Paltamon tuulipuistohankkeet - 52 tuulivoimalaa liikaa

Ilmatar Paltamo OY suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Paltamon Takiankankaalle 31 kpl ja Hukkalansaloon 21-22 kpl. Hukkalansalon Julkuvaaraan suunnitellut 1-2 kpl
tuulivoimalaa sijoittuisivat Puolangan kunnan puolelle ja muut Paltamon kunnan
puolelle. Hankealueille suunnitellaan enintään 52 tuulivoimalan rakentamista.
Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja
yksikköteho 6–10 MW. Hankealueet kattavat kokonaisuudessaan noin
8122 hehtaarin laajuisen alan. Tästä Takiankankaan osuus on 4678 ha ja
Hukkalansalon 3444 ha. Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuistojen alueelle
rakennetaan muuntoasemat ja tuotettu sähkö on suunniteltu siirrettävän
valtakunnanverkkoon joko Fingrid Oyj:n Nuojuan tai Seitenoikean
sähköaseman kautta. Toteutuvasta voimalamäärästä riippuen
sähkönsiirtoa varten rakennetaan joko 110 kV:n tai 400 kV:n voimalinja,
jonka pituus on noin 50 km. 
 
Rakennettavat tuulivoimalat olisivat Suomen suurimpia 350m kokonaiskorkeudellaan, kun tyypillinen napakorkeus on 150-175m.
 
Osmankajärvellä on yli 100 loma-asuntoa. Koko projektista alle kahden kilometrin etäisyydellä olisi 31 lomarakennusta ja viiden kilometrin etäisyydellä 243 mökkiä. Alueella on myös vakituisia asukkaita. 
 
Hukkalansalon alue tulisi tosi lähelle asutusta, ei jäisi montaa sataa metriä tuulimyllyihin, vaikka Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt tuulivoimavaihemaakuntakaavaan vähintään 2 kilometrin etäisyyttä suuriin 200 metriä korkeisiin ja teholtaan 2-3 MW:n voimaloihin. Nämä nyt suunnitelmissa olevat voisivat kuitenkin olla 350m ja yksikköteho 6-10 MW. Tälle alle 2km alueellekin jää monta vakituista asuntoa.

Tuulivoimalayhdistyksen sivuilla kerrotaan että "Tyypillisesti yli 2 MW:n tuulivoimalan tapauksessa tuulen voimakkuudella 8 m/s erottuu selvästi jaksollinen (sekunnin välein toistuva) alle 150 Hz:n taajuinen amplitudimoduloitunut ääni. Tämä melu erottuu varsinkin iltaisin jopa tv:n äänen yli normaalin suomalaisen omakotitalon sisätiloissa 1 500 metrin päässä voimalasta. Melua ei voi vähentää esim. vaihtamalla ikkunat uusiin." (1)
 
Tuulivoiman terveysvaikutuksia ei ole tutkittu suomessa riittävästi näin suureen hankkeeseen. ”Tuulivoimaloiden terveyshaitat ovat suuri riski, jota ei oteta riittävästi huomioon poliittisessa päätöksenteossa ja tuuliteollisuusalueiden sijoittelussa”, toteaa emeritus professori Kimmo Suomi. (2,3)
Tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat ovat kertoneet kokemistaan terveysvaikutuksista myös julkisuudessa. Pahimmillaan ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa tuulivoimaloiden terveyshaittojen vuoksi. (4)
 
Hanke on alunperinkin ylimitoitettu ja tulisi vaikuttamaan negatiivisesti alueen ainutlaatuiseen luontoon sekä eläimistöön. Luonnonrauha sekä alueen kauneus olisi menetetty. Myös kiinteistöjen arvojen voi olettaa tippuvan, kuten muualla tuulivoiman läheisyydessä sijainneiden kiinteistöiden arvolle on käynyt. 
Toiseen tuulivoimahankkeeseen annetun Aktian kiinteistövälityksen arvion mukaan: Kun alueen imago muuttuu teollisuusmaiseksi, se vaikuttaa kaikkien kiinteistöjen arvoon koko alueella. Kiinteistön keskimääräinen 30%:n arvonalennus ilmenee 3 km:n päässä tuulivoimalasta. Lievempää arvon laskua näkyy vielä 5 km:n päässä tuulivoima-alueesta. (5)
 
