SUOMALAISEN MUOTOILUN TULEVAISUUS - MUOTOILUINSTITUUTIN ALASAJO?

 

 

Lahden Muotoiluinstituutti on viestinnän ja muotoilun koulutusyksikkö, joka on osa Lahden ammattikorkeakoulua. Muotoiluinstituutti on myös Suomen arvostetuimpia alan oppilaitoksia Aalto-yliopiston ohella.


Muotoiluinstituutti on saavuttanut mainetta tehokkaana ja kansainvälisesti arvostettuna opiskelupaikkana. Muotoiluinstituutti on kokonaisuus, jossa on mahdollisuus opiskella kymmentä eri pääainetta.


Jo opiskeluaikana opiskelijat verkostoituvat toimiviksi yhteisöiksi muotoilun ja viestinnän eri osaajien kanssa muodostaen elämänmittaisia osaamisverkostoja. Koulutus pohjautuu vahvaan visuaaliseen yleissivistykseen ja sitä tukevaan taideaineiden opetukseen.


Nyt vaarana on Muotoiluinstituutin tason heikentyminen opetuksen huomattavan resurssivähennyksen seurauksena.


Päijät-Hämeen koulutuskonsernin YT- neuvotteluiden takia Lahden ammattikorkeakoulusta vähennetään vuonna 2013 yhteensä 36 henkilötyövuotta. Irtisanomisuhan alla on 28 työntekijää. Lahden ammattikorkeakoulun sopeuttamistoimet vuosina 2013-2015 ovat yhteensä 83 henkilötyövuotta, mistä 53 henkilötyövuotta on opetushenkilöstöä ja 30 htv muuta henkilöstöä.


Muotoiluinstituutista sanottiin irti YT-neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa viisi opettajaa. Näiden lisäksi irtisanomisuhan alla on tulevina vuosina vähintään viisi työntekijää (5,6 htv) lisää. Nyt tehdyt vähennykset eivät ole koskeneet opetuksen ulkopuolista henkilöstöä tai johtoa.


Muotoiluinstituutin osalta vähennykset siis kohdennettiin vain opetushenkilöstöön ja sitä myöten suoraan opiskelijoihin. Jo irtisanottujen opettajien myötä opetuksestamme katoaa kokemusta runsaan sadan vuoden edestä.


Koska Muotoiluinstituutti on LAMK:n pienimpiä yksiköitä, sitä näin ollen kuritettiin raskaimmin, sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Mikäli tulevaisuuden vähennykset kohtelevat Muotoiluinstituuttia ja sen opetusta yhtä rankasti, laskee vakituisen opetushenkilökunnan määrä dramaattisesti. Yhtenä uhkana tulevaisuudessa saattaa olla myös monialaisen muotoilu- ja viestintäkoulutuksen eri pääaineiden supistaminen.


Samanaikaisesti opetus- ja kulttuuriministeriössä tähdennetään kansallisen muotoiluohjelman tärkeyttä. Tällä haetaan Suomelle uutta kasvua juuri muotoilun avulla. Kansallisen "Muotoile Suomi" -ohjelman mukaan yritykset ja julkinen sektori tarvitsevat nykyistä parempaa muotoiluosaamista tavoitteidensa toteutumiseksi. Myös Lahden kaupunki painottaa strategiassaan muotoilun tärkeyttä.


Näilläkö menetelmillä pyrimme saavuttamaan ministeriön toivomat tulokset ja tavoitteet?


Lahden ammattikorkeakoulun johdon väitteen mukaan sopeuttamistoimet eivät vaikuta opiskelijoiden arkeen. Kuitenkin jo tutkimalla edellä mainittuja lukuja väite osoittautuu perusteettomaksi.


Irtisanomisien suurin vaikutus kohdistuu opetuksen tason heikkenemisenä juuri opiskelijoihin. Opiskelijoilla on lain takaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, nähtäväksi jää millä keinoilla ja keiden voimavaroilla se toteutetaan.


Adressilla haluamme ylempien tahojen huomion, läpinäkyvyyttä päätöksentekoprosessiin ja vaikuttaa keskeneräisiin sekä tuleviin päätöksiin. Haluamme turvata laadukkaan ja monipuolisen opetuksen Muotoiluinstituutissa myös tulevia opiskelijasukupolvia varten.


Mikäli koet tärkeäksi suomalaisen muotoilun huippuosaamisen edistämisen ja kansainvälisesti arvostetun koulutusinstituution opetuksen laadun säilyttämisen, allekirjoita adressi.

 

 

Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys ry


Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään