Pelastetaan Jokelan lähikoulut

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Jokelassa säilyy jatkossakin kolme alakoulua: Kolsa, Lepola ja Perttu ja lisäksi Vanhankylän koulu säilyy osana Pohjois-Tuusulan kouluverkkoa.
Tuusulassa on meneillään merkittävä palveluverkon uudistamissuunnitelma. Pohjois-Tuusulan osalta prosessi on ennakkovaikutusten arvioinnin vaiheessa. Jokelan koulukeskuksen strategisen kehittämisen suunnitelmassa, joka on hyväksytty Kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 19.5.2020, esitetään kolme erilaista vaihtoehtoa kouluverkon Pohjois-Tuusulan kouluverkon järjestämisestä:
1. Nykytilanteen mukainen kouluverkko, jolloin Jokelassa on jatkossakin kolme alakoulua, Vanhankylän koulu säilyy ja koulukeskuksessa ovat yläkoulu sekä lukio
2. 5.-9. luokka ja lukio sijoittuisivat koulukeskukseen, Lepolassa ja Pertussa olisi vuosiluokat 1.-4., Vanhakylässä vuosiluokat 1.-6. Kolsan koulu lakkautetaan ja oppilaat sijoitetaan Lepolan ja Pertun kouluihin.
3. Yhtenäiskoulu ja lukio vaihtoehdossa Lepolassa ja Vanhakylässä jatkaa vuosiluokat 1.-6., Pertun ja Kolsan koulut lakkautetaan ja oppilaat on sijoitettu yhtenäiskouluun.
Lisäksi suunnitelmissa kuvataan Kolsan päiväkodin lakkauttaminen ja toiminnalle haettaisiin jatkajaa yksityiseltä puolelta.
(https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kasvatus_ja_sivistyslautakunta/Kokous_1952020/Jokelan_koulukeskus_strateginen_kehittam(23641))

Palveluverkon uudistamista perustellaan ennen kaikkea kustannustekijöillä. Kuitenkin kustannuksissa huomioidaan vain tilojen ja investointien aiheuttamat kulut. Laskelmat eivät huomioi mitenkään uudistusten vaikutusta esimerkiksi perheiden, kuntalaisten hyvinvoinnin tai kunnan vetovoiman kannalta. Suunnitelmasta ei käy ilmi, miten käytöstä poistuvien koulurakennusten aiheuttamat kulut on huomioitu. Rakennusten myyminen ei ole automaatio ja myös käyttämättömistä tiloista aiheutuu kustannuksia omistajalle. Palveluverkon uudistaminen ei saa olla ainoastaan taloudellinen kysymys vaan kyse on myös kunnan vetovoimasta, kuntalaisten hyvinvoinnista sekä palvelujen tarjoamisesta asukkaille. Palveluverkon uudistamisessa on kyse myös arvovalinnoista.
Kouluverkon supistaminen johtaa koulukokojen kasvamiseen. Jokelan yhtenäiskoulusta on suunnitelman mukaan tulossa jopa yli 900 oppilaan kokonaisuus. Pienessä koulussa oppilaantuntemus on parempi kuin suuressa, mikä lisää turvallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä helpottaa ongelmien havaitsemista ja niihin puuttumista. Suuremman koulun etuja oppimiseen ei ole osoitettu tutkimuksissa. Turvallisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisen tärkeitä mm. syrjäytymisen ehkäisyssä. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa.

Alakoulujen vähentäminen johtaa koulumatkojen pidentymiseen, mikä suoraan kuormittaa myös perheitä. Kuljettamisen tarve lisääntyy niin koulun kuin vapaa-ajan osalta. Koulumatkojen lisäksi siirtyvät samalla harrastus- ja vapaa-ajanvietto mahdollisuudet. Koulu ympäristöineen on merkittävä paikka koululaisten vapaa-ajan vietossa ja sen alueella tavataan kavereita myös kouluajan ulkopuolella. Matkojen pidentyessä omaehtoinen liikkuminen niin koulumatkoilla kuin vapaa-ajalla vähenee, mikä on myös hyvinvointi- ja terveysnäkökulmasta merkittävä ongelma tilanteessa, jossa lasten ja nuorten liikunta on muutenkin vähentynyt merkittävästi ja siihen liittyvät terveyshaasteet ovat lisääntyneet. Se vähentää myös lasten mahdollisuuksia itsenäiseen liikkumiseen ja osallisuuteen. Lähikoulut ovat merkittäviä paikkoja harrastamiselle, lähiliikkumiselle sekä yhteisölliselle kohtaamiselle ja yhteisöllisyyden rakentamiselle alueella.

Kouluverkon supistamisen aiheuttama perheiden lisääntynyt kuormitus ei ole merkityksetöntä. Pidemmät koulumatkat edellyttävät myös perheiltä enemmän ajallista panostusta esimerkiksi kuljettamiseen, mikä on pois perheiden yhteisestä ajasta.
Jokelan päiväkotiverkosto on jo nykyisellään ylikuormittunut ja lapsia joudutaan sijoittamaan kauaskin omasta lähipäiväkodistaan. Kolsan päiväkodin lopettaminen ei helpota tilannetta eikä yksityisen toimijan saaminen tiloihin ole automaattista. Kouluverkon supistamisen myötä jää pois myös tärkeitä liikunta- ja vapaa-ajan viettotiloja, joille tulee löytyä riittävät korvaajat, jotta Jokelan harrastustoiminta pysyy vireänä ja voi myös monipuolistua tulevaisuudessa.

Mira Lehtinen, puheenjohtaja / Kolsan vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mira Lehtinen, puheenjohtaja / Kolsan vanhempainyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…