Siltakyläntie 11

Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt esityksen kaupunginhallitukselle tontin varaamiseksi Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä tuetun asumisen asumisyksikön suunnittelua varten (Suutarila, tontti 40049/14).

Nykyisen ko. paikalla toimivan hoitokodin toiminta oltaisiin muuttamassa tehdyn esityksen mukaisesti "Asunto-Ensin"-periaatetta noudattavaksi. Lisäksi hoitokodin viereen on suunnitteilla kerrostalo, joka myös noudattaa "Asunto-Ensin"-periaatetta. Tämän hetken toiminta on ollut tontilla päihteetöntä. "Asunto-Ensin"-malli ei velvoita asukkailta päihteettömyyttä ja tukitoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen. Toiminta toisi viereisellä tontilla sijaitsevan ala-asteen välittömään läheisyyteen aktiivisia monenlaisten päihteiden käyttäjiä. Tällainen toiminta ei sovellu kyseiselle alueelle. 

Vaatimus Helsingin Kaupunginhallitukselle esityksen hylkäämisestä on avattuna kokonaisuudessaan tässä jäljempänä.

Allekirjoittamalla tämän adressiin vastustat päihteiden käytön sallivan asumisyksikön perustamista aivan Siltamäen ala-asteen viereen. Päihteiden välittäminen alaikäisille ja alaikäisten päihteidenkäyttö on jo nyt yksi poliisin huolenaiheista Suomessa. Auta meitä turvaamaan lasten turvallinen kouluympäristö yhdessä. Kyseessä voisi olla myös juuri sinun lapsesi, lapsenlapsesi tai läheisesi lapsen koulu. Allekirjoita ja jaa.

 

 

Helsingin kaupunki                                                                                                                                                                                                                               

Kaupungin hallitus                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kaupunkiympäristölautakunta Esityslista 5/2019 1 (4) Asia/20 26.02.2019        

VAATIMUS ESITYKSEN HYLKÄÄMISESTÄ    

Esitys: Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin varaamiseksi Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä tuetun asumisen asumisyksikön suunnittelua varten (Suutarila, tontti 40049/14).   

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Y-säätiö sr:lle (Y-tunnus 0623680-7) varataan Suutarilasta tontti kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä tuetun asumisen asumisyksikön suunnittelua varten seuraavasti:

-  varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 40094/14 (YS, pinta-ala 6159 m², rakennusoikeus 2400 k-m², osoite Siltakyläntie 11)

- varaus on voimassa 31.12.2020 saakka

- varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.      

Esitysehdotuksessa tuodaan esille mm. seuraavia seikkoja ja perusteluja.  

Suoja-Pirtti ry:n 49-paikkainen hoitokoti Sillanpirtin tarjoaa päihdehuollon kuntouttavaa asumispalvelua kaupungin tiloissa, toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella.  

Ehdotuksessa todetaan myös, että kaupungin näkökulmasta hanke on alueellisen palvelurakenteen säilymisen kannalta kannatettava ja toiminnan jatkumista halutaan edistää.  

Ensimmäisen vaiheen, nykyistä hieman pienempään, vanhan hoitokoti Sillapirtin korvaavaan  uudisrakennukseen tulisi 31 asukaspaikkaa.  

Rakennusoikeus nyt on 2 400 k-m².  

Toisessa vaiheessa toteutuisi asuinkerrostalo, joka toteutettaisiin tuetun asumisen hankkeena, jossa tarjotaan ’asunto ensin’ -periaatteella toimivia, vuokrasopimukseen perustuvia asumispalveluja asunnottomille (1300-1500 k-m²). Toisessa vaiheessa tulisi mahdollisesti Sillanpirtille lisäksi 10 hoitopaikkaa lisää.  

Laitospainotteinen hoitokoti korvataan koti- ja avopainotteisella asumis- ja palveluratkaisulla, jossa tuetaan asukkaan pyrkimystä päihteettömyyteen.  

Hankkeella edistetään toimivaa ja kaikille suunnatun kaupunkiympäristön toteutumista.  

Päihdehuollon ja asunnottomien asuntoyksikölle uuden sijainnin löytyminen alueelta voi olla haastavaa ja se saattaa saada suurtakin vastustusta.  

Rakennusten ja yleisten alueiden palvelukokonaisuus puoltaa hanketta sekä palvelutilaverkon että rakennuksesta luopumisen osalta.  

Kaupungin eri tahoilla on yhteinen tahtotila turvata kyseisen toiminnan jatkuminen.  

