Siilitien peruskoulua ei saa lakkauttaa!

TAUSTAA:
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja kaupunginhallitus asettivat syksyllä Palveluverkkotyöryhmän, jonka tehtäväksi täsmennettiin etsiä 10 MEUR säästöt tilakustannuksissa.
Työryhmän 30.11.2009 julkistettu esitys sisälsi lukuisten koulujen, päiväkotien, kirjastojen yms. lakkauttamisia. Helsingin Herttoniemessä sijaitseva Siilitien peruskoulu sisältyi lakkautuslistaan.


VAATIMUS:
Siilitien peruskoulun toiminnan jatkaminen on arvioitava muista säästöpäätöksistä riippumattomana erilliskysymyksenä ja sellaisella lopputuloksella, että toiminta saa jatkua nykyisillä toimintaperiaatteilla ja nykyisissä tiloissa.


PERUSTEET KOULUN TOIMINNAN JATKAMISELLE:

- Siilitien peruskoulun vuokrakulujen osalta on kyse vain laskennallisista säästöistä, koska koulu toimii kaupungin omissa tiloissa. Esityksessä ei ole huomioitu niitä kustannuksia jotka aiheutuvat sekä yleis- että erityisopetuksessa olevien oppilaiden kuljetuksesta. Erityisopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja koulutaksikyyteihin. Näin ollen kulut nousisivat toiminnan hajauttamisen takia merkittävästi.

- Siilitien peruskoulun tilat on remontoitu vuonna 2006 ja ne ovat tehokkaassa käytössä. Tilat ovat joka päivä täydessä käytössä koulutyöskentelyyn ja iltapäiväkerhojen toimintaan sekä myös iltaisin ”loppuunmyydyt” yhdistysten ja urheiluseurojen käyttöön.

- Koulun ympäristö on rauhallinen ja turvallinen. Siinä on sopivasti tilaa ja virikkeitä. Ihan koulun vieressä on urheilupuisto ja mahdollisuus luontoretkiin.

- Koulu sijaitsee lähellä Siilitien metroasemaa. Myös monet itäisen alueen ja Helsingin poikittaisliikenteen bussilinjat kulkevat koulun läheltä. Kulkuyhteydet julkisella liikenteellä kouluun ovat poikkeuksellisen hyvät.

- Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kunnostettu päiväkoti ja vasta peruskorjattu leikkipuisto tarjoavat lapsille mahdollisuuden valvottuun iltapäivätoimintaan turvallisessa ympäristössä.

- Siilitien peruskoulun toimintamalli on mahdollistanut tehokkaan, edullisen ja hyvin toimivan iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen sekä yleisopetuksessa että myös erityisopetuksessa oleville lapsille myös oman koulun tiloissa. Erityisopetuksen iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisessä muualla Helsingissä on ollut monin paikoin ongelmia.

- Siilitien peruskoulun oppilasmäärä on turvattu. Lähialueen lapsimäärät kääntyvät nousuun lähivuosina.

- Siilitien peruskoulu toimii erityisopetuksen osaamis- ja resurssikeskuksena. Koulu tarjoaa turvallisen ja motivoivan ympäristön sekä lähialueen lapsille että lukuisille erityisopetuksessa oleville lapsille koko itäisen Helsingin alueelta. Erityisopetuksen tarve ei tule vähenemään.

- Siilitien peruskoululla on erityinen asema ja merkitys erityisopetuksen erinomaisen järjestämisen sekä erityisoppilaille tasavertaisen ja kannustavan oppimisympäristön turvaamisen esimerkkinä.

- Erityisopetuksen keskittämisen edut ovat selvät. Kun samassa koulussa on paljon erityisluokkia, voidaan erityisopetukseen kohdistettuja lisäresursseja käyttää paljon tehokkaammin ja joustavammin kuin kouluissa, joissa on vain yksi tai muutamia erityisluokkia. Erityisopetuksen keskittäminen on mahdollistanut kehittää kouluyhteisöstä samaan aikaan tehokas, edullinen ja hyvin toimiva sekä oppilaille turvallinen ja hyvin motivoiva.

- Sekä yleisopetuksen että erityisen selvästi erityisopetuksen oppilaiden opintomenestys on poikkeuksellisen hyvä. Siilitien peruskoulun 9. luokan päättävistä erityisoppilaista käytännössä 100 % on aina saanut jatko-opintopaikan. Tilanne on huomattavasti parempi kuin keskimäärin Helsingin erityisopetuksessa.

- Siilitien peruskoulussa myös oppilashuolto on saatu toimimaan hyvin ja tehokkaasti.

- Hyvin järjestetyn erityisopetuksen tuloksena estetään näiden nuorten syrjäytyminen. Tästä saatava taloudellinen ja inhimillinen hyöty on huomattavasti suurempi kuin laskennalliset tai varsinkaan todelliset koulun lakkauttamalla saatavat säästöt.

- Siilitien peruskoulun kiistattoman hyviä kokemuksia erityisopetuksen organisoinnista pitäisi hyödyntää kaikkialla Helsingin erityisopetuksen järjestämisessä. Hillerikujan koulussa ja Siilitien peruskoulussa vuosien mittaan kertynyt kokemus ja osaaminen hukataan ja katoaa, jos koulun toiminta hajautetaan.


Heidi Valkamo ja Jari Salmivainio    Ota yhteyttä adressin tekijään