Suojellaan Torronsuo - Luontomatkailu- ja virkistyskäyttö kaivostoiminnan sijaan

Kaivosyhtiöt ovat tehneet kaivoslain mukaisia varauksia ja valtauksia Torronsuon kansallispuiston läheisyydestä. Tammelan kunta on käynnistänyt alueen kaavoituksen ja osayleiskaavan ensimmäinen luonnos oli yleisön nähtävillä loka-marraskuussa. Paikalliset aktiivit jättivät osayleiskaavasta lausuntonsa ja esittivät huolensa toisistaan merkittävästi poikkeavien maankäytöllisten intressien yhteensovittamiseen liittyvistä ristiriidoista ja riskeistä.

Kunnassa on käynnistynyt myös brändäystyö, jonka yhteydessä nimenomaan luonto kansallispuistoineen on tunnistettu yhdeksi kunnan merkittäväksi menestystekijäksi. Tammelan luontoarvojen merkittävyys on tunnustettu useissa yhteyksissä ja esimerkiksi luontomatkailun ideariihessä Torronsuo nimettiin juuri yhdeksi Tammelan helmistä.

Torron osayleiskaavassa ei ole riittävästi huomioitu Kanta-Hämeen roolia ja arvoa luonto-, liikunta-ja matkailupalveluiden tuottajana, vaikkakin kaivostoiminnan on yleisesti ottaen arvioitu heikentävän matkailukohteiden houkuttelevuutta. Kaavassa luontoarvot ja luontomatkailun toimintaedellytykset  tulee asettaa etusijalle, mikäli alueen virkistyskäyttöä ja luontomatkailua alueella halutaan edistää.

Kaivosten ympäristövaikutusten laaja-alaisuudesta johtuen alueiden rajaaminen vain kaivostoimintaa varten on käytännössä mahdotonta. Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ei ole huomioitu riittävästi kaavaselostuksessa vaikkakin muualla Suomessa kaivostoiminnalla on todettu olevan merkittäviä, laaja-alaisia ympäristövaikutuksia kuten melu, pölypäästöt, liikennehaitat sekä valumat pinta-ja pohjavesiin. Vaikka kaivostoimintaa olisikin mahdollista toteuttaa luontoarvoja kunnioittaen, on hyvin epätodennäköistä että luonnon virkistys-ja matkailuarvot tai kansallispuistoimago säilyisivät kaivosalueilla.  

Kaivostoimintakin päättyy aikanaan, joten kaivostoiminnan vaikutuksia tulisi tarkastella pitkällä aikavälillä; mitä meillä on tarjota asukkaille kaivostoiminnan päätyttyä?  Surullisia esimerkkejä vastuunkannon katoamisesta ja sukupolvien ajaksi pilatusta kansallisomaisuudesta löytyy aivan lähimenneisyydestä.

Varauksista/valtauksista huolimatta alue voidaan varata myös muuhun käyttöön. Kaavan lakisääteisten vähimmäisvaatimusten tulee täyttyä, mutta kaavassa tulee voimakkaammin korostaa jo olemassa olevia elinkeinoja ja luontoarvoja. Kaivostoimintaa ei tule sallia Torronsuon läheisyydessä millään muotoa.

Laki suojelee kansallispuistoa, mutta ei sen välittömiä reuna-alueita. Esitämmekin, että Torronsuon kansallispuiston ympärille rajataan sen herkkää suoekosysteemiä riittävästi suojeleva, kaivostoiminnalta kielletty vyöhyke.

Me allekirjoittaneet tuemme Torronsuon suojelua ja vetoamme tällä julkisella kannanotolla päättäjiin Torronsuon luontoarvojen huomioimiseksi kaavoituksessa. Toivomme, että Tammelan kunta suojelee alueen kaivostoiminnalta ja sen vaikutuksilta tulevia sukupolvia varten kaikin mahdollisin keinoin.

Allekirjoittamalla tämän adressin osoitat alueen luontoarvojen merkityksen juuri sinulle itsellesi, kylälle, kunnan asukkaille, alueen virkistyskäytölle ja luontomatkailulle. Samalla osoitat tukesi Torronsuon suojelulle. Adressi allekirjoituksineen toimitetaan Tammelan kunnanhallitukselle.

Tammelassa 26.11.2017

Jan Löfstedt, kunnanvaltuutettu

Kristiina Liinaharja, varavaltuutettu 

Niina Honkala, varavaltuutettu

Torro.jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Niina Honkala voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…