Porin vanhusten hoito asianmukaiseksi

Porin vanhusten hoito asianmukaiseksi  

Porissa oli 31.8.2020 klo 12.30 mielenilmaus vanhusten turvallisen ja hyvän hoidon puolesta Raatihuoneen puistossa ja kaupungintalolla. Osallistujat pyysivät mielenilmauksen aikana, että vanhusten hoidosta tehdään adressi Porin päättäjiä varten.

Vaatimukset lyhyesti:  

Me allekirjoittaneet vaadimme asianmukaista vanhusten hoitoa Porissa ja siihen kuuluu:

·       turvallinen ja hyvä hoito jokaiselle vanhukselle kaikissa hoitopaikoissa ja kotona

·       riittävä hoitohenkilökunta sekä pitkäaikaishoitopaikkoihin että myös kotihoitoon

·       vanhuksen itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kunnioittaminen   

·       palvelusetelin käyttömahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen

·       riittävät omaishoitajien tukitoimet

·       henkilökohtaisen avustajan (vammaislaki) tai perhehoitajan tarpeen kartoittaminen kotona hoidettaville vanhuksille  

Vaatimukset perustellusti:  

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaupungin päättäjät peruuttavat tuoreen päätöksensä pitkäaikaispaikkojen vähentämisestä. Perusturvalautakunnan Tuottavuusohjelmaan sisältyy 400 vanhusten pitkäaikaispaikan vähentäminen vuoteen 2024 mennessä, joka koskee sekä kaupungin että yksityisten palveluntuottajien paikkoja. Valtioneuvoston Tulevaisuusselonteossa osiossa "Ikärakenteen muutokseen varautuminen" tulee selvästi ilmi, että ikäihmisten osuus yhteiskunnassa tulee merkittävästi kasvamaan eikä vähenemään. (Valtioneuvoston kanslian raportteja 5/2006). On kohtuutonta, että Porissa paikkoja vähennetään tässä tilanteessa, kun pitkäaikaishoidon tarpeessa olevia vanhuksia on kotona joko yksinään tai omaishoitajan vastuulla.  Pitkäaikaishoidon tarpeen kriteerit on syytä tarkistaa ja paikkoja pitää vähentämisen sijaan lisätä!  

Me vaadimme, että päättäjät järjestävät Porin vanhusten hoidon asianmukaiseksi ja käsittelevät vanhuksiin liittyviä esityksiä avoimesti ja niiden oikealla nimellä. Viimeaikaiset hoitopaikkojen vähentämispäätökset oli kätketty "Tuottavuusohjelma"-nimikkeen sisään, eivätkä asiakirjat olleet avoimia.  

Vaadimme, että jokainen kotonaan hoitoa ja tukitoimia tarvitseva vanhus saa niitä riittävästi ja että hän pääsee tehostettua ympärivuorokautista hoitopaikkaa tarvitessaan välittömästi joko kaupungin tai yksityisen palveluntarjoajan järjestämään hoitoyksikköön ja mahdollisimman pian oman toivomuksensa mukaiseen pysyvään hoitopaikkaan.  

Vaadimme, että vanhusten hoidon riittävyyteen ja laatuun on kiinnitettävä huomiota Porin kaikissa hoitopaikoissa. Tulossa oleva hoitajamitoitus määrityksellä 0,7 on poliittinen minimimitoitus, ei vielä riittävä vanhusten hyvään hoitoon. Käytännössä hoitajamitoitus 0,7 nimittäin tarkoittaa koko vuorokauden aikana seitsemää hoitajaa per 10 asukasta. Hoitajat jakautuvat aamu-, ilta- ja yövuoroon, jolloin todellinen suhdeluku onkin päiväsaikaan vain 0,3 ja yöllä 0,1 hoitajaa per asukas. Hoitajien määrä on alimitoitettu ja työ erittäin kuormittavaa. Työssä jaksamiseksi on tärkeää, että asukkaat saadaan hoitaa hyvin ja riittävillä varusteilla. 

Vaadimme, että vanhuksella on mahdollisuus itsemääräämisoikeuteen ja valinnanvapauteen pysyvän hoitopaikan suhteen. On oltava mahdollisuus palvelusetelin käyttöön tehostettuun palveluasumiseen yksityiselle palveluntuottajalle. Kotona hoidettavan kohdalla vaadimme vahvoja tukitoimia sekä yksinäisille että omaishoidossa oleville vanhuksille. Nykyinen kotihoito ei siihen riitä edes juuri tehdyllä päätöksellä (23 henkilön lisäys). Kiitämme Poria tästä kotihoidon lisäresurssista ja myös perhehoitaja-palvelun käynnistämisestä, johon pyydämme myös lisää resursseja. Pyydämme myös harkitsemaan kotihoidon ja perhehoitajan palvelujen yhteistyön kehittämistä.

Vaadimme, että vanhusten hoidon laatua tarkastetaan säännöllisesti myös kunnallisissa hoitopaikoissa niin kuin on tehty yksityisissä hoitopaikoissa. Laatukriteereihin täytyy kuulua asiakaspalautteen hankkiminen sekä vanhuksilta että omaisilta.  Palautetta hoidon laadusta ja resursseista tulee ottaa vastaan myös hoitohenkilökunnalta ilman pelkoa työpaikan menettämisestä.  

Me vaadimme, että Porin päättäjät ottavat tässä adressissa esitetyt asiat käsiteltäväksi sekä Perusturvalautakunnassa että kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa.

Kaikki allekirjoittaneet Porin vanhusten ja heidän omaistensa sekä vanhusten hoitohenkilökunnan puolesta  

 


Hanna-Maria Vahala ja Marianna Jääskeläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Hanna-Maria Vahala ja Marianna Jääskeläinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…