Porvoon synnytysosasto säilytettävä! Bevara Borgå BB!

Me allekirjoittaneet edellytämme, että Porvoon sairaalassa tulee säilymään laaja ympärivuorokautinen päivystys ja synnytysosasto myös sote-uudistuksen voimaan astumisen jälkeen 1.1.2019.

Perustelemme vaatimustamme sillä, että myös äidinkieleltään ruotsinkielisillä tulee olla oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ei voi keskittyä pelkästään pääkaupunkiseutuun, vaan koko Uusimaa on otettava huomioon. Porvoon sairaala palvelee koko itäistä Uuttamaata, joka on noin 100 000 asukkaan alue.  HUS:n alueen kuntien erikoissairaanhoidon nettomenot ovat muusta maasta poiketen reaalisesti laskeneet vuodesta 2002 lukien. Siksi erikoissairaanhoidon osalta ei HUS:n nykyistä kokonaisuutta tule lähteä hajauttamaan. Synnytysosaston toiminta on merkittävä osa Porvoon sairaalaa ja sen suunnitellulla lakkauttamisella olisi myös vaikutuksia koko sairaalan toimintaan. 

 

Vi, undertecknande, förutsätter att det även efter att vårdreformen trätt i kraft 1.1.2019 kvarstår en förlossningsavdelning och en omfattande jour under alla tider på dygnet vid Borgå sjukhus.

Vi motiverar vårt krav med att också de som har svenska som modersmål har rätt att bli betjänade på deras eget modersmål. Det är inte ändamålsenligt att centralisera all vård till Helsingfors. Östra Nyland kan inte bli utan en fungerande, kvalitativ och tvåspråkig specialiserad sjukvård. Sjukhuset betjänar hela Östnyland, det vill säga cirka 100 000 invånare. Nettoutgifterna för kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS -området har sjunkit sedan år 2002 jämfört med andra kommuner i landet. Därför bör man inte avveckla den nuvarande välfungerande specialiserade sjukvård vid HNS. Planerna på att avskaffa förlossningsverksamheten skulle påverka hela Borgå sjukhus negativt.

 

 

Lisätietoja / Tilläggsinformation:

Matti Nuutti, Porvoo

0400 502 282 

Anette Karlsson, Porvoo

040 747 6604