Sosiaalialan ammattilaiset: Suomen hallituksen on aktiivisesti edistettävä sotatoimien välitöntä lopettamista Gazassa

[scroll down for English]

MUISTA VARMENTAA ALLEKIRJOITUS SINULLE LÄHETETYSSÄ SÄHKÖPOSTISSA / REMEMBER TO VERIFY YOUR SIGNATURE IN THE EMAIL

Me allekirjoittaneet sosiaalialan ammattilaiset, opiskelijat ja tutkijat vaadimme Suomen hallitusta toimimaan kansainvälisten sopimusten ja humanitaarisen oikeuden periaatteiden mukaisesti, tuomitsemaan myös Israelin hyökkäykset siviilejä kohtaan ja aktiivisesti edistämään tulitaukoa sekä humanitaarisen avun toimittamista Palestiinaan. 

Hamasin suorittama hyökkäys Israeliin 7.10.2023 on tuomittu kansainvälisen yhteisön ja Suomen hallituksen toimesta. (10) Myös me allekirjoittaneet tuomitsemme kaikkiin siviileihin kohdistetun väkivallan. Siviilien tappaminen ja ottaminen panttivangiksi ovat sotarikoksia. (5)

Israelin sotatoimien seurauksena Gazassa on tapettu kuukauden aikana noin 9500 siviiliä, joista 3900 on lapsia. Loukkaantuneita on moninkertainen määrä. (1) Gaza on Espoon kokoinen, yksi maailman tiheimmin asutuista alueista, josta ei tällä hetkellä löydy yhtään turvallista paikkaa. Inhimillinen hätä on katastrofaalinen. (1, 4)

Israelin valtion Gazan siviiliväestöön kohdistama kollektiivinen rangaistus, siviilikohteiden pommittaminen, väestön pakkosiirrot, humanitaarisen avun epääminen ja journalistien tappaminen ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. (5, 11) Jokainen maailman valtio on velvoitettu noudattamaan Geneven sopimuksen mukaisesti sodan sääntöjä. Säännöt velvoittavat suojelemaan siviilejä ja iskut siviilikohteisiin kuten koteihin, sairaaloihin ja kouluihin ovat laittomia. Siviileille on myös taattava oikeus turvalliseen liikkumiseen ja humanitaariseen apuun: veteen, ruokaan ja lääkkeisiin. Lasten on oltava erityissuojeluksessa. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus koostuu muistakin sopimuksista, kuten asekauppaa koskevista säädöksistä. (2, 3)

Kontekstin ymmärtäminen on tilannetta tarkasteltaessa tärkeää, ja kuten YK:n pääsihteeri Antonio Guterrez on todennut, Hamasin iskut eivät tapahtuneet tyhjiössä. (6) Israelin laiton miehitys Gazassa ja Länsirannalla on kestänyt jo 56 vuotta. Sen lisäksi Israel on saartanut Gazaa systemaattisesti ilmasta, maalta ja mereltä vuodesta 2007, minkä vuoksi ihmisoikeusasiantuntijat kutsuvat Gazaa maailman suurimmaksi avovankilaksi. (7) Ihmisoikeusjärjestöt Amnesty ja Human Rights Watch ovat todenneet palestiinalaisiin kohdistuvan sorron täyttävän apartheidin tunnusmerkit. (8)

Suomi on ratifioinut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja sen mukaisesti sitoutunut kunnioittamaan humanitaarisen oikeuden sääntöjä ja ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin suojellakseen ja hoitaakseen lapsia, joihin aseellinen selkkaus vaikuttaa. Lisäksi sopimus edellyttää, että aseellisen selkkauksen uhriksi joutuneen lapsen ruumiillista ja henkistä toipumista sekä yhteiskunnallista sopeutumista on tuettava. (12)

Sosiaalialan eettisiin periaatteisiin kuuluu ihmisoikeuksien ja jakamattoman ihmisarvon kunnioittaminen. (9) Heikompia on suojeltava ja epäoikeudenmukaisuuksiin puututtava. On selvää, että tuhansien viattomien ihmisten tappaminen ja heidän perustarpeidensa saannin estäminen rikkoo sekä ihmisoikeuksia että sosiaalialan eettisiä periaatteita merkittävällä tavalla. Sotia varten on laadittu säännöt, ja me vaadimme, että näitä sääntöjä noudatetaan.

Suomi on profiloitunut rauhantyössä ja jotta väkivallan kierre saadaan katkaistua on tilanteessa tärkeää edistää rauhanomaista ratkaisua, jossa myös palestiinalaisten täysimääräiset oikeudet toteutuvat. Sosiaalialan ammattilaisina vaadimme, ettei yli kahta miljoonaa palestiinalaissiviiliä altisteta jatkuvalle kuolemanvaaralle ja välttämättömien elämän edellytysten puutteelle. Tilanne on täysin kestämätön ja vaarantaa miljoonan gazalaisen lapsen terveen kasvun ja kehityksen. Laajamittaisen inhimillisen hädän vuoksi Suomen on vaadittava aselepoa sekä humanitaarista apua Gazaan. 

