Pohjois-Karjalan Prikaatin puolesta

Pohjois-Karjalan Prikaati on säilytettävä ja sen toimintaa kehitettävä

Hallitus on käynnistänyt Puolustusvoimien laajan uudistamisen, jonka yhteydessä linjataan myös varuskuntaverkon tulevaisuutta. Käytännössä Puolustusvoimien uudistaminen ja menosäästötavoitteet johtavat varuskuntien lakkautuksiin. Pohjois-Karjalan Prikaati Kontiolahdella on tehokas jalkaväen koulutuskeskus, joka kouluttaa asevelvollisia itäsuomalaisiin erityisolosuhteisiin. Lisäksi Prikaati antaa kertausharjoituskoulutusta reserviläisille.

Pohjois-Karjalassa on rajamaakuntana ollut perinteisesti vahva maanpuolustushenki, jota on merkittävällä tavalla tukenut oma alueellinen joukko-osasto. Maakunnassa pidetään erittäin tärkeänä oman varuskunnan säilymistä myös tulevaisuudessa. Puolustusvoimien toiminnot maavoimien joukko-osastorakenne mukaan lukien ovat jo nyt maantieteellisesti hyvin keskittyneet. Pohjois-Karjalan Prikaatin säilyttämistä ja sen toimintojen edelleen kehittämistä perustelevat mm. seuraavat seikat.

1   Tahto puolustaa koko maata vaatii läsnäoloa maan kaikissa osissa. Pohjois-Karjalan Prikaatin lakkauttaminen jättäisi ison maantieteellisen aukon Itä-Suomeen. Tällaisen päätöksen yhteydessä olisi aiheellista kysyä, missä määrin lupaus koko maan puolustamisesta on enää uskottava. Maantieteellisellä sijainnilla on edelleen oma puolustuksellinen ja strateginen merkitys erityisesti nopeasti kehittyvissä tilanteissa.

2   Sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tarvittaessa muiden viranomaisten tukeminen henkilö- ja materiaaliresurssein yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi poikkeustilanteissa ja virka-aputehtävissä kuten esimerkiksi metsäpaloissa ja henkilöetsinnöissä sekä vakavammissa riskiskenaarioissa kuten suuronnettomuuksissa, tulvissa, myrskytuhoissa ja laajoissa väestön evakuoinneissa. Kuinka muiden viranomaisten tukemistehtävä kyettäisiin järjestämään tasapuolisesti koko maan väestölle ilman maantieteellisesti kattavaa varuskuntaverkkoa?

3   Puolustusvoimien tehtäviin kuuluu myös maanpuolustustahdon edistäminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen. Näille asioille on annettava riittävästi painoarvoa. Pohjois-Karjalassa maanpuolustushenki, reserviläistoiminta ja toimijoiden vuorovaikutus on korkealla tasolla. Koko kansan puolustusvoimille läsnäolo eri puolilla maata onkin merkittävä henkinen voimavara, ja nuoret haluavat asepalvelukseen yleensä mahdollisimman lähelle kotipaikkakuntaa. Alueelliselle vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle varuskunta on kaiken toiminnan tukipiste. Kuinka maanpuolustustahdon edistämistehtävää ja tukea vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle hoidettaisiin koko maan laajuisesti ilman maantieteellisesti kattavaa varuskuntaverkkoa?

4   Kontiorannan varuskunnassa työskentelee 271 palkattua henkilöä ja Puolustusvoimat on kunnan jälkeen Kontiolahden toiseksi suurin työnantaja. Perlos Oy:n toimintojen alasajo vuosina 2006–2007 vei yli 2 000 työpaikkaa ja uusi merkittävä rakennemuutos vallitsevassa taloustilanteessa olisi erittäin tuhoisa. Kerrannaisvaikutukset huomioiden Prikaatin lakkauttaminen merkitsisi suuruusluokaltaan lähes 500 henkilötyövuoden menetystä. Valtiovallan on huomioitava varuskuntaverkkolinjauksissa aluetalouksien kyky kestää joukko-osaston lakkauttaminen.

5   Puolustusvoimien uudistamista tulee katsoa kokonaisuutena kattaen maavoimien lisäksi myös ilma- ja merivoimat sekä varsinaista Puolustusvoimien ydintehtävää palvelevat tukitoiminnot kuten erillislaitokset. On etsittävä myös muita säästöjen ja toimintojen tehostamisen kohteita kuin itse varuskuntaverkosto. Laskelmista on käytävä selkeästi esille, kuinka paljon säästyy, kun joku tietty joukko-osasto lakkautetaan ja mitkä ovat vaihtoehtoiskustannukset (mm. henkilöstö-, kuljetus- ja kiinteistökulut) siitä, että koulutusta ja muita toimintoja keskitetään. Mahdollisten säästöjen merkittävyyttä on voitava tarkastella osana Puolustusvoimien budjettikokonaisuutta ja suhteessa Puolustusvoimien yhteiskunnalliseen kokonaistehtävään.

6   Pohjois-Karjalan Prikaatin toimintaympäristö on kilpailukyinen. Sijainti Kontiolahdella, vain 20 minuutin automatkan päässä Joensuun maakuntakeskuksesta, on logistisesti ja palveluiden saatavuuden näkökulmasta erinomainen. Varuskunnan työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet valita asuinpaikkansa ja puolisoille on monipuolisesti työpaikkoja tarjolla. Työvoimaa on tarjolla varsinaisten sotilastehtävien ulkopuolisiinkin Puolustusvoimien tarjoamiin tehtäviin eri koulutustasoilla. Kontiolahden korkea-tasoinen ampumahiihtostadion varuskunnan välittömässä läheisyydessä tarjoaa upeat harrastus- ja kilpailupuitteet myös Puolustusvoimien henkilöstön ja varusmiesten käyttöön. Prikaatin lähiharjoitusalueet sekä Sotinpuron alue vastaavat hyvin koulutus- ja ampumatoiminnan tarpeita. Liikenteelliset yhteydet valtakunnallisesti merkittävimpiin kohteisiin ovat hyvät kaikilla liikennemuodoilla.

Mikäli koet Pohjois-Karjalan Prikaatin tulevaisuuden tärkeänä edellä kuvatuin perusteluin, toivomme Teidän osallistuvan vetoomukseen. Vetoomus luovutetaan maan poliittisille päättäjille Puolustusvoimien uudistamis- ja varuskuntaverkkopäätösten kannalta sopivasti ajoitettuna ajankohtana lähikuukausien aikana.

Lämmin kiitos arvokkaasta panoksestasi Pohjois-Karjalan Prikaatin puolesta!


Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    Ota yhteyttä adressin tekijään