Riittävät koulutilat Söderkullan alueen oppilaille / Tillräckliga skolutrymmen för eleverna i Söderkulla området

On tärkeää varmistaa riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat Söderkullan alueen kouluille ja esiopetukselle rakentamalla toinen koulurakennus Söderkullaan.

Nykyinen koulurakennus ei ole toiminnallinen tämänhetkiselle oppilasmäärälle. Oppilasmäärä, jolle kotipesät on suunniteltu, on ylittynyt, mikä johtaa siihen, että tavoiteltua toimintakulttuuria ei ole mahdollista saavuttaa. Sen sijaan on levotonta, korkeaa melutasoa, stressaantuneita oppilaita, ylikuormittuneita opettajia ja henkilöstön vaihtuvuutta. Tällä hetkellä opetussuunnitelman mukainen oppilaiden oikeus koulutuksen tasa-arvoon ja laatuun sekä turvallisiin oppimisympäristöihin ei täyty.

Nykytilanteessa kuusi eri yksikköä jakavat tiloja päivän aikana. Nämä ovat Sipoonlahden koulu, Sipoonlahden esiopetus, Söderkulla skola, Söderkulla förskola, kielikylpykoulu ja kielikylvyn esiopetus. Jos useat koulut toimivat saman katon alla, kunnan on lain mukaan selkeästi osoitettava mitkä tilat ovat eri yksiköiden käytössä. Tämä lain vaatimus ei tällä hetkellä toteudu eikä kaikilla opetusryhmillä ole omia opetustiloja. Tämä tarkoittaa, että useat eri ryhmät toimivat samoissa tiloissa ja aiheuttavat häiriöitä toisilleen, mutta myös sitä, että oppilaat joutuvat ajoittain koulupäivän aikana hakeutumaan improvisoituihin tiloihin, jotta oppituntien järjestäminen olisi ylipäätään mahdollista.

Tilanne on muuttunut kestämättömäksi ja vaadimme toimia. Edellytämme ratkaisuja, jotka varmistavat kasvavan Söderkullan alueen koulujen oppilaiden oikeuden oppimiseen ja turvalliseen kouluarkeen.

Toivomme, että kunnanvaltuusto äänestää Söderkullan uuden koulurakennuksen suunnittelurahojen osoittamisesta jo vuoden 2023 budjetissa, jotta uudet tilat olisivat valmiit viimeistään vuonna 2026.

-----------------------------------

Det är viktigt att säkerställa tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för skolorna och förskolorna i Söderkulla området genom att bygga ytterligare en skolbyggnad i Söderkulla.

Antalet elever gör att den befintliga skolbyggnaden blir dysfunktionell. Det elevantal som hembona är planerade för har överskridits vilket leder till att den verksamhetskultur som man eftersträvar är omöjlig att uppnå. Istället är det oroligt, ljudnivån är hög, eleverna upplever stress, lärarna är överbelastade och det uppkommer personalsvinn. Enligt läroplanen är eleverna berättigade till jämlikhet och kvalitet i utbildningen samt trygga inlärningsmiljöer, vilket inte uppfylls i nuläget.

För tillfället finns det sex olika enheter som delar på utrymmena under dagtid. Dessa är Sipoonlahden koulu, Sipoonlahden esiopetus, Söderkulla skola, Söderkulla förskola, språkbadsskolan och språkbadets förskola. Då flera skolor agerar under samma tak, ska kommunen enligt lag tydligt anvisa vilka utrymmen de olika enheterna har till sitt förfogande. Detta lagkrav uppfylls inte nu och alla undervisningsgrupper har inte egna undervisningsutrymmen. Detta betyder alltså flera grupper vistas i samma utrymmen och störs av varandra, men också att eleverna måste söka sig till improviserade utrymmen under vissa delar av skoldagen för att överhuvudtaget kunna hålla sina lektioner.

Läget har blivit ohållbart och vi kräver åtgärder. Vi förutsätter att det hittas lösningar för att trygga det växande Söderkulla områdets skolors elevers rätt till inlärning och en trygg skolvardag.

Vi hoppas att kommunfullmäktige röstar för att anslå planeringspengar för en ny skolbyggnad i Söderkulla redan i 2023 års budget, så att nya utrymmen skulle vara färdiga senast 2026.

 

 


Hem och Skola vid Söderkulla skola rf., puheenjohtaja/ordförande Tina Sedin    Ota yhteyttä adressin tekijään