Ei kalliopuhdistamoa Eestinkallion asuinalueelle

Pro Eestinkallio – ei kalliopuhdistamoa Eestinkallion asuinalueelle

o Asumis- ja virkistyskäyttöön kaavoitetulla Eestinkallion alueella asuu 500 m vyöhykkeellä 3800 asukasta – se on sijoitusvaihtoehdoista tiheimmin asuttu.

o Louhossuuaukon vieressä sijaitsisi yli 300 lapsen Eestinkallion alakoulu ja urheilukenttä, joiden toimintaa 5 v rakentaminen häiritsisi ja tekisi kulkemisen alueelle erittäin vaaralliseksi. Melulähteen sijoittaminen koulun lähelle on vastoin uusia kansainvälisiä meluntorjuntanormeja, joilla pyritään turvamaan lasten ja nuorten oppimis- ja keskittymiskyky häirintävaikutusilta.

o Melunesto- ja liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteet alueella olisivat vaikea toteuttaa ja tulisivat erittäin kalliiksi (vähäinen kustannushyöty häviää) sekä hidastaisivat rakentamisaikataulua. Pohjavesialueen pilaantuminen on myös vaarana.

o Alueella on myös 4 päiväkotia, perhepäivähoitajien lapsiryhmiä, Mäntykappeli, neuvola, hammashoitola ja terveysasema.

o Rakennusaikaiset louhe- ja betonikuormat ajettaisiin kahta asuinkatua, Eestinmalmintietä ja Pisantietä (hidasteet & nopeusrajoitus 30 - 40 km/h), sekä jo nyt ruuhkaista Finnoontietä pitkin. Kiihkeimmän 2 - 3 vuoden aikana näillä rauhallisilla asuinkaduilla jyräisi joka päivä 500 raskasta ajoneuvoa, yksi joka toinen minuutti aamukuudesta iltayhteentoista! Pisantielle tämä merkitsisi 1250 % kasvua raskaiden ajoneuvojen määrässä.

o Muokattavalle maan päälliselle 2-3 ha alueelle tulisivat hallintorakennus, 50 m korkea poistoilmapiippu, biokaasutusreaktorien yläosat, biokaasun hyödyntämistilat. Aitaukset ja ajoyhteydet pirstoisivat puiston ja kalliometsiä sekä rajoittaisivat huomattavasti virkistyskäyttöä. Muutoin hiljaiselle alueelle jäisi pysyvä meluhaitta (mm. poistoilmapiippu ja ylijäämäpoltin).

Jätevedenpuhdistamo ei kuulu keskelle valmiiksi rakennettua rauhallista asuinaluetta.