikuntapaikkoina, luistelukenttinä talvella, tapahtumakenttinä, paikkoina joissa voidaan järjestää tilapäismyyntitoimintaa ruokarekoista tai paikallisyhdistysten tapahtumina, tai vaikka ottaa puolet kentästä tilapäiseksi esikoulun ulkoilupaikaksi. Kaikkia näitä käyttötapoja on nähty Mäkitorpan puiston itäpäädyssä. Mikäli rakennetun leikkipuiston tarve kasvaa alueella, hiekkakentästä olisi helppo osittaa lisää tilaa nykyiselle leikkipuistolle, kuten tehtiin tilapäisen esikoulun leikkialueen vuoksi. Oulunkylän viheralueet ovat myös merkittävästi kutistuneet jo Oulunkyläntien suunnitelmien, Maaherrantien rakentamisen ja Käskynhaltijantien suunnitelmien myötä.

Ensimmäinen vaatimus: Mäkitorpantien puistoa ei tule suunnitella rakentamiselle ilman merkittävää poliittista keskustelua kyseisen puiston käyttämisestä. Kaupungin tulee hylätä sitä ennen rakennuttajien esitykset puistoon rakentamisesta alun alkaen. Suunnittelukeskustelu tulee käydä KYMPin “työohjelma”-dokumentin rajaaman alueen perusteella jotta Oulunkylän keskustasta saadaan mahdollisimman hyvä ratkaisu asukkaille luopumatta puistoista.


Suunnitelmissa on myös hävitetty kokonaan Tapio Rautavaaran puisto, joka on jäänyt suunnitellun uuden rakentamisen alle. Tällä hetkellä Rautavaaran puisto ja Oulunkylän tori muodostavat aukean tilan, joka on jäänyt hieman ankeaksi koska Oulunkylän torilla sijaitsee liityntäpysäköintialue. Rautavaaran puisto kuitenkin tarjoaa pienen vihreän puistikon muuten asfalttivoittoiselle Siltavoudintielle. On nostettu esiin huoli puiston viihtyvyydestä mikäli sen eteläpuolelle rakennetaan korkeita taloja jotka varjostavat sitä koko ajan - tämä seikka puoltaisi puiston siirtämistä parempaan kohtaan.

Kulmakiven esityksessä tuolle alueelle jäisi pieni tilkku toria, jonka funktiota ei ole sen suuremmin avattu. Asukkaiden kannalta tuolla on kaksi olennaista piirrettä: Rautavaaran puiston viheralue on viehättävä ja rauhoittava osa tuota toria - tämä on tunnistettu myös KYMPin aiemmin mainitussa suunnitteludokumentissa, jossa oli ylipäänsä hyvin ansiokkaasti ymmärretty oulunkyläläisten toiveita.
Toinen seikka on Oulunkylän torin toimiminen autolla tapahtuvan saattoliikenteen reittinä juna-asemalle. Kummassakaan suunnitelmassa ei ole tätä liikennöintitarvetta huomioitu lainkaan kuvissa.

Toinen vaatimus: Tapio Rautavaaran puiston viheraluetta ei tule poistaa ilman laajempaa keskustelua. Vähintäänkin Oulunkylän torin viheralueen tulisi pysyä pinta-alaltaan samanlaisena ja saman luonteisena puustoltaan.


KYMPin suunnitteludokumentissa on rajattu suunnittelualue sille alueelle, jossa rakentamisesta olisi eniten hyötyä, ja jossa rakennukset ovat jo valmiiksi niin heikkokuntoisia että niiden korvaaminen on perusteltavissa. Tälle alueelle sijoittuvat pääosa Oulunkylän keskustan julkisista ja kaupallisista palveluista. KYMPin dokumentin suunnittelualue ei ole vielä valtuuston virallisesti päättämä, vaan alustava pohjustus kaupungin ohjaamalle suunnittelutyölle.

KYMPin virkamies vastasi kyselyyn suunnittelualueesta näin:
“Suunnittelualueen laajuutta ei ole vielä päätetty. Vuorovaikutuksen jälkeen viemme kaupunkiympäristölautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn varausesityksen, jossa otetaan tarkemmin kantaa alueen laajuuteen. Toki myös kaavoitusprosessiin otetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman alueeseen mukaan suunnittelun kannalta tarkoituksenmukainen alue.
Ilkka Aaltonen
kiinteistökehitystiimin päällikkö”

Oulunkylän ostoskeskuskorttelin nykyiset julkiset palvelut:
Terveyskeskus
HUS laboratorio
Esikoulu (tilapäistiloissaan)
Kirjasto
Nuorisotalo
Työväenopisto
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n myymälä

Sen lisäksi korttelista saa seuraavia kaupallisia palveluita
Apteekki
Ruokakauppa
Lankamaailma (erittäin monen mainitsemana)
Parturi/Kampaaja
Kahvila
Muutama pubi

Ostoskeskuksen osalta asukkaat ovat jo vuosia toivoneet että ostoskeskus peruskorjattaisiin ja siistittäisiin hyvään kuntoon. Yksityisenä omaisuutena ostoskeskuksen kohtalo on omistajan käsissä. Peruskorjaus säästäisi myös rakentamisen päästöissä, ja aiheuttaisi vähäisemmän häiriön palveluiden saatavuudelle.

Mikäli omistajat eivät peruskorjaukseen halua lähteä, tulee alueen uudelleensuunnittelussa huomioida seuraavat asukkaille ja asiakkaille tärkeät seikat:

Keskustan osalta tulisi varmistaa, että nykyiset julkiset palvelut eivät heikkene.
Käynnin julkisiin palveluihin pitää jatkossakin onnistua suoraan kadulta, ja niihin saapuminen on helppoa kävellen, pyöräillen ja autolla saattaminen on mahdollista. Korttelien liikennöinti on suunniteltava kuitenkin ennen kaikkea niin, että kulkureitit on suunniteltu kävelijöille sujuviksi ja turvallisiksi.

Kirjasto on erityisen tärkeä tämän saavutettavuuden osalta, jotta lapset kokevat sinne saapumisen helpoksi ja miellyttäväksi kuten nyt vaikuttaa olevan. Suuret ikkunat katutasossa avaavat kutsuvan näkymän kirjaston sisätiloihin.

Uusien suunniteltavien rakennusten kivijalan tulisi olla liiketiloja, jotta alueelle saadaan uusia yrittäjiä tuottamaan kasvavalle asukasmäärälle enemmän ja monipuolisempia palveluita.

Nykyisen ostoskeskuskorttelin suuri vahvuus on juuri siinä, että palvelut ovat lähellä toisiaan. Terveyskeskuksesta voi kävellä helposti HUSin laboratoriolle, ja hakea apteekista lääkkeet ennen ruokaostosten tekemistä. Ruokakaupassa asioidessa on lyhyt matka poiketa kirjastossa.

Kulmakiven esityksessä “Ver. 2” terveyskeskustoiminnot ovat entisellä paikallaan, mutta kirjasto, nuorisotila ja työväenopisto on siirretty Siltavoudintien varteen. Reittioppaan mukainen matka terveyskeskukselta uudelle kirjaston sijainnille on kävelytien kautta 350 metriä ja liikenneympyrän kautta kulkemalla 210 metriä. Nykyinen etäisyys on 130 metriä.

Tuollainen sadan metrin lisämatka ei ole tervejalkaisille aikuisille suuria, mutta ne vaikuttavat julkisten palveluiden käytettävyyteen heillekin - saati sitten hitaammin liikkuville. Siksi olisi arvokasta että julkiset palvelut asetellaan niin, että ne ovat lähekkäin toisiaan kuten nyt.

