EI Ruusulankadun päihdeasuntolalle!

Adressi Ruusulankatu 10:een suunnitteilla olevan päihde- ja mielenterveysongelmaisten vaikeastiasutettavien tukiasuntoyksikön suuren koon, asukasvalinnan ja sijainnin muuttamiseksi
Ympäristöministeriön toimenpideohjelman ”Nimi ovessa” mukaisesti Helsinkiin suunnitellaan rakennettavaksi lähivuosina 1677 uutta tuki- tai palveluasuntoa. Töölö on ainoa kaupunginosa, johon suunnitellaan kolmea uutta yksikköä (Hietaniemenkatu, Ruusulankatu ja Pohjoinen Hesperiankatu). Näiden yhteinen paikkaluku on 252. Marraskuussa 2006 Helsingissä oli 1215 asunnotonta, joten Töölöön ollaan sijoittamassa yli 20 % Helsingin asunnottomista. Lisäksi Töölössä sijaitsee jo tukiasunto osoitteessa Mannerheimintie 54, Kisahallin selviämisasema, Läntinen A-klinikka ja katkaisuasema sekä Hietalinna-yhteisö.

Emme hyväksy Ruusulankadulle suunniteltua tukiasuntoyksikköä seuraavista syistä


Yksikön koko eikä asukasvalinta edistä asutettavien integroitumista yhdyskuntarakenteeseen
-Ruusulankadulle suunnitellaan poikkeuksellisen suurta, 88-paikkaista yksikköä, johon sijoitettaisiin päihde- ja mielenterveysongelmaiset vaikeasti asutettavat miehet ja naiset sekä kaikille avoin kansalaisfoorumi.

-Suunniteltu asukasvalinta yhdistettynä näin suureen yksikköön ei edistä tukiasutettaville toimenpideohjelman asettamia hoidollisia ja sosiaalisia tavoitteita eikä myöskään toivottua integroitumista olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.

-Hankkeen perusteluissa ei ole selvitetty Töölön terveysaseman eikä Läntisen A-klinikan kapasiteettia selviytyä näin suurista yksiköistä

-Kaupunginhallituksen kehotuksesta valmistuneessa sosiaalilautakunnan, kiinteistölautakunnan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan yhteisessä Ensisuoja-
ja asuntolatyöryhmän selvityksessä 7.1.2002 todetaan, ettei mielenterveyskuntoutujia ja päihderiippuvaisia tulisi sijoittaa samaan
yksikköön.

Tukiasuntoyksikkö sijaitsisi koulun ja iltapäiväkerhojen välittömässä läheisyydessä
-Tukiasunnot on tarkoitus sijoittaa Töölön ala-astetta vastapäätä. Suurin osa Töölön ala-asteen oppilaista asuu lähikortteleissa ja kulkee tällä hetkellä kouluun omatoimisesti jalan. Kunta vastaa perusopetuslain mukaan oppilaiden opiskeluympäristön ja koulumatkan turvallisuudesta.

-Opetusvirasto ja Töölön ala-asteen johtokunta eivät 28.5.2008 tekemässään kannanotossa puolla hanketta.

-Ensisuoja- ja asuntolatyöryhmän selvityksessä 7.1.2002
todetaan selvästi, ettei ensisuojan ja asuntolan tule sijaita koulun välittömässä läheisyydessä.

-Asuntoihin sijoitettaisiin vaikeastiasutettavia päihderiippuvaisia. Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan 8.8.2006 lausunnossa edellytetään, että tukiasuntopalveluja ei saa rajata päihteettömyyteen sitoutuneille. Rakennukseen suunnitteilla olevan kansalaisfoorumin kävijäkunnalta ei myöskään vaadita päihteettömyyttä.

-Hanke on voimassa olevan asemakaavan vastainen.

Tukiasunnot tulee sijoittaa tasapuolisesti eri kaupunginosiin
-Tukiasunnot tulee sijoittaa niin, ettei mistään kaupunginosasta muodostu vaikeasti asutettavien päihdeongelmaisten erityisaluetta, mikä ei olisi asutettavien eikä alueen asukkaiden edun mukaista. Tukiasunnot tulisikin sijoittaa pieninä yksiköinä tasapuolisesti eri kaupunginosiin, eikä keskittää suuriin yksiköihin Töölössä.

-Jos tehokkuussyistä tukiasunnot halutaan toteuttaa näin suurina yksiköinä, tulee niiden sijaita muualla kuin koulujen ja päiväkotien välittömässä läheisyydessä

Tukiasuntoprojektin valmistelu ei täytä hyvän hallintomenettelyn periaatteita
Tutkija Timo Kopomaa on tutkimuksessaan Naapurisuvaitsevaisuus (2005) todennut, että erityisasumisyksikön sijoittamisessa uuteen ympäristöön tulee erityisesti panostaa seuraaviin seikkoihin: sopivan sijainnin löytämiseen, paikalliseen vuoropuheluun sekä avoimeen tiedottamiseen. Ruusulankadun hankkeessa asian valmistelu- ja päätäntäprosessissa ei mikään edellä mainittu seikka ole toteutunut, vaan asukkaat ja alueen yrittäjät jätettiin ilman tietoa ja mahdollisuutta vuoropuheluun tai minkäänlaiseen vaikuttamiseen. Alueen asukkaat ja yrittäjät poissulkevalla menettelyllä on merkittävästi vahingoitettu koko toimenpideohjelman päämäärää ja sen onnistumista.

-Ruusulankadulle suunniteltu asunnottomien asumisyksikön rakentaminen tulee valmistella uudelleen edellä mainittujen asioiden valossa maanrakennuslain tarkoittamalla tavalla. Lain tavoitehan on turvata kansalaisten osallistuminen asioiden valmisteluun, turvata vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen.


ALLEKIRJOITA ADRESSI - MIELIPITEELLÄSI ON MERKITYSTÄ!
Niko Päivärinta    Ota yhteyttä adressin tekijään