Suojellaan Siuron arvokkaat metsät

Nokian luonto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri jättivät tammikuussa 2015 Nokian kaupunginhallitukselle aloitteen Siuron taajaman itä- ja kaakkoispuolella sijaitsevien metsien suojelemiseksi. Aloitteeseen kuuluu seitsemän kaupungin omistamaa metsäaluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 85,9 hehtaaria.

Metsäalueet muodostavat ekologisen käytävän Linnavuoren ja Ruutanan luonnonsuojelualueilta Nokianvirran rantamille asti. Ne ovat säästyneet hakkuilta yli 40 vuoden ajan ja niiden luontoarvot ovat kiistattomat.Suojeltaviksi esitetyistä metsistä on löydetty lukuisia alueellisesti uhanalaisia ja valtakunnallisesti silmälläpidettäviä lajeja sekä vanhojen metsien ilmentäjälajeja, mm. aarnikääpää ja raidankeuhkojäkälää.  

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 30.5.2016 Ruutanan suojelualoitteen laajennusta, mutta asia palautettiin valmisteluun epämääräiseksi ajaksi. Suunniteltu laajennus kattaisi toteutuessaankin vain pienen osan järjestöjen suojelualoitteen metsistä. 

Me allekirjoittaneet haluamme, että Siuron arvokkaat metsät suojellaan. Tahdomme, että Nokian kaupunginhallitus ottaa luontojärjestöjen suojelualoitteen käsiteltäväksi kokonaisuudessaan ja pyytää Pirkanmaan ELY-keskukselta tarjousta metsien suojelemisesta METSO-ohjelmassa. Suojelu kannattaa myös taloudellisesti.  

Aloitteen hyväksymällä kaupunginhallitus saisi aikaan sen, että Siuroon muodostuisi jopa valtakunnallisesti merkittävä luonnonsuojelualue. Siuron vanhojen metsien kokonaisuus on edustava, monipuolinen ja eteläsuomalaiseksi poikkeuksellisen laaja. Suojelun kautta sen olemassaolo turvattaisiin.  

Aloitteen hyväksyminen parantaisi myös nokialaisten virkistysmahdollisuuksia. Uudella luonnonsuojelualueella saisi liikkua, marjastaa ja sienestää kuten ennenkin. Siuroon tarvitaan ihmistenkin näkökulmasta lisää suojeltuja metsiä, sillä hakatuissa metsissä virkistäytyminen ei mm. hakkuutähteiden vuoksi usein onnistu. Nykyisellään rauhoitusalueita on Siurossa vähän, ne ovat sangen pieniä ja Linnavuoren luonnonsuojelualue on yleisöltä suljettu.  

Kaupunginhallituksen epäröinti suojeluasiassa johtuu lehtitietojen mukaan siitä, että alueelta halutaan ensin tutkia kirjanpainajakuoriaisen esiintyminen.  

Kirjanpainaja on metsätalouden aiheuttama ongelma. Tasaikäisiksi yhden puulajin metsiksi käsitellyt alueet ovat alttiita kirjanpainajille. Luonnontilaisissa ja vanhoissa metsissä – kuten suojelualoitteen metsissä Siurossa – puu- ja muu eliölajisto on monin verroin rikkaampi. Eliöt hillitsevät toistensa massaesiintymiä. Esimerkiksi suojelualoitteen metsissä esiintyvä vanhojen metsien laji pohjantikka on suorastaan erikoistunut kirjanpainajan ja muiden kaarnakuoriaisten toukkiin ruokavaliossaan.  

Kirjanpainaja ei uhkaa Siuron metsiä, jos niiden monimuotoisuus säilyy. Hyvä nykytilanne saadaan turvattua suojelemalla järjestöjen aloitteessa mainitut metsäalueet.

 

Suojelualoite + 4 liitettä on nähtävissä osoitteessa (noin puolivälissä sivua): http://www.sll.fi/pirkanmaa/paikallisyhdistykset/nokian-luonto/Tiedotus


Kaija Helle, Nokian luonto ry    Ota yhteyttä adressin tekijään