Kolmas vaatimus: Oulunkylän ostoskeskuskorttelin julkiset palvelut eivät saa heikentyä rakentamisen myötä. Julkisiin palveluihin on päästävä katutasosta, eikä niitä tule sijoitella siten että kulku edellyttää ostoskeskuksessa vaeltelua.
Suunniteltavan alueen on oltava kävelijän näkökulmasta sujuvasti ja turvallisesti liikuttavissa ilman etäisyyksien kasvamista olennaisten palvelujen välillä.
Uudisrakennusten kivijalan ulkoseinän tulee olla liiketilaa, jossa on mahdollista toimia niin lankakaupan kuin perhekahvilan kuin lähiöpubinkin.


Koottuna näiden vaatimusten tavoitteena on säilyttää Oulunkylän keskustassa kaupunginosan luonne miellyttävänä ja elävänä kaupunginosana, jossa on myös puistoja joissa viettää aikaa. Julkiset palvelut tulee suunnitella asukkaiden ehdoilla, eli huomioiden erilaiset tarpeet lapsista vanhuksiin. Oulunkylän rakentamisessa pitää välttää massiivista automarkettikolossiajattelua jossa julkiset palvelut on piilotettu kaupallisten tilojen yläkerroksiin jotta pakotettaisiin asukkaat vaeltamaan ostoskerrokset läpi niihin päästäkseen.

Tiivis ja alueen keskiarvoa hieman korkeampi asuntorakentaminen radan varren kortteleissa on perusteltua jo tämän hetkisen Maaherrantien rakentamisen vuoksi. Siitä vastaavasti voidaan saada hyötyä asukkaille lisäämällä kivijalkapalveluita ja parantamalla olemassa olevia julkisia palveluita. Oulunkylän keskustan uudisrakennukset voisivat olla korkeintaan Maaherrantien rakennusten korkuisia.


Me, allekirjoittaneet oulunkyläläiset, vaadimme Helsingin kaupunginvaltuutetuilta ja kaupunkiympäristön toimialan virkamiehiltä että:

- Mäkitorpantien puistoa ei tule suunnitella rakentamiselle ilman merkittävää poliittista keskustelua kyseisen puiston käyttämisestä. Kaupungin tulee hylätä sitä ennen rakennuttajien esitykset puistoon rakentamisesta alun alkaen. Suunnittelukeskustelu tulee käydä KYMPin “työohjelma”-dokumentin rajaaman alueen perusteella jotta Oulunkylän keskustasta saadaan mahdollisimman hyvä ratkaisu asukkaille luopumatta puistoista.

- Tapio Rautavaaran puiston viheraluetta ei tule poistaa ilman laajempaa keskustelua. Vähintäänkin Oulunkylän torin viheralueen tulisi pysyä pinta-alaltaan samanlaisena ja saman luonteisena puustoltaan.

- Oulunkylän keskustan julkiset palvelut eivät saa heikentyä rakentamisen myötä. Julkisiin palveluihin on päästävä katutasosta, eikä niitä tule sijoitella siten että kulku edellyttää ostoskeskuksessa vaeltelua.


- Suunniteltavan alueen on oltava kävelijän näkökulmasta sujuvasti ja turvallisesti liikuttavissa ilman etäisyyksien kasvamista olennaisten palvelujen välillä.
Uudisrakennusten kivijalan ulkoseinän tulee olla liiketilaa, jossa on mahdollista toimia niin lankakaupan kuin perhekahvilan kuin lähiöpubinkin.

 


Aiheesta uutisoitua:

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4360688 - Helsingin Uutiset, Kulmakivi päästetty kertomaan oman visionsa, kaupungin virkamiesten kommenteista ei käy ilmi että kyse on vain yhden kaupallisen toimijan ehdotuksesta. Puisto sivuutetaan yhdellä lauseella.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008378712.html - Helsingin Sanomat
uutisoi suunnitelmasta siitä näkökulmasta että purettava ostoskeskus on suhteellisen tuore rakennus.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jukka Dahlbom voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…