Lisäksi varaus edistää asuntotuotantotavoitteiden toteutumista. Varaus on perusteltu ja se toteuttaa kaupungin strategiaa maankäytön näkökulmasta.  

Nykyisessä asemakaavassa tontti on määritelty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS).      

 

Sillanpirtin toiminta on määritelty Suoja-pirtti ry:n web-sivuilla alla olevan mukaisesti ja nykyinen toiminta vastannee kaavan tarkoittamaa toimintaa.  

Lainaus web-sivulta:  

Hoitokoti Sillanpirtti   Hoitokoti Sillanpirtti on 49 – paikkainen päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu miehille, naisille ja pariskunnille. Sillanpirtti tarjoaa päihteettömän, turvallisen ja asiakasta kunnioittavan asuinympäristön päihteettömyyteen pyrkiville asiakkaille. Hoitokoti Sillanpirtissä työskentelee lähihoitajia, sosionomeja, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja sekä keittiöhenkilökuntaa. Henkilökunta toimii moniammatillisena tiiminä ympärivuorokautisesti.   Hoitokoti Sillanpirtin työskentelyn pohjana on asiakkaan kanssa yhdessä  laadittu kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmassa määritetään tarkemmin asiakkaan tavoitteet sekä tuen tarpeet. Kuntoutussuunnitelma laaditaan kuukauden sisällä ja  sitä päivitetään yhdessä oman vastuutyöntekijän ja sosionomin kanssa säännöllisesti. Asumisjakson tavoitteena on parantaa asiakkaiden toimintakykyä.   Hoitokoti Sillanpirtissä on mahdollisuus osallistua aamuviritykseen, rentoutusryhmiin, teema-, tunne- sekä korva-akupunktio ryhmiin.  Lisäksi Hoitokoti Sillanpirtissä kokoontuu AA-ryhmä säännöllisesti.   Asuminen Hoitokoti Sillanpirtissä tapahtuu yhden hengen huoneissa ja pariskunnilla on mahdollisuus yhteiseen huoneeseen. Hoitokoti Sillanpirtissä asumiseen kuuluu ruoka viisi kertaa vuorokaudessa sekä mahdollisuus käyttää harrastus – ja vapaa-ajantiloja.   Hoitokoti Sillanpirtin asumispalvelu on asiakaslähtöistä ja perustuu asiakkaan ohjaustarpeeseen. Työskentelyn keskeisiä elementtejä ovat ryhmä – ja yksilökuntoutus.”      

Tehdyn esityksen mukaan tontilla tapahtuva toiminta olisi muuttumassa nykyisen kaltaisesta, henkilökunnan ohjaamasta ja valvomasta sekä asukkailta sitoutuneisuutta edellyttävästä toiminnasta täysin toisenlaiseen toimintatapaan, Asunto ensin -periaatteella toimivaan asunnottomien asumismalliin. Sillanpirtin osalta toiminta muuttuisi koti- ja avopainotteiseen kuntoutukseen.  

”Asunto ensin” toimintamalli (ideologia) lähestyy sosiaalisten ongelmien ratkaisua siten, että tukitoimista ensimmäinen on asunnon tarjoaminen. Kun katto on ensin pään päällä, ihminen voi helpommin keskittyä ratkomaan muita ongelmiaan. Asunto ensin -periaate vetoaa siihen, että asunto on osa ihmisoikeuksia ja ihmisen perusoikeus.  

Asunto ensin ­–palveluissa asumiskykyä ei arvioida, vaan itsenäistä asumista harjoitellaan omassa asunnossa. Asunto ensin –palveluissa hoidollinen lähestymistapa on haittojen vähentäminen. Riittävä tavoite on päihteiden käytön ja psykiatristen oireiden aiheuttamien haittojen vähentäminen siten, että asuminen saadaan turvatuksi.

Keskeistä on, että päihde- ja/tai mielenterveyspalveluista kieltäytyminen ei vaikuta asunnon saamiseen eikä asumisen jatkuvuuteen.  

Koska tehdyn esityksen päätavoitteena on päihdehuollon jatkuminen tontilla, tarkoittaa se sitä, että ”Asunto ensin” -asuntoja osoitetaan ensisijaisesti päihdeongelmaisille, jotka eivät pääse normaaliin vuokra-asumiseen.    

Todella hämmästyttävää, ettei esitysehdotuksen tekijä ota millään tavalla huomioon sitä, että ko. tontin naapurina on Siltamäen ala-asteen koulu, 1. - 6. luokat, n. 290 oppilasta. Esityksessä ei mainita sanallakaan vieressä sijaitsevaa koulua.  

