Pelastakaa Kulttuurien museo

 

SUOMEN KULTTUURIEN MUSEON PELASTAMINEN

PONTES − Bridging Marginal Europe −yhdistys toivoo, että mahdollisimman moni teistä tutustuu oheiseen ministeri Stefan Wallinille 12.11.2011 lähetettyyn avoimeen kirjeeseen. Mikäli sytytte asialle, allekirjoittakaa ehdottomasti adressi ja kehottakaa myös tuttavianne tekemään niin. Adressin allekirjoittaminen sulkeutuu 27.2.2011. Seuraavana päivänä, Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä adressi luovutetaan päättäjille.

 

SAVING THE MUSEUM OF CULTURES, FINLAND

The PONTES − Bridging Marginal Europe Association hopes that as many of you as possible will take time to read the attached Open Letter sent on January 12, 2011 to Finnish Minister of Culture Stefan Wallin. If you agree with our opinion, please sign the petition and urge friends and acquaintances to do so, by February 27, 2011 at the latest. On the following day, which is officially known as the Day of Finnish Culture, the petition will be presented to the relevant decision-makers.


Helsingissä 12.1.2011


AVOIN KIRJE Ministeri Stefan Wallinille: kansalaiskannanotto Kulttuurien museon sulkemisuhkaan

Ministeri Stefan Wallin
Opetus- ja kulttuuriministeriö Helsinki

Arvoisa Ministeri,
PONTES − Bridging Marginal Europe –yhdistys on huolestuneena seurannut Kulttuurien
museon sulkemisaikeita.


Museon kokoelmat ovat Suomen vanhimpia museoaarteita. Niitä ovat keränneet ympäri
maailmaa suomalaiset tiedemiehet, seikkailijat, virkamiehet, taiteilijat, kirkonmiehet,
merenkulkijat, kauppamiehet, opiskelijat ja monet muut yksityishenkilöt. Päinvastoin kuin
monissa maissa, nämä kokoelmat eivät ole syntyneet sotien tai siirtomaavallan
ryöstösaaliina. Kokoelma edustaa monilta osin kansainvälistä huipputasoa. Se kertoo sekä
kohdemaista että suomalaisten kansainvälisestä toiminnasta ja kiinnostuksesta jo kauan
ennen ”nykyglobalisaation” aikaa.


Kansainvälisesti museoiden primääritehtäviksi on määritetty säilyttäminen, tutkiminen ja
esittäminen. Jos kokoelmien ja toiminnan tila palautetaan Kulttuurien museon
perustamista edeltävään aikaan, museon ainoaksi tehtäväksi jää säilyttäminen. Suomi
polkisi räikeästi kansainvälisiä sekä EU:n sisällä tekemiään sopimuksia ja tavoitteita:
− Kulttuurien moninaisuus, kulttuurienvälinen vuoropuhelu sekä saavutettava ja osallistava
kulttuuri korostamalla erityisesti kulttuuriperintöön liittyvää kulttuurienvälistä ulottuvuutta ja
edistämällä taide- ja kulttuurikasvatusta ja monikulttuurisuustaitojen kehittämistä (EU:n
kulttuurialan työsuunnitelma vuosiksi 2011–2014, painopisteala A, strateginen tavoite 1).
Sama työsuunnitelma korostaa heti johdannossa, että Euroopan unioni perustuu
kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamiseen.


Nyky-Suomessa Kulttuurien museo ei edusta historiallista kummajaista, vaan
voimakkaammin kuin koskaan ennen meitä ympäröivää nykymaailmaa erilaisine
historioineen, tapoineen ja taustoineen. Suomi tarvitsee yhä enemmän kansainvälistä
kontaktipintaa kaikilla elämänaloilla, ei vähiten kulttuurialalla. On häpeällistä kätkeä
suomalaisen historian kansainvälisiä helmiä museovarastojen naftaliiniin. Erityisesti näinä
aikoina, jolloin eri kulttuurien ymmärtämisen merkitys yhteiskunnasamme on tärkeämpää
kuin koskaan.
 

