Sosionomin (AMK) kelpoisuus lastentarhanopettajaksi säilytettävä

Me allekirjoittaneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja varhaiskasvatuksen asioista kiinnostuneet olemme huolissamme opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman selvityksen Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030 esityksestä liittyen varhaiskasvatuksen koulutukseen ja päiväkotien henkilöstön rakenteiden muuttamiseen. Suunnitelma on poikkeuksellinen; esityksessä ollaan viemässä lastentarhanopettajana työskenteleviltä sosionomeilta (AMK) oikeus omaan ammattiin ja työtehtäviin.  

Vaadimme selvityksen täydentämistä ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi vaadimme, että sosionomien osaaminen varhaiskasvatuksen kentällä tunnustetaan, ja että varhaiskasvatukseen erikoistuneet opinnot suorittanut sosionomi (AMK) on kelpoinen työskentelemään lastentarhanopettajana tulevaisuudessakin. 

Lastentarhanopettajan kelpoisuuden antava sosionomi (AMK) koulutus on laaja ja monipuolinen ja antaa hyvän kelpoisuuden varhaiskasvatukseen. Siihen sisältyvät opintokokonaisuudet varhaiskasvatuksesta, sosiaalipedagogiikasta ja didaktiikasta (vähintään 60 op varhaiskasvatusta ja sosiaalipedagogiikkaa). Lisäksi opinnäytetyöllä ja laajoilla varhaiskasvatukseen suunnattavilla harjoittelujaksoilla varmistetaan lastentarhanopettajan ammatin vaatima osaaminen. Sosionomin(AMK) koulutus antaa hyvät tiedot ja taidot kohdata lapsi sekä yksilönä että osana perhettään ja yhteisöä. Sosionomeilla (AMK) on vahva osaaminen toteuttaa tavoitteellista, vahvasti pedagogista ja kokonaisvaltaista varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen pedagoginen moniammatillinen yhteistyö takaa tähän parhaat mahdollisuudet jatkossakin. 

Sosiononomeilla (AMK) on ydinosaamista, jota tarvitaan yhteiskunnan jatkuvasti muuttuvissa haasteissa ja varhaiskasvatuksen opetuksessa ja kasvatustyössä. Sosionomin (AMK) sosiaalipedagoginen osaaminen auttaa havainnoimaan lapsen tarpeita ja tunnistamaan kehityksen riskitekijöitä, ja vastaamaan niihin lapsen kokonaisvaltaisen elämäntilanteen huomioiden. Siten voidaan turvata lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen edellytykset. Sosionomi (AMK) toimii lastentarhanopettajana vanhempien kanssa yhteistyössä ja rakentaa lapsen tukemiseksi moniammatillista verkostoa. Sosionomi (AMK) tuntee lasten ja perheiden palvelut ja osaa ohjata lapsen ja perheen tarvittaviin palveluihin. Sosionomilla (AMK) on lisäksi valmiudet varhaiskasvatuksessa tehtävään ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön, varhaisen tuen tarjoamiseen ja palveluohjaukseen. Tutkinto antaakin laajan osaamisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja toimimiseen lastentarhanopettajan tehtävässä. 

Olemme huolissamme siitä, että tiekartta -selvityksessä lapsen etu ja tarve on unohtunut. Pedagogiikkaa toteutetaan monella tavalla koulutuspohjasta riippumatta. Lapsen näkökulmasta ja ajan mukaisista tarpeista käsin kaikkien varhaiskasvatuksen ammattiryhmien merkitys korostuu, sekä moniammatillinen yhteistyö lapsen etuna. Selvityksessä keskitytään liiaksi siihen, mikä ammattiryhmä on pätevin toimimaan opettajana. Jotta näkisimme lapsen ja hänen tilanteensa kokonaisuutena, tarvitaan siihen meitä kaikkia. 

Me allekirjoittaneet toivomme varhaiskasvatuksen kehittämistä yhteistyössä kaikkien alan ammattiryhmien kanssa, keskittyen varhaiskasvatuksen todellisiin kehittämisen haasteisiin. Miten voimme parhaiten toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja pedagogiikkaa sekä lapsen tarpeisiin vastaamista yli ammattiryhmien. Lastentarhanopettajana työskentelevät sosionomit (AMK) sekä kasvatustieteiden kandidaatit täydentävät yhdessä toistensa osaamista varhaiskasvatuksen muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastakkainasettelu on lopetettava, sillä emme ole mitään vähemmän, yhdessä olemme enemmän. Toivomme siis yhteistyötä kaikkien ammattiryhmien kanssa varhaiskasvatuksen kehittämiseksi oikeaan suuntaan.