Mikäli kiinteistön arvo on 100 000 e, on arvon aleneminen yhden kiinteistön osalta vähintään 30 000e. Hukkalansalon ja Takiankankaan ympärillä 5 km:n säteellä sijaitsee kymmeniä vakituisia asuntoa ja 243 loma-asuntoa, joten pelkästään kiinteistöjen arvon aleneminen toisi lähialueen asukkaille satojentuhansien eurojen tappiot.
On myös riski, ettei lähimpänä tuulivoimaloita sijaitsevia kiinteistöjä halua ostaa kukaan ja pahimmillaan kiinteistöstä voi tulla asuinkelvoton sekä arvoton.
 
Tuulivoiman lähialueella ei myöskään voida enää rakentaa uusia kiinteistöjä, joten alueen maanomistajat menettävät satojen tuhansien eurojen arvosta maa-alaa suoja-alueelle. Tuulivoimaa rakennettaessa kunnassa tulisi olla valmis korvaussuunnitelma ihmisille koituvien taloudellisten tappioiden ja terveydellisten haittojen varalle.
 
 Maisema, luonto ja rauha ovat mökkiläisten sekä alueen asukkaiden yhteisvarantoa, jonka äärellä lomaillaan ja nautitaan luonnosta.
Tuulivoimalat eivät kuulu tähän maisemaan äänineen, varjoineen, valoineen ja ympäröivään luontoon sopimattomina.
Välkevaikutus on yksi tuulivoimalan aiheuttamista haitoista. Välkevaikutuksesta johtuen tuulivoimalat joudutaan välillä pysäyttämään. Tuulivoimaloiden pysäyttäminen heikentää luonnollisesti niiden energiantuotantoa. Jotta tältä vältyttäisiin on tuulivoimalat syytä sijoittaa riittävän kauas asutuksesta. "Auringon paistaessa tuulivoimalan takaa aiheutuu valon ja varjon vilkkumista eli
välkevaikutusta. Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon,
joka voi tuulivoimalan koosta, sijainnista ja auringon kulmasta riippuen ulottua jopa 1-3 kilometrin päähän tuulivoimalasta." (6,7)
Teollisuusluokan tuulivoimaloiden maisemavaikutus voidaan rinnastaa suuren mittakaavan elementteihin. Koskemattomalla luonnon alueella tai perinteisessä maalaismaisemassa tuulivoimaloilla voi olla heikentävä vaikutus ympäristökokonaisuuden yhtenäisyyteen. (8)
 
Kaavaillut voimalat olisivat niin suuria, että esimerkiksi Saksassa tällaisia ei saa rakentaa maalle voimaloista aiheutuvien haittojen vuoksi. 
 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 (16 §) ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017 (YM7/5222/2015). Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä tehdyn valituksen 21.5.2019 (taltionumero 2294, dnro: 6425/1/17) ja kaava on saanut lainvoiman.  Kaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa. Hukkalansalon ja Takiankankaan alueita ei karttaan ole merkitty parhaiten soveltuvina alueina. (10)
 
Paltamon kaavoituskatsaus 2021 puolestaan esittelee Paltamon sekä lähikuntien lähekkäiset tuulivoimahankkeet. Hankkeita on vireillä 11 kpl ja näistä suurimmat kolme ympäröivät Osmankajärven. (9)
 
Maakuntakaavaselostuksessa myös mainitaan, että "Kainuu oli vuonna 2012 sähköntuotannossa yliomavarainen maakunta. Sähköä tuotettiin 1863 GWh ja kulutettiin 1229 GWh eli Kainuussa tuotettiin sähköä 634 GWh yli oman tarpeen. Vesivoimalla tuotettiin 1599 GWh ja loput kiinteillä polttoaineilla CHP-laitoksissa Kajaanissa, Sotkamossa ja Kuhmossa. (10,11)
 
