Pajulahden koulun ja päiväkodin säästäminen ja Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelman muuttaminen

Arvoisat päättäjät, Pajulahden päiväkodin ja koulun puolesta

Kuopion kaupunginhallituksen 6.5.2024 esityslista oli meille Pajulahden vanhempainyhdistyksessä järkyttävää luettavaa. Talouden tasapainotusohjelmassa esitetään kaikkien Kuopion maaseutukoulujen ja päiväkotien lakkauttamista. Tämän vetoomuksen perustelut on kirjoitettu nimenomaan Pajulahden koulun ja päiväkodin näkökulmasta, mutta samat perusteet ovat olemassa varmasti monessa muussakin nyt lakkautusuhan alla olevassa yksikössä. Koulujen ja päiväkotien massalakkautukset ovat ristiriidassa kaupungin strategian kanssa. Alueitten elinvoima ja arjen rikkaus menetetään koulujen ja päiväkotien lakkautusten seurauksena.

Elinvoimaisten ja vireiden kylien kuoleminen

Esityksen mukainen koulujen ja päiväkotien lakkautuspäätös autioittaisi elinvoimaisia ja vireitä kyliä. Kuopio on toistamassa useissa Suomen kunnissa tehtyä virhettä. Koulujen lakkauttamisella on helppo osoittaa saavan laskennallisesti isojakin säästöjä. Lakkautuspäätösten jälkeen tehdyt todelliset laskelmat osoittavat kuitenkin säästöjen jääneen monen koulun lakkautuksen osalta huomattavasti arvioitua pienemmäksi tai pahimmillaan kulut ovat voineet jopa lisääntyä. Lisäksi päätös esityksestä on tehty niin, ettei alueen asukkailla ole ollut mahdollisuutta tuoda kantaansa esiin. Esitystä perustellaan nyt kyselyllä, joka on tavoittanut kaksi prosenttia koko Kuopion asukkaista. Tarkastelusta on myös jätetty pois mm. pedagogiset, logistiset ja hyvinvointivaikutukset.

Pyydämme perehtymään oheiseen tutkimukseen kouluverkkomuutosten vaikutuksista maaseutu- ja saaristoalueilla: https://www.karvi.fi/fi/arvioinnit/esi-ja-perusopetus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/maaseutu-ja-saaristoalueilla-asuvien-lasten-sivistyksellisten-ja-sosiaalisten-oikeuksien-toteutuminen-kouluverkon-muutoksissa-ja-peruskoulujen

Tiivistettynä Karvin raportin mukaan koulutusmenot kasvoivat vähiten niissä kunnissa, joissa oli tehty vain vähäisiä tai ei lainkaan kouluverkkomuutoksia. Kun taas suuria tai erittäin suuria kouluverkkomuutoksia tehneissä kunnissa menot kasvoivat merkittävästi. Saatavia säästöjä kasvatetaan laskelmissa usein keinotekoisesti unohtamalla koulukuljetuksista ja lisätiloista aiheutuvat kustannukset sekä valtionosuuksien menetykset.

Tasapainostusohjelma ristiriidassa itsensä kanssa ja huonosti valmisteltu

Tasapainotusohjelman kriteeristö on ristiriidassa lakkautusuhan alla olevien koulujen ja päiväkotien listauksen kanssa. Tasapainotusohjelman kriteeristössä esimerkiksi sanotaan, että uudet ja peruskorjattavat päiväkodit ovat vähintään 4-ryhmäisiä ja muualla kuin kaupunkialueella 1–6 koulujen tulee olla vähintään 3-opettajaisia. Pajulahden koulu on tällä hetkellä 4-opettajainen (+erityisopettaja) ja päiväkoti on 4-ryhmäinen.  Koulu ja päiväkoti sijaitsevat myös samassa rakennuksessa ja rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

Kun kriteeristö tuodaan osana todella suurta säästöohjelmaa, niin on varmaa, ettei sitä ole huolellisesti valmisteltu tai asetettujen kriteerien vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty. Vaikutusten arvioinnit pitäisi tehdä riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta ne oikeasti tulisivat otetuksi huomioon päätöksenteossa. Lisäksi Pajulahden koulun ja päiväkodin rakennukset ovat hyväkuntoisia ja uudehkoja, eikä niissä ole sisäilmaongelmia ja lähivuosina ei ole tulossa isoja remontteja tai muita investointeja.

Keskustaajaman (Nilsiä) koulu on puolestaan jo peruskorjauksen tarpeessa ja sisäilmaongelmainen. Ohjelmassa esitetty oppilaiden siirto Pajulahden koulusta Nilsiään ei ole realistinen vaihtoehto ilman isoja investointeja. Oppilaat ja päiväkodissa hoidossa olevat lapset eivät edes mahtuisi nykyisiin tiloihin Nilsiän keskustaan tai Kuuslahden päiväkotiin ja kouluun. Nämä esimerkit osoittavat sen, että tasapainotusohjelman laadinnassa on merkittäviä puutteita ja sitä ei sellaisenaan tulisi hyväksyä päätöksenteon pohjaksi.

Väestöennuste hyvä, uudehkot tilat ja virkeä kyläyhteisö

Väestöennuste alueella on kuitenkin hyvä lähivuosina, joten lakkautusta ei ole tarpeen tehdä lähivuosina. Alueelle on koko ajan syntymässä uusia lapsia/perheiden lapsimäärien lisäämistä suunnitellaan monissa perheissä, mitkä eivät näy vielä tilastoissa tai ennusteissa. Mahdollinen lakkautuksen harkinta tai vaihtoehtoisesti yhteistyö esimerkiksi Kuuslahden kanssa on siis realistinen vasta korkeintaan 7–10 vuoden päästä. Lisäksi järvenrantatonttien kysyntä on korkea, mutta markkinoilla ei tällä hetkellä ole myynnissä taloja tai tontteja, joten tonttikauppaa alueella tulisi myös lisätä.

Muutenkin Pajulahden päiväkotiryhmät ovat tällä hetkellä täysiä ja tulijoita kuulemma on tulossa. Koulun ja päiväkodin lapsimäärään ennuste on hyvä lähivuosina, joka tukisi koulun ja päiväkodin säilyttämistä. Mikäli lapsimäärä alkaisi vähenemään esimerkiksi noin viiden - kymmenen vuoden päästä, silloin olisi aiheellista tarkastella Kuuslahden ja Pajulahden yhteistyötä. Koska Kuuslahden ennuste on huonompi ja tilat pienempiä, olisi järkevää sijoittaa Pajulahden ja Kuuslahden päiväkotilaiset Kuuslahteen ja molempien koulujen koululaiset jatkossa Pajulahden koululle.

Tällä hetkellä suurin osa Pajulahden päiväkodin lasten vanhempien työmatkasta suuntautuu Siilinjärvelle tai Kuopioon, joka tukisi myös yhteinen päiväkoti Kuuslahdessa ja yhteinen koulu Pajulahdessa – mallia.

Tällä hetkellä päiväkoti palvelee hyvän sijaintinsa vuoksi myös joitakin perheitä Muuruveden ja Nilsiän Lastukosken suunnalta. Pajulahden koulun ja päiväkodin lakkauttaminen vaikuttaisi myös kyläyhteisön hyvinvointiin. Pajulahden koulun ilta- ja viikonloppujen käyttöaste on korkea. Koulun lakkauttaminen tietäisi samalla monelle lapselle, nuorelle ja aikuiselle harrastustoiminnan loppumista.  

Käytännössä esityksessä olevat säästöt tarkoittaisivat: ·        

 • Alueen elinvoimaisuuden heikentyminen kaikin tavoin.
 • Tyhjilleen jäävän lähes uuden koulun/päiväkodin ylläpito kustannukset.
 • Kaikkien koulun oppilaiden siirtyminen kuljetusoppilaiksi lisää merkittävästi koulukuljetuksen hintaa.
 • Lasten hyvinvoinnin heikentämistä pitkien koulumatkojen ja koulumatkan keston vuoksi.
 • Kylän vetovoimaisuuden lasku.
 • Eriarvoisuutta lasten ja vanhempien harrastamiseen.
 • Negatiiviset ilmastovaikutukset
 • Koulun ja päivähoidon lasten vanhempien työmatkat suuntautuvat pääasiassa Siilijärven ja Kuopion suunnalle, lasten kuljettaminen Nilsiään nostaisi huomattavasti perheiden kuormittavuutta ja elinkustannuksia.
 • Isompaan kouluun tai päiväkotiin siirryttäessä ryhmäkoot kasvaisivat ja ryhmien pienentäminen taas tuo lisää kustannuksia.
 • Nilsiän yhtenäiskoulu tarvitsisi lisää tiloja, joka lisää kustannuksia.
 • Lukuisia muita syitä.

Lapsissa säästäminen on asia, joka tulee maksamaan tulevaisuudessa.

Lapsien hyvinvointi, tulevaisuus ja koulutus tulisi olla kaiken päätöksenteon keskipisteenä. Vielä tässä vaiheessa teillä päättäjillä on kaupungin strategiaa lainaten ”lupa tehdä toisin” ja välttää monissa kunnissa tehdyt virheet. Tämä on myös arvovalinta, jota ei voi täysin numeroina arvottaa.

Pajulahden lasten, vanhempien ja kyläläisten puolesta.

Pajulahden Vanhempainyhdistys ry:n hallitus    


Miia Savolainen, Pajulahden vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Miia Savolainen, Pajulahden vanhempainyhdistys ry näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…