Perhepäivähoidon saatavuutta Vantaalla parannettava

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vantaan kaupunki parantaa kunnallisen perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon saatavuutta.

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikaistä lasta. Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon muoto, jossa 2-3 perhepäivähoitajaa hoitaa kodinomaisissa tiloissa 8-12 lasta samanaikaisesti. Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito ovat erityisen suosittuja hoitomuotoja pienimpien lasten osalta: esimerkiksi vuonna 2020 kaikista Vantaalla kunnallisessa perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoidossa olevista lapsista yli puolet oli alle 3-vuotiaita.

Perhepäivähoito tarjoaa lapselle pienen hoitoryhmän ja kodinomaisen, kiireettömän ja yksilöllisen kasvuympäristön. Opetus- ja kulttuuriministeriön eri hoitomuotoja vertaavan selvityksen (2014) mukaan kaikista varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaista tyytyväisimpiä olivat juuri perhepäivähoidon asiakkaat. Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito saivat selvityksessä asiakkailta muita hoitomuotoja paremmat arvosanat erityisesti henkilöstön ja lasten keskinäistä vuorovaikutussuhdetta, lasten aikuiskontaktien pysyvyyttä, henkilökunnan ammattitaitoa ja lapsiryhmän kokoa arvioitaessa.

Vuonna 2021 Vantaan kaupunki sulki viisi ryhmäperhepäiväkotia eli yli puolet toiminnassa olevista ryhmäperhepäiväkodeista. Tällä hetkellä Vantaalla on vain neljä kunnallista ryhmäperhepäiväkotia, joista kahden toiminta on päätetty lopettaa vuonna 2025. Kaupunki ei ole perustanut uusia ryhmäperhepäiväkoteja suljettujen tilalle. Myös kunnallisten perhepäivähoitajien määrä Vantaalla on puolittunut vuosina 2015-2020. Lisäksi vuonna 2021 kunnallisten perhepäivähoitajien työpanos on pienenemässä seitsemällä henkilötyövuodella eläköitymisen takia. Edellä mainituista syistä johtuen kunnallisista perhepäivähoito- ja ryhmäperhepäivähoitopaikoista onkin Vantaalla huutava pula.

Ryhmäperhepäiväkotien sulkemista Vantaalla on perusteltu hoitomuodon suuremmilla lapsikohtaisilla kustannuksilla päiväkotihoitoon verrattuna. Kuitenkin vuonna 2020 kunnallisen perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon yhteenlasketut kustannukset olivat vain 2 % kaupungin tuottaman varhaiskasvatuksen kaikista kustannuksista.

Vaadimmekin Vantaan kaupunkia toteuttamaan seuraavat toimenpiteet:

- Kunnallisten ryhmäperhepäiväkotien määrän lisääminen
- Kunnallisten perhepäivähoitajien määrän lisääminen
- Ryhmäperhepäivähoidon varhaiskasvatusmaksujen asettaminen tarvittaessa päiväkotihoitoa korkeammiksi

Edellä mainituilla keinoilla parannetaan kunnallisen perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon saatavuutta ja lisätään vanhempien valinnanvaraa valita lapsilleen sopiva hoitomuoto, mutta päiväkotihoitoon verrattuna kalliimman hoitomuodon eli ryhmäperhepäivähoidon kustannuksia saadaan tarvittaessa kompensoitua.


Saara Lantta-Lehtola    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Saara Lantta-Lehtola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…