Adressi tasa-arvon puolesta huoltajuusriidoissa

Hyvä sosiaali- ja terveysministeriö Liisa Hyssälä ja Tuula Haatainen, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi, tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov ja Länsi-Suomen läänin sosiaalitarkastaja Lea Liukku,

Me kansalaiset haluamme tasa-arvon toteutuvan Suomessa.

Syrjimisestä olen puhunut paljon suomalaisten kanssa ja kaikki ovat samaa mieltä siitä, että Suomessa isillä on vaikea asema. Kaikki sanovat, että äidiltä ei oteta lapsia. Ei kuitenkaan lue Suomen laissa, että naisten pitäisi olla yksinhuoltajia tai että heidän sallittaisiin pahoinpidellä lapsia. Ne ovat vain naispuolisten sosiaalityöntekijöiden keksimiä ja kehittämiä periaatteita, joita on tyrkytetty kansalaisille.

Tekemälläni kotisivulla http://www.syrjityt.fi löytyy omakohtaisia kokemuksia epäoikeudenmukaisesta käytöksestä ja päätöksistä. Allekirjoituksia pyydän myös teiltä, jotka haluavat suojella lapsia väkivaltaisilta vanhemmilta. Kokemukseni mukaan äidin puolelta tapahtuvaa lapsen pahoinpitelyä katsottiin läpi sormien, millä oli hyvin kohtalokkaat seuraukset.

Kaikki tietävät, että miehiä syrjitään rajusti huoltajuusasioissa, vaikka tätä ei myönnetäkään virallisesti.

12.10.2006
Adressin luovutustilaisuudessa eduskunnassa kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi kertoi, että sosiaaliviranomaiset ovat asennevammaisia ja heitä pitäisi kouluttaa.

5.1.2007
Luovutin adressin Valtioneuvostolle, sosiaali- ja terveysministeriön peruspalveluministerille Liisa Hyssälälle ja kansanedustaja Esko Ahoselle. Todella hyvin meni ja Liisa Hyssälä sanoi, että lastensuojelulakia ollaan uudistamassa ja uudessa laissa tullaan ottamaan lasten etuja huomioon ja kertoi tämän adressin vaikuttavan päätöksenteossa. Onnitteli ja toivotti onnea taisteluun.

7.1.2007
Luovutin adressin europarlamentaarikko Kyösti Virrankoskelle.

11.1.2007
Luovutin adressin sähköpostitse Lastensuojelun keskusliiton hallituksen puheenjohtaja tohtori Pentti Arajärvelle.

15.1.2007
Lastensuojelun keskusliiton hallituksen puheenjohtaja tohtori Pentti Arajärven vastaus: "Eduskunnan oikeusasiamiehelle, Olen ollut sähköpostikirjeenvaihdossa Niko Linsan kanssa hänen tytärtään koskevassa asiassa. Hänen viestissään on sellaisia seikkoja, että pidän tarpeellisena myös oikeusasiamiehen huomion kiinnittämisen asiaan. Kunnioittavasti Pentti Arajärvi "

22.1.2007
Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksessään 22.1.2007 huomauttanut: "Vaasan sosiaali- ja terveyslautakuntaa siitä, että lautakunta ei ole hallintolain 31 §:n määräämällä tavalla, riittävästi ja asianmukaisesti, selvittänyt Melissa Linsan 1.11.2005 soittamaa hätäkeskuspuhelua".

Lääninhallitus toteaa: "Huolto on sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksessä esitetty uskottavaksi yksin äidille. Linsan perheen tilanteessa tulee huomioitavaksi lapsen etninen tausta ja vanhempien väliset vaikeat konfliktitilanteet ennen olosuhdeselvityksen tekoajankohtaa. Edellä esitetyn tilanteen perusteella voidaan lääninhallituksen käsityksen mukaan katsoa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan antama esitys on selkeästi äidin yksinhuoltajuutta tukevana ollut sellaisessa asemassa, joka on voinut vaikuttaa merkittävästi käräjäoikeuden huoltoratkaisuun (yksinhuolto äidille). Tämän ratkaisun seurauksena lapsen maasta vieminen ja palauttamatta jättäminen on voinut äidin taholta tapahtua vastoin lapsen etua (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 10 §)".

Lääninhallitus moittii melko suorasanaisesti Vaasan sosiaali- ja terveyslautakuntaa, ettei se huoltajuusselvityksessään ottanut huomioon lapsen mahdollisen maastaviennin ja palauttamatta jättämisen uhkaa: "Lääninhallitus kiinnittää Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota siihen, että lautakunta ei ole huoltajuusselvityksessään ottanut huomioon lapsen edun kannalta monipuolisemmin huoltajuuden vaihtoehtoja, esimerkiksi ns. jaettua huoltoa lapsen asuinpaikasta päättämiseen liittyen, vaikka ennen selvitystyötä ja sen aikana on toistuvasti tullut esiin mahdollinen maastaviennin ja palauttamatta jättämisen uhka".

Lääninhallitus toteaa minun kokemastani syrjinnästä ja puolueellisesta kohtelusta, että: "vaikka kyseisessä tapauksessa ei ole voitu näyttää, että kantelijaa olisi kohdeltu epäasianmukaisesti, lääninhallitus kiinnittää kuitenkin Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota asiakkaan oikeuteen saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa sekä hyvää ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa kohtelua ilman syrjintää".

9.3.2007
Luovutin Melissan kanssa adressin europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäelle.

Nimien keräys jatkuu. Tulen tulevaisuudessa luovuttamaan adressin vielä muille vastaaville tahoille.