Tuulivoimaloiden tultua käyttöikänsä loppuun, jäljelle jäisi pilattu luonto, pienentynyt eläinkanta sekä myllyjen lavoissa käytetyt lasikuitu- ja epoksimateriaalit, joiden uusiokäyttö ei ole vielä mahdollista.
Käytöstä poitetut lavat ovat toistaiseksi päätyneet poltettavaksi, täyteaineiksi ja niitä on haudattu karkeana jätteenä. Käsittely on kallista ja työlästä. (12)
 
Suunnitelma tuo mukanaan myös tulipaloriskin joka tuossa mittakaavassa on huomattava.   
Tuulivoimalapalon sammuttamiseksi ei pelastuslaitoksella ole mitään tehtävissä. Sammutusjärjestelmän käyttö ei ole Suomessa pakollista. Järjestelmän hankinta on tuulivoimainvestoijan omalla vastuulla. Tulipalossa siipi voi irrotessaan lentää satojen metrien päähän. (13)
Voimalan konehuoneen kuori palaa sytyttyään roihuna ja se pudottaa palavaa lasikuitua ympäristöönsä jonka lisäksi turbiinista voi valua pahimmillaan satoja litroja hydrauliikka- ja voiteluöljyä. Kuinka paikalle edes saataisiin riittävä määrä sammutuskalustoa sekä väkeä, riittävän ajoissa?  Tuulivoimaloiden tulipaloja kerrotaan pieneksi riskiksi, mutta voiko tällaista riskiä ottaa? Iin Laitakarin tuulivoimalla syttyi tulipalo 2018.  Haminassa tuulivoimala roihusi 2017. Esimerkkejä riittää maailmalla.
 
 
Vastustamme hanketta kokonaisuudessaan, emmekä hyväksy luontomme, rauhamme ja turvallisuutemme uhraamista tuulivoimalahankkeiden vuoksi.
 
Hanke tulee peruuttaa.
 
 
 
 
Screenshot_20220808-081613_Drive.jpg
 
paltamon-tuulipuistot-1024x530.pngtakiankangas.jpghukkalansalo.jpg
 
Screenshot_20220816-064035_Drive.jpg
 
1. Tuulivoimaloiden vaikutukset. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry. 
 
2.Tuulivoima ja sen terveysvaikutukset: maailmalla tiedostetaan infraäänen haittavaikutukset, nyt kaivataan tarkempaa alan tutkimusta myös Suomeen. STT viesetintäpalvelut. 2021 
 
3.Katsaus tutkimuksiin tuulivoiman infraäänen haitallisista vaikutuksista terveyteen. Kimmo Suomi ja Pirjo Keronen. 2021. 
 
4. Nyt puhuvat tuulivoimalan läheltä pois muuttaneet: "Korvasärkyä ja kuvotusta, kuin kidutusta". Mtv uutiset 2016. 
 
5. Aktia kiinteistövälityksen lausunto toiseen hankkeeseen. 
 
6. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöministeriö 2016 
 
 
8. Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Ympäristöministeriö. 2016.
 
9. Paltamon kunta. Kaavoituskatsaus 2021. 
 
10. Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Kainuun liitto. 2020. https://issuu.com/viestintakainuu/docs/kainuun_tuulivoimanaakuntakaava Luettu 11.08.2022
 
11. Kainuun tuulivoimamaakuntakartta. Kainuun liitto. 2020. 
 
12. Tuulivoimaloiden lavat ovat hankalia kierrättää – 12 tonnin painoisen lavan käsittely on työlästä ja kierrättämisen prosessitkin vasta tekeillä. Yle uutiset. 2020. 
 
13. Viranomaiset pulassa palavien ja villiintyneiden tuulivoimaloiden kanssa - eivät pysty tekemään mitään. Yle uutiset 2017.
 
Edit: Lisätty lähdeviitteet 11.08.2022
         Lisätty Paltamon kaavoituskatsaus. 16.08.2022