Saarijärven kaupungin Matoniemen alueen kaavoittaminen erillispientaloalueeksi on keskeytettävä välittömästi

Saarijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.6.2022 (119 §) päättänyt aloittaa Matoniemen alueen kaavoittamisen erillispientaloalueeksi. Päätös tehtiin samalla kun kokouksessa esiteltiin kaavoituskatsaus 2022-2023. Esityksen mukaan Matoniemen erillispientalokortteliin sijoitettaisiin 3-6 omarantaista asuinrakennustonttia.

Kaavakatsaus_Matoniemi.JPG

Me tähän adressiin osallistuvat vaadimme, että Matoniemen alueen kaavoittaminen asuntoalueeksi keskeytetään välittömästi. Seuraavassa esitämme joitain perusteluja sille, miksi Matoniemeä ei tule kaavoittaa asuinrakentamiskäyttöön, vaan alue pitää varata kaikkien kaupunkilaisten virkistystoiminnan käyttöön luontoarvot ja kulttuurihistoriallinen ympäristö huomioon ottaen.

  • Keskustaajaman alueella asuville kaupungin asukkaille, joiden osuus koko kunnan väestömäärästä on yli puolet, Mannilan männikön ja Matoniemen alue on ainoa rantaan ulottuva merkittävä ulkoilu- ja virkistysalue, jonne pääsee helposti saamaan luontokokemuksia ja mielen virkeyttä niin kesällä kuin talvellakin.
  • Kansalaiskeskustelussa Matoniemen kaavoittaminen asuntokäyttöön on herättänyt kovaa vastustusta.
  • Mannilan männikkö ja Matoniemi ovat säilyneet tähän päivään asti viimeisenä koskemattomana virkistyskäytön mahdollistavana ranta-alueena Saarijärven kaupungin keskustaajaman lähellä.
  • Alue mahdollistaa liikuntapainotteisen luontokokemuksen kokemisen myös vanhusväestölle ja liikuntarajoitteisillekin helpohkon maastonsa ansiosta.
  • Koulut, päiväkodit ja perhepäivähoitajat käyttävät aluetta retkeilyyn, liikkumiseen ja luontoon tutustumiseen.
  • Mannilan männikkö on kokonaisuudessaan 1-luokan pohjavesialuetta. Pohjavesialueelle kunnallistekniikan ja liikenneväylien rakentamista olisi ensisijaisesti vältettävä mutta jos sinne rakennetaan, se vaatii erityistä suojaamista, joka kasvattaa kustannuksia.
  • Pysyvän asutuksen vaatiman tiestön ja kunnallistekniikan rakentaminen pirstoo Mannilan männikön alueen ja käytännössä hävittää nykyisen maisemallisesti merkittävän harjualueen.
  • Mannilan männikkö on määritelty paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Näihin luontokohteisiin ja niiden välittömään lähiympäristöön ei tulisi osoittaa yleiskaavassa uusia rakentamisalueita tai muuta luonnonoloja muuttavaa maankäyttöä.
  • Matoniemen alueelle on vuoden 2022 maaliskuussa tehty liito-oravakartoitus. Kartoituksessa on löydetty liito-oravan pesimis-, ruokailu-, lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tämä rajoittaa Matoniemen rakentamista ja ennen kaikkea tekee sen hyvinkin kyseenalaiseksi.

Saarijärven kaupungin päättäjät perustelevat rantatonttien kaavoittamista Matoniemeen kaupunkistrategian mukaisella uusien asukkaiden hankkimistavoitteella ja vetovoimaisuuden lisäämisellä. Pikemminkin asia on päinvastoin, jos Matoniemen alue kaavoitetaan erillispientaloalueeksi Saarijärven kaupunki tulee kärsimään merkittävän mainehaitan ja vetovoima kääntyy pakovoimaksi.

Matoniemen asuntoalueeksi kaavoittamisen keskeyttäminen ja alueen kehittäminen virkistysalueeksi lisää kaupungin mainetta ja vetovoimaa ihmisten viihtyvyyttä ja luontoarvoja kunnioittavana asuinpaikkana.

Matoniemi.JPG