Turvallinen ja terve kasvu- ja kouluympäristö on pienen lapsen ihmis- ja perusoikeus.  

Myös perusopetuslain mukaan lapsille tulee taata turvallinen oppimisympäristö – ja koulumatka. Monet pienet Siltamäen ala-asteen koululaiset kulkevat koulumatkansa Sillanpirtin ohi.  

”Asunto ensin” -toimintamalli tuo samalla alueelle ja saman kadun varteen runsaasti aktiivisia, monenlaisten päihteiden käyttäjiä. Mukana seuraa rikollisuutta, päihteiden ja huumeiden myyntiä tontilla, joka tulisi hyvin suurella todennäköisyydellä kohdistumaan myös helppoon kohderyhmään, ala-asteen oppilaisiin. Päihteiden välittäminen jo ala-asteikäisille lapsille on todellinen uhka myös Itä-Uudenmaan poliisin 6.3.2019 julkaiseman tiedotteen mukaan.  

Päihtyneet, sekavat ja usein aggressiiviset ko. tontilla ja kadulla liikkuvat henkilöt luovat todella pelottavia kohtaamistilanteita pienille koululaisille. Yksikin uhkaava tilanne saattaa horjuttaa pienen koululaisen turvallisuuden tunnetta niin pahasti, että koulunkäynnin onnistuminen vaarantuu ja syntyy ongelmakierre, joka heijastuu lapsen koko loppuelämään, sekä kykyyn toimia yhteiskunnan jäsenenä.  

Pahimmassa tapauksessa päihtynyt ja sekava henkilö voi käydä käsiksi lapseen, luoden elinikäisen trauman tai lapsi voi jopa vahingoittua vakavasti. Ensiapu ja poliisin paikalle tulo eivät korjaa syntynyttä vahinkoa. Sama uhka kohdistuu tietysti alueella liikkuviin aikuisiin.  

Perusteluissa todetaan, että ”Kaupungin eri tahoilla on yhteinen tahtotila turvata kyseisen toiminnan jatkuminen”.  Esityksessä jää epäselväksi, mitä nuo asiaa puoltavat eri tahot ovat? Onko esimerkiksi kyseisen alueen koulutoimelta ja poliisilta kysytty mielipidettä tulevasta muutosehdotuksesta? Ja jos kysyttiin, niin puolsivatko he asiaa?  

Esityksessä todetaan, että hankkeella edistetään toimivaa ja kaikille suunnatun kaupunkiympäristön toteutumista. Moniongelmaisten päihteiden käyttäjien ja pienten lasten sijoittaminen samalle kadulle ei tue tätä väitettä. Näin ollen ehdotus ei millään tavalla edistä toimivaa kaupunkiympäristöä, päinvastoin tuhoaa sen toimivuutta.   

Perusteena esityksessä tuodaan esiin 70-luvulta jatkunut toiminta ja sen vakiintuminen. Päihteidenkäyttäjien käyttäytyminen on kuitenkin muuttunut 70-luvun keskenään rähisevistä, mutta muita kunnioittavista, alkoholisteista tämän päivän huumeita ja lääkkeitä käyttäviin, sekavuuksista ja harhoista kärsiviin, täysin arvaamattomiin henkilöihin.  

Kuntoutustoiminnan, tosin radikaalisti muuttuvan, jatkamisen perusteluissa tuodaan esille päättäjiin vetoavia asioita, kuten asuntotuotantotavoitteiden ja kaupungin maankäytön strategian toteutuminen.  

Esityksen tekijä tiedostaa ja myöntää suoraan muutoksen mukanaan tuomat ongelmat, koska toteaa, että ”Päihdehuollon ja asunnottomien asuntoyksikölle uuden sijainnin löytyminen alueelta voi olla haastavaa ja se saattaa saada suurtakin vastustusta”. Itsestään selvistä ongelmista johtuen kukaan ei halua naapuriinsa tai alueelleen päihteiden käyttäjien keskittymää. Vielä vähemmän lapsensa koulun naapuriin. Esityksen tekijä on tieten tahtoen valmis uhraamaan lapset ja lasten turvallisen kouluympäristön ja asettamaan päihteidenkäyttäjät etusijalle.  

Vaadimme, että Helsingin kaupunginhallitus hylkää tehdyn esityksen ja edellyttää esityksen tekijältä uutta ehdotusta kyseessä olevan toiminnan sijoittamisesta muualle.                            


Jani Rodén, Katja Karonen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jani Rodén, Katja Karonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…