Adressin laatijat:

Alisa Ajomaa, vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä, maisteriopiskelija, VTK

Laura Kauppinen, sosiaalityöntekijä, VTM

Reetta Knuuttila, perheneuvoja, YTM sosiaalityö

Minna Minkkinen, sosionomi (AMK) sosiaalityön maisteriopiskelija, lastensuojelu

Anna Nádasi, sosiaalityöntekijä, VTM

Anna-Maria Rantalainen, ryhmäkoti (alaikäisten vastaanottokeskus), sosiaalityön maisteriopiskelija

Anu Ropponen, erikoissosiaalityöntekijä, VTM

Inka Söderström, sosiaalityön yliopisto-opettaja, VTM 

Minna Taipale, sosiaalityöntekijä, VTM

Leena Verkkosaari-Jatta, sosiaalityöntekijä, YTM 

******

Social welfare professionals: The Finnish government must actively work towards an immediate ceasefire in Gaza

We, the undersigned social welfare professionals, students and researchers, call on the Finnish Government to act in accordance with international and humanitarian law, to condemn also Israel’s attacks on civilians, and to demand a ceasefire and the delivery of humanitarian aid to Palestine.

Hamas's attack on Israel on 7.10.2023 has been condemned by the international community and by the Finnish Government. (10) We, the undersigned, also condemn acts of violence against all civilians. Killing civilians or taking them hostage is a war crime. (5)

As a result of Israel's military action, approximately 9500 civilians, including 3900 children, have been killed in Gaza during the past month. The number of injured is much higher. (1) Gaza is around the size of Espoo and is one of the most densely populated areas in the world, and there are currently no safe places there. The humanitarian situation is catastrophic. (1, 4)

The collective punishment inflicted by the State of Israel on the civilian population in Gaza, the bombing of civilian targets, the forced displacement of the population, the denial of humanitarian aid and the killing of journalists are contrary to international law. (5, 11) Every state in the world is obliged, in accordance with the Geneva Convention, to abide by the rules of war. The rules require that civilians be protected, and attacks on civilian targets such as homes, hospitals and schools are illegal. Civilians must also be guaranteed the right to safe movement and humanitarian aid: water, food and medicine. Children must be under special protection. International humanitarian law also consists of other treaties, such as regulations on arms trade. (2, 3)

Understanding the context is important when looking at the situation and, as UN Secretary-General Antonio Guterrez has said, the Hamas attacks did not take place in a vacuum. (6) Israel's illegal occupation of Gaza and the West Bank has lasted for 56 years. Moreover, Israel has been systematically blockading Gaza from the air, land and sea since 2007. Human rights experts have called Gaza the world's largest open-air prison. (7) Human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch have stated that Israeli authorities' oppression of Palestinians constitute the crime against humanity of apartheid. (8)

Finland is committed to the UN Convention on the Rights of the Child, to respect the rules of humanitarian law and to take all possible measures to protect and care for children affected by armed conflict. In addition, the Convention requires support for the physical and mental recovery and social reintegration of children who are victims of armed conflict. (12)

Ethical guidelines for social welfare professionals include respect for human rights and indivisible human dignity. (9) The vulnerable must be protected and injustices addressed. It is clear that killing thousands of innocent people and denying them access to basic needs constitutes a significant violation of both human rights and the ethical principles of the social sector. Even wars have rules, and we demand that these rules be respected.

Finland has profiled itself in peace work, and in order to break the cycle of violence, it is important to promote a peaceful solution in which the full rights of Palestinians are realised. As social sector professionals, we demand that more than two million Palestinian civilians not be exposed to the constant risk of death and lack of essential living conditions. This situation is illegal and unbearable, and it jeopardizes the healthy growth and development of one million children in Gaza. Finland must demand a ceasefire and humanitarian aid to Gaza. 

 

Lähteet / references:

 1. https://www.ochaopt.org/updates
 2. https://laakaritilmanrajoja.fi/sodan-saannot-kansainvalinen-humanitaarinen-oikeus/
 3. https://um.fi/julkaisut/-/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/sodan-oikeussaannot
 4. https://www.unicef.fi/tyomme/ajankohtaista/uutiset-ja-nakokulmat/2023/unicef-lasten-tilanne-gazan-ja-israelin-konfliktissa-aarimmaisen-huolestuttava/
 5. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/israeloccupied-palestinian-territory-un-experts-deplore-attacks-civilians
 6. https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2023-10-24/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-middle-east%C2%A0
 7. https://www.hrw.org/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air-prison-15
 8. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
 9. Talentia. (2022). Arki, arvot ja etiikka: Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. https://talentia.lukusali.fi/#/reader/4fb08bf6-d9e1-11ed-bdad-00155d64030a
 10. https://yle.fi/a/74-20057493
 11. https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-gaza-evacuation-order-could-amount-crime-forcible-transfer-civilians-un-2023-10-17/
 12. https://www.unicef.fi/tyomme/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-sopimus/lapsen-oikeuksien-sopimuksen-koko-teksti/

 

MUISTA VARMENTAA ALLEKIRJOITUS SINULLE LÄHETETYSSÄ SÄHKÖPOSTISSA / REMEMBER TO VERIFY YOUR SIGNATURE IN THE EMAIL


Alisa Ajomaa, Laura Kauppinen, Reetta Knuuttila, Minna Minkkinen, Anna Nádasi, Anna-Maria Rantalainen, Anu Ropponen, Inka Söderström, Minna Taipale ja Leena Verkkosaari-Jatta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Alisa Ajomaa, Laura Kauppinen, Reetta Knuuttila, Minna Minkkinen, Anna Nádasi, Anna-Maria Rantalainen, Anu Ropponen, Inka Söderström, Minna Taipale ja Leena Verkkosaari-Jatta näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…