Tanssioppilaitokset VOS-rahoitusjärjestelmän piiriin

Taiteen perusopetus on kaikkien lasten ja nuorten oikeus maassamme. Taidekasvatus on lapsen hyvän elämän pohjaa vahvasti tukevaa toimintaa ja sen tulisi olla kaikkien saatavilla. Eri taidelajit eivät saisi olla eriarvoisessa asemassa valtion tarjoamien resurssien kautta. Nykyinen VOS-rahoitusjärjestelmä on eriarvoistava. Liian suuri osuus rahoituksesta kohdistetaan musiikinopetukseen. Taiteen perusopetus -lainsäädännöstä ei löydy perustetta tälle taiteenalojen eriarvoiselle kohtelulle.

Laki taiteen perusopetuksesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633

koskee kaikkia taiteen aloja tasavertaisesti.

Vuoden 2023 valtion budjetissa määritetään jälleen, että budjetoiduista opetustunneista tulee osoittaa yli 90% musiikinopetukseen. Tämä malli estää oppilaitoksia kehittymästä tasavertaisesti ja luo ongelman eri taiteenalojen välille. Tämä ongelma on ratkaistava, ettei kuilu eri alojen ja alueiden toimijoiden välillä kasva entisestään. Rahoituksen tulisi olla tasapuolista, ja jakoperusteiden selkeät ja tasa-arvoiset. Tukien tarkoitus on varmistaa opetuksen saatavuus ja se, ettei opetukseen osallistumisen kustannukset kohoa sellaisiksi, että ne olisivat este lasten ja nuorten harrastamiselle.

Pandemiasulut ja -rajoitukset ovat kohdistuneet vahvasti tanssioppilaitosten toimintaan. Tanssioppilaitosten oppilasmäärät pienentyivät pandemian aikana 35-40% ja näin myös oppilasmaksujen kertymät ovat pienentyneet.

Vaikka tanssioppilaitosten oppilasmaksukertymät ovat edelleen yli 60% opetuksen järjestämisen kuluista, ei VOS-rahoituksen ulkopuolisilla taiteen perusopetuksen oppilaitoksilla ole VOS-tukien puuttuessa taloudellista mahdollisuutta toipua pandemiasta ilman vahvaa rahoituksellista tukea.

Vuosille 2022-2023 toivomme osoitettavan määrärahan VOS-rahoituksen ulkopuolisille tanssioppilaitoksille käytettäväksi tukemaan opetusryhmien kustannusten kattamiseen  sekä vuodesta 2024 selkeä lisätuntimäärä VOS-rahoitukseen korjaamaan eriarvoisuutta musiikin ja muiden taiteteenalojen välille. Rahoitusta ei saa enää osoittaa yli 90% osuudella musiikinopetukseen. Emme halua heikentää nykyisten VOS-toimijoiden tilannetta, mutta avustukset tulee jakaa tasaisemmin.

Tässä alla raportti myönnetyistä avustuksista:

VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2022 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 27.10.2022 *** RAPORTTI: VOP6OS22

https://vos.oph.fi/rap/vos/v22/vop6os22.html

Tanssikeskus Footlight

Balettistudio Amica

Porvoon Tanssiopisto

Tanssiva Porvoo


Tanssikeskus Footlight    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tanssikeskus Footlight voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…