Selvitettävä toteutuuko erityislasten oikeus perusopetukseen ja riittävään tukeen

Vaadimme perusopetuksesta vastaavien tahojen ja valvovien viranomaisten selvittävän viipymättä toteutuuko nepsyjen eli neurologisista sairauksista ja haasteista kärsivien sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus esi- ja perusopetukseen, riittävään tukeen ja ohjattuun aamu- ja iltapäivätoimintaan Perusopetuslain mukaisesti ja valtakunnallisesti tasa-arvoisesti.

Selvitystyössä käytettävä asiantuntijoina erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnanohjauksen ja vuorovaikutuksen haasteisiin perehtyneitä, kokeneita asiantuntijoita kuten erityiskoulussa toimivia, neurologisiin haasteisiin perehtyneitä erityisluokanopettajia, puhe- ja toimintaterapeutteja. Samalla kartoitettava perusopetuksessa erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien näkemykset ja kokemukset, unohtamatta lasten ja nuorten omaa kokemuspohjaista tietoa.

Samalla vaadimme selvitettäväksi missä määrin nykyinen linjaus, eli erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittaminen yleisopetukseen ja erityisryhmiin muuhun kuin erityiskouluihin, palvelee erityislasten etua. Nykytilanteessa tavallisessa yleisopetuksessa ei ole vanhempien kokemuksen mukaan riittävää erityisopetuksen osaamista eikä resursseja mukauttaa opetusta, toimintaa ja oppimisympäristöä erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin.

Tällä hetkellä esi- ja perusopetuksessa sekä perusopetukseen liittyvässä aamu- ja iltapäivätoiminnassa ilmenee toistuvasti seuraavaa erityislasten kohdalla:

- vanhempia pyydetään hakemaan lapsi kesken päivän kotiin,

- eristetään lapsi erilliseen tilaan opetuksen ja ohjauksen ajaksi, 

- suljetaan lapsi muiden ulkoillessa sisätiloihin,

- jätetään lapsi pois yhteisiltä retkiltä,

- tehdään perheistä lastensuojeluilmoituksia ja

- pahimmillaan vaaditaan vanhempia siirtämään lapsi kotiopetukseen.

On huomattava, että edellisessä kappaleessa mainittuja toimenpiteitä ei tehdä erityislapsen tarpeiden vuoksi, eivätkä ne edistä hänen oppimistaan tai toimintakykyään. Ne tehdään koska muut oppilaat ja henkilökunta kokee erityistä tukea tarvitsevan oppilaan käytöksen häiritsevän muita. Edellisessä kappaleessa mainittuja toimia ilmenee, riippumatta siitä onko lapsella jo diagnosoituja neurologisia sairauksia, tai muita todettuja haasteita, jotka vaikuttavat toiminnanohjaukseen ja vuorovaikutukseen. Mainittuja toimenpiteitä tehdään, vaikka käytöshaasteet olisivat vanhempien mukaan ratkaistavissa muuttamalla toimintatapoja, sopeuttamalla oppimisympäristöä ja opetusta ja lisäämällä henkilökohtaisia avustajaresursseja haastaviin tilanteisiin.

Perusopetuslain hengen mukaisesti myös erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tulee olla oikeus opetukseen, joka edistää oppilaan sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Vaadimme selvitystä toteutuuko tällä hetkellä erityisesti seuraavat Perusopetuslain pykälät Suomen esi- ja perusopetuksessa.

Perusopetuslain 16 §, 16 a § ja 17 § pykälät:  

16 § (24.6.2010/642) Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

16 a § (24.6.2010/642) Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma on laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Tehostettu tuki sisältää oppilaalle annettavia, erityisesti 16, 31 ja 31 a §:ssä tarkoitettuja tukimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia järjestelyjä. Tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. (30.12.2013/1288)

17 § (24.6.2010/642) Erityinen tuki

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tämän lain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Tässä momentissa tarkoitetun oppilaan opetuksessa voidaan poiketa 11 §:stä sen mukaan kuin 14 §:n nojalla säädetään tai määrätään. Perusopetuslain 30 § 1. momentin mukaisesti: Oikeus saada opetusta Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. (24.6.2010/642)

Aamu- ja iltapäivätoiminta

48 a § (19.12.2003/1136) Tavoitteet ja perusteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.  


Essi Aittola ja Pro nepsy nuoret ja lapset -facebook ryhmän vanhemmat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Essi Aittola ja Pro nepsy nuoret ja lapset -facebook ryhmän vanhemmat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?