Kulttuurien museo ei tarvitse enempää varoja kuin muutkaan valtion keskeiset
kulttuurilaitokset, mutta suhteessa saman verran. Valtion on turvattava museon tulevaisuus
niin, että välttämättömät toiminnot tulevat suoritetuiksi, sekä järjestettävä tarvittavat tilat,
joissa esitellään museon omia kokoelmia ja erikoisnäyttelyitä.

Kunnioittaen,

PONTES − Bridging Marginal Europe –yhdistys, hallitus
Martti Esko, filosofian maisteri
Jukka-Pekka Flander, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
Pentti Flink, toimitusjohtaja
Erkki Kannosto, kuvanveistäjä
Kerttu Karvonen-Kannas, filosofian tohtori
Helena Miettinen, projektipäällikkö, Aikuiskoulutuksen kehittämisyhtiö AIKE Oy
Mikko Pekari, valokuvatutkija
Tuija-Maija Piironen, tekstiilitaiteilija, TaM, TEXO ry.
Elina Sorainen, keraamikko, TaT
Tuomo-Juhani Vuorenmaa, valokuvaaja, vastaava toimittaja


PONTES − Italia
Maria del Carmen Loffredo, puheenjohtaja, arkkitehti


 

Helsinki the 12th of January, 2011
OPEN LETTER to Minister Stefan Wallin: Statement regarding the planned closing of the Museum of Cultures in Helsinki

Minister Stefan Wallin
Ministry of Education and Culture Helsinki

Dear Minister,
The PONTES − Bridging Marginal Europe Association notes with concern plans for closing the
Museum of Cultures in Helsinki.


The museum's collections include Finland's oldest treasures of their kind. They have been
collected around the world by Finnish scholars, scientists, adventurers, civil servants,
clergymen, seafarers, merchants, students, and many other private individuals. In many
respects, they are of the highest international standard in their respective areas. They tell of
the countries concerned and the international activities and interests of Finns long before our
present era of globalization.


In international agreements, the primary tasks of museums have been defined as preservation, research and display. If the state of the collections and activities will be restored to the times before the Museum of Cultures was founded, preservation and storage will remain the only tasks of the museum. Finland would be harshly in breach of international and specific agreements and goals made within the EU:


− Cultural diversity, intercultural dialogue and accessible and inclusive culture in particular by
highlighting the intercultural dimension of the heritage and by promoting artistic and cultural
education and developing intercultural competences (EU Work Plan for Culture 2011-2014,
priority area A, strategic objective 1). This work plan emphasizes in its introduction the fact that the European Union is based on respect for cultural diversity.


In present-day Finland, the Museum of Cultures is not a historical oddity, but − more than ever before − an institution representing our contemporary world with its various histories, customs and backgrounds. Finland needs an ever-greater international interface in all areas of life, by no means least in culture. It is shameful to hide the international fruits of Finnish history in the mothballs of museum storage. Especially in these days, when the importance of understanding different cultures is more important than ever.


The Museum of Cultures does not need more funds than any other leading cultural institutions
of the state, but comparatively as much as the others. The state must ensure the future of the museum so that necessary activities are guaranteed, and ensure that the facilities of the
museum for displaying its own collections and special exhibitions are guaranteed.


Yours faithfully,
The Board of the PONTES − Bridging Marginal Europe Association


Martti Esko, MA
Jukka-Pekka Flander, Environment Counsellor, Ministry of the Environment
Pentti Flink, Executive Director
Erkki Kannosto, Sculptor
Kerttu Karvonen-Kannas, PhD
Helena Miettinen, Project Manager, AIKE Group − Adult Education Coordinating Unit
Mikko Pekari, Photography Researcher
Tuija-Maija Piironen, Textile Designer, MA, TEXO Association
Elina Sorainen, Ceramist, Doctor of Arts
Tuomo-Juhani Vuorenmaa, Photographer, Publisher, Editor-in-Chief


PONTES − Italia
Maria del Carmen Loffredo, President of the Association, Architect

 

Etunimi = First name

Sukunimi = Family name

Paikkakunta = Locality

Maa = Country

Sähköpostiosoite = Email

Ammatti = Title

Taustajärjestö = Organization 

 

 

 

 


Pontes Bridging Marginal Europe    Ota yhteyttä adressin tekijään