Toimenpide-ehdotus suurpetojen kannanseurannan ja suurriistavirka-avun uudelleenjärjestämisestä

screenshot.1517676484_.jpg

Toimenpide-ehdotus suurpetojen kannanseurannan ja
suurriistavirka-avun(SRVA )uudelleenjärjestämisestä

Vastaanottaja

Maa-ja Metsätalousministeriö
Sisäministeriö

Toimenpide-ehdotuksen sisältö

Suurpetojen kannanseuranta on toimenpide, mihin Suomella on Luontodirektiivin säätelemä velvolllisuus. Kannanseurannan perusaineisto (TASSU) kerätään Suomen riistakeskuksen koordinoimien ja riistanhoitoyhdistysten metsästäjistä nimeämien suurpetoyhdyshenkilöiden vapaaehtoistyönä. Näitä henkilöitä on suomessa noin 2600. Tutkimuksen avustaminen on riistanhoitoyhdistysten lakisääteinen tehtävä.

Suurristavirka-avussa (SRVA) on kyse niin ikään riistanhoitoyhdistysten lakisääteisesti poliisille pääasiassa riistaonnettomuustilanteissa antamasta virka-avusta, jonka käytännössä suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät. Tilanteita missä poliisi suurriistavirka-apuun turvautuu on vuositasolla yli 10 000. Toiminnalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. 

Viime vuosina näitä edellä mainittuja toimintoja on lähinnä juuri niiden merkityksellisyyden vuoksi ryhdytty käyttämään neuvottelu-/kiristysvälineenä koskien suden metsästykseen Suomen riistakeskuksen myöntämiä poikkeuslupia.

Susi on suomessa erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji, yksilömäärän ollessa viimeisimmän arvion (3/2017) mukaan vain 150-180. EU:n luontodirektiivi lähtökohtaisesti kieltää kaiken tahallisen tappamisen, millaiseksi suden metsästys on katsottava. Direktiivi on jäsenmaita sitova.

Vuonna 2011 voimaanastuneen Riistahallintolain myötä Metsästäjäin keskusjärjestö muutettiin Suomen riistakeskukseksi ja järjestöstä muodostettiin viranomainen, jonka alaisuudessa ja paikallistoimijoita ovat riistanhoitoyhdistykset. Merkittävänä perusteena tälle muutokselle oli se, että näin saadaan eräitä riistataloudellisia toimintoja suoritettua kustannusneutraalisti, koska järjestöllä oli/on käytettävissään laaja vapaaehtoisten verkosto. Kyseessä on muiden muassa juuri edellä mainitut tehtävät.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että poliisitoiminnasta vastaava Sisäministeriö ja riistataloudesta vastaava Maa-ja metsätalousministeriö ryhtyvät valmistelemaan näiden edellä kuvattujen toimintojen järjestämistä uudelleen siten, että ne tulevat hoidetuksi ilman, että ne altistuvat riippuvuudelle metsästäjien ja vapaaehtoisten toimeenpanijoiden tahtotilasta saada sudenpyyntilupia.

Me allekirjoittaneet katsomme myös, että asian yhteydessä tulisi tarkastella uudelleen sitä ovatko nämä perusteet Suomen riistakeskuksen viranomaisasemalle edelleen olemassa ja onko sellainen järjestely ylipäätään mielekästä, että näiden perusteiden kautta ajaudutaan tilanteeseen, missä näillä voidaan asettaa tai pyrkiä asettamaan yhteiskunta joko/tai tilanteeseen. 

Lisätietoa asiasta ja liitteet:

Susitiedon jakaminen kaikille suututti metsästäjät

Ristiriita susien määrästä on saanut petoyhdysmiehiä tarttumaan lakkoaseeseen

Lieksalaisten mitta tuli susiasiassa täyteen - SRVA-sopimus irtisanottiin

Sudenkaatolupia ei saatu, nyt metsästäjät suunnittelevat jykevää vastaiskua – pohdinnassa virka-avusta luopuminen

Reijo Hongisto: Ahterit alas

Toimitus:

Toimenpide-ehdotus toimitetaan kyseessä oleville ministeriöille 19.3.2018 ja se on allekirjoitettavissa 16.3.2018 asti. 

Allekirjoitukset, joista on perusteltua syytä epäillä, että kyseessä ei ole tosiasiallinen henkilö, poistetaan. Toimenpide-ehdotus koskee voimakkaasti suomen kansallisia käytäntöjä, joten asiassa on painoarvoa ensisijaisesti suomesta osoitetulla tahtotilalla. 

 Logo_pienen_pieni2.png


Leena Iivonen, Puheenjohtaja, LSL Tapiola ry    Ota yhteyttä